Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (uittreksel - NO/Middelen)

  • goedkeuringsdatum
    23 december 2016
  • publicatiedatum
    B.S.29/12/2016
  • datum laatste wijziging
    01/01/2017

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK 10. - Financiën en Begroting

...

Afdeling 7. - Bevriezing index subsidies

Art. 47.

§ 1. Voor alle subsidies binnen de begroting van de Vlaamse Gemeenschap waarvan de evolutie gekoppeld is aan de schommelingen van een prijsindexcijfer, wordt, voor het gedeelte van de niet-looncomponent van de subsidie, de indexaanpassing niet verrekend in het begrotingsjaar 2017, 2018 en 2019.

Het eerste lid is niet van toepassing op :

1° de studiefinanciering, vermeld in artikel 46 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap;

...

De toepassing van het eerste lid mag niet leiden tot een nominale vermindering van de subsidies, vermeld in het eerste lid.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, is de niet-verrekening van de index-aanpassing ook van toepassing op de looncomponent van de werkingsmiddelen van het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs en het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in het begrotingsjaar 2017.

In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, is de niet-verrekening van de index-aanpassing niet van toepassing op de werkingsmiddelen van het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in het begrotingsjaar 2018 en 2019.

§ 3. De bepalingen van paragraaf 1 en 2 zijn eveneens van toepassing op de werkingsmiddelen die bestemd zijn voor de scholen van het gefinancierd gemeenschapsonderwijs.

HOOFDSTUK 11. - Inwerkingtreding

Art. 48.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van :

...