OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

  • goedkeuringsdatum
    17 februari 2017
  • publicatiedatum
    B.S.22/03/2017
  • datum laatste wijziging
    31/01/2018

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 15-12-2017 - BS 31-01-2018

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.76;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 januari 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst met de bacheloropleidingen waarbij diegene die gerechtigd is de titel van bachelor te voeren, ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding heeft voltooid, en de masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding waarbij diegene die gerechtigd is de titel van master te voeren, ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding of afstudeerrichting heeft voltooid, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2016-2017.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 22-3-2017.