OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

  • goedkeuringsdatum
    17 februari 2017
  • publicatiedatum
    B.S.22/03/2017
  • datum laatste wijziging
    25/01/2018

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 15-12-2017 - BS 25/01/2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.77;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd;

Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 22 november 2016;

Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 13 december 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 januari 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd, worden vermeld in de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2016-2017.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 22-3-2017.