Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie siersmid/kunstsmid

  • goedkeuringsdatum
    08 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2016
  • datum laatste wijziging
    21/10/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 17 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van siersmid/kunstsmid, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van siersmid/kunstsmid (0240) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Siersmid/Kunstsmid

b. Definitie

Het ontwerpen en plastisch vormen van metalen voorwerpen op een ambachtelijke manier, op basis van diverse smeedtechnieken teneinde op maat vervaardigd smeedwerk/constructies af te leveren.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Bouwt de eigen deskundigheid op (co 02064)

- Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op

- Volgt opleidingen

- Wisselt ervaringen en informatie uit met collega's binnen en buiten de eigen organisatie

- Verwerkt vakgerichte of vakspecifieke informatie en speelt hierop in

- Werkt mee aan studiedagen, werkgroepen, colloquia en andere vormingsinitiatieven

Zet sensibiliseringsacties op en geeft de technieken van het vak door (B160101 Id263-c)

- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden

- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten

- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe

- Deelt complexe opdrachten op in stappen

- Past taalgebruik aan de medewerkers aan

- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden

- Beantwoordt vragen van de medewerker

Informeert en adviseert de klant over het ontwerpen, het reproduceren en herstellen van metaalstukken en de voorwaarden voor realisatie van het werkstuk (B160101 Id17243-c)

- Identificeert wensen en voorkeuren van klant/opdrachtgever

- Adviseert de klant/opdrachtgever op basis van portfolio/fotoboek

- Schat de haalbaarheid van de opdracht in

- Kiest stijl en design in functie van klant/opdrachtgever

- Maakt een schaalmodel, schets of prototype of stelt een tekening voor

- Bespreekt het voorstel en past het aan waar nodig

- Stelt materialen en toepassingen voor in functie van technische vereisten, noden en budget

- Houdt rekening met bouwplaats en bouwvoorschriften, bereikbaarheid en geldende normen

- Bepaalt de totale kostprijsstructuur (gereedschap, werkplaats en kantoor, marketing, grondstoffen, manuren...)

- Houdt de klant/opdrachtgever op de hoogte tijdens productieproces

- Evalueert de opdracht

Ontwerpt nieuwe modellen of tekent nieuwe motieven (B160101 Id18621-c)

- Neemt kennis van het globale idee en de beschrijving van een project en stelt indien nodig aanpassingen voor

- Verzamelt relevante informatie

- Organiseert en documenteert het opzoek- en tekenwerk

- Bedenkt, selecteert en probeert diverse opties uit en evalueert ze ten slotte in functie van idee, kostprijs en tijd

- Vergewist zich ervan dat zijn interpretatie en visie overeenstemmen met die van de klant/opdrachtgever, stelt opties voor en houdt rekening met feedback

- Bepaalt technieken, materialen, gereedschap en uitrusting voor de realisatie van het ontwerp, rekening houdend met hun beperkingen

- Identificeert moeilijkheden en stelt oplossingen voor

- Interpreteert aangeleverde werktekeningen, uitslagen en schetsen

- Tekent werkstukken uit in technische plannen

- Neemt nota van ideeën, ervaringen en waarnemingen en documenteert ze

Kiest voor de geschikte uitrusting in functie van de persoonlijke veiligheid, die van anderen en van zijn omgeving (co 02065)

- Zorgt voor regelmatig onderhoud van machines, hand- en meetgereedschappen

- Volgt de wettelijke veiligheidsvoorschriften (veiligheidsschoenen, handschoenen, en aangepaste kleding (leren schort), oog- en oorbescherming, stofmasker, veiligheidshelm...)

- Verwijdert afval op een correcte manier volgens de geldende wetgeving

- Organiseert een werkplek waar het veilig werken is en waar materialen, gereedschap en uitrusting veilig ondergebracht zijn

Bereidt de elementen voor en traceert ze volgens de technische tekening/het werkplan of schets (B160101 Id2776-c)

- Stelt productieprocédés op voor het maken van hedendaagse en historische decoratieve elementen

- Gebruikt meet- en controle-instrumenten

- Markeert lengtes, referentielijnen en centerlijnen

- Gebruikt het materiaal op een efficiënte wijze

- Past hef-en tiltechnieken toe

Realiseert de onderdelen van het werkstuk (historische en hedendaagse decoratieve vormen) en monteert ze (B160101 Id16004-c)

- Zet het werkkader uit in het atelier (montageopstelling, gebruik van mallen)

- Smeedt de stukken volgens de werktekening of schets

- Maakt gereedschap dat specifiek voor het werkstuk wordt gebruikt

- Voert verspanende metaalbewerkingen uit (bijvoorbeeld zagen, boren, vijlen, tappen...)

- Monteert de gesmede stukken door gebruik van aangepaste verbindingstechnieken (smeedtechnisch of lastechnisch) en past indien nodig hef- en tiltechnieken toe en gebruikt hijs- en transportmiddelen

Stelt het smeedwerk samen (B160101 Id15164-c)

- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap

- Past smeedtechnische verbindingstechnieken toe (bijvoorbeeld pen/gatverbinding, klinken, afplatten, verkroppen, verzetten, half-om-half verbinding en vuurlasverbindingen...)

- Past lastechnische verbindingsprocessen toe (lassen, solderen) of andere verbindingstechnieken (verbinden met bouten, kitten, lijmen)

- Voert tussentijdse metingen en controles uit

- Monteert onderdelen voorlopig (bijvoorbeeld door middel van hechtlassen of bouten)

- Monteert onderdelen definitief met verbindingstechnieken (smeedtechnische, lastechnische en/of andere technieken)

- Controleert tijdens de montage of alle onderdelen werden vastgezet

- Controleert de gemonteerde elementen op visuele gebreken

Werkt het werkstuk af (bijvoorbeeld afbramen, polijsten, aanbrengen van antiroest...) (B160101 Id16961-c)

- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap

- Slijpt en/of polijst de elementen

- Voert specifieke afwerkingen en bewerkingen uit (bijvoorbeeld zandstralen, graveren,...)

- Voert een aangepaste oppervlaktebehandeling uit op het werkstuk (corrosiebehandeling en/of esthetische behandeling)

- Controleert of het product aan alle vereisten voldoet

- Maakt het werkstuk klaar voor bescherming bij transport of stockage

- Stockeert of transporteert het werkstuk

Plaatst het werkstuk op de site (controle van evenwicht, afstellen...) (B160101 Id6247-c)

- Raadpleegt en interpreteert technische bronnen correct (plannen, detailtekeningen)

- Bedient hijsmaterieel

- Gebruikt uitrusting voor veiligheid en bescherming op de site

- Bepaalt en markeert assen, referentiepunten en horizontale en verticale peilen

- Controleert de uitvoering (uitlijning, hoogte, stabiliteit, horizontaliteit, verticaliteit, binnen- en buitenwelflijn, aanzetlijn, tegenpeil)

- Voert retouches uit en brengt eventueel beschermingsproducten aan

- Reinigt het geplaatste werkstuk en de site

Voert herstellingen uit op werkstukken (B160101 Id25778-c)

- Documenteert de toestand waarin het werkstuk wordt gevonden en wint bij twijfel advies in (erfgoed)

- Stelt de omvang vast van de interventie op het werkstuk

- Stelt de oorzaken vast van schade, slijtage, verwering

- Bestudeert en interpreteert plannen, tekeningen, schema's indien voorhanden

- Selecteert de meest geschikte technieken, materialen en gereedschap voor de uitvoering van onderhoud, herstel... waaronder bijvoorbeeld het gebruik van de oorspronkelijke technieken

- Demonteert het werkstuk

- Herstelt het werkstuk

- Brengt klant/opdrachtgever op de hoogte van alle belangrijke informatie ter voorkoming van schade, slijtage, en verwering

- Evalueert succes van de interventie

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van kunstgeschiedenis en smeedstijlen

- Basiskennis van elektriciteit

- Basiskennis van geometrie

- Basiskennis van giettechnieken

- Basiskennis van innovatieve productiemethoden

- Kennis van aftekentechnieken

- Kennis van metaaleigenschappen en staalsoorten

- Kennis van koude vervormingstechnieken

- Kennis van warme vervormingstechnieken

- Kennis van verspaningstechnieken

- Kennis van de relevante regelgeving rond veiligheid en bescherming op het werk

- Kennis van het productieproces van decoratieve elementen

- Kennis van methoden om gespecialiseerd gereedschap te maken

- Kennis van siertekenen

- Kennis over de werkplek en het onderhoud ervan

- Kennis van gereedschap en diens onderhoudsmethoden

- Kennis van corrosiebestrijding

- Kennis van de voorbereiding van het materiaal (afschroten, berekenen, traceren,...)

- Kennis van ergonomisch werken

- Grondige kennis van verbindingstechnieken

- Grondige kennis over het smidsevuur en de onderhoudsmethoden ervan

- Grondige kennis van diverse smeedtechnieken

- Grondige kennis van afwerkingstechnieken (beschermingslagen, slijpen,...)

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen informeren en adviseren van de klant over de realisatie van het werkstuk in al zijn aspecten

- Het kunnen evalueren van zijn eigen werkzaamheden gedurende het hele werkproces

- Het kunnen ontwerpen van nieuwe modellen of tekenen van nieuwe motieven

- Het kunnen verzamelen van relevante informatie over het werkstuk, de metaalsoort, ...

- Het kunnen afstemmen van de eigen visie met die van de klant

- Het kunnen bepalen van de technieken, materialen, gereedschap en machines

- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en plannen en deze gegevens vertalen naar de eigen werkzaamheden

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen

- Het kunnen tekenen van een uitvoerbaar ontwerp (met aandacht voor perspectief en dieptewerking)

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het kunnen inrichten van een werkplaats

- Het kunnen opstellen van productieprocedés

- Het kunnen bepalen en markeren van assen, referentiepunten,...

- Het kunnen informeren en adviseren van de klant in verband met onderhoud Probleemoplossende vaardigheden

- Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten

- Het kunnen aanreiken van oplossingen voor vastgestelde problemen

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en ambachtelijke techniek rekening houdend met de voorschriften en procedures

- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen oplossen van eenvoudige problemen aan de omgeving of het product bij de plaatsing

- Het kunnen aanpassen van de eigen werkplanning, rekening houdend met de omstandigheden

- Het kunnen anticiperen op de vraag van de klant/opdrachtgever

Motorische vaardigheden

- Het kunnen uitvoeren van basisonderhoud

- Het kunnen (de)monteren van werkstukken

- Het kunnen uitvoeren van metingen en controles

- Het kunnen hanteren van handgereedschap

- Het kunnen maken van een goed vuur

- Het kunnen maken van gereedschap

- Het kunnen bedienen van relevante machines en gereedschap

- Het accuraat en nauwkeurig kunnen uitvoeren van smeedtechnieken

- Het accuraat en nauwkeurig kunnen uitvoeren van verbindingstechnieken

- Het accuraat en nauwkeurig kunnen uitvoeren van verspaningstechnieken

- Het accuraat en nauwkeurig kunnen uitvoeren van koude en warme vervormingstechnieken

- Het kunnen reinigen van de site en het werkstuk

- Het correct kunnen afvoeren van afval

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- De beroepsbeoefenaar moet flexibel zijn in werkuren en -dagen

- Het dragen van een beroepsoutfit (werkoverall, laarzen, ...) is vereist

- Dit beroep wordt uitgeoefend in een smidse en omvat specifieke werkomstandigheden

- Dit beroep wordt alleen of in teamverband uitgeoefend, al dan niet in een onderneming

- De opdrachten worden afgebakend in de tijd, wat deadlines met zich meebrengt; resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigenschappen

Handelingscontext

- De siersmid/kunstsmid moet oog hebben voor esthetiek

- De beroepsbeoefenaar moet op constructieve en professionele wijze informatie uitwisselen met klant/opdrachtgevers, collega's en derden

- De siersmid/kunstsmid moet uiterst nauwkeurig en zeer geconcentreerd te werk gaan

- De beroepsbeoefenaar moet machines, gereedschappen en materialen zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken

- Het beroep kan samenwerken in teamverband inhouden

- De siersmid/kunstsmid moet kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden

- De siersmid/kunstsmid moet de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer en het arbeidsreglement respecteren

- De beroepsuitoefening vereist het hanteren van lasten en langdurig rechtstaan. Ergonomisch verantwoord werken is dus verplicht.

- Het beroep kan gevaarlijke situaties inhouden

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in

- het uitvoeren van de eigen werkzaamheden (voorbereiden, bewerken, afwerken, plaatsen en controleren)

Is gebonden aan

- veiligheids- en milieuvoorschriften

Doet beroep op

- een bevoegd persoon voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies.

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Een opgebouwde deskundigheid

- Het informeren en adviseren van de klant over het ontwerpen, het reproduceren en herstellen van metaalstukken en de voorwaarden voor realisatie van het werkstuk

- Het ontwerpen van nieuwe modellen of tekenen nieuwe motieven

- Het kiezen voor de geschikte uitrusting in functie van de persoonlijke veiligheid, die van anderen en zijn omgeving

- Het voorbereiden en traceren van de elementen volgens de technische tekening/het werkplan of schets

- Het realiseren en monteren van de onderdelen van het werkstuk (installaties, historische en hedendaagse decoratieve vormen)

- Het samenstellen van het smeedwerk

- Het afwerken van het werkstuk (bijvoorbeeld afbramen, polijsten, aanbrengen van antiroest,...)

- Het plaatsen van het werkstuk op de site (controle van evenwicht, afstellen,...)

- Het uitvoeren van herstellingen op werkstukken

2.3. Attesten

2.3.1. Wettelijke Attesten

Geen

2.3.2. Vereiste Attesten

Geen

2.3.3. Instapvoorwaarden

Geen