Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen

  • goedkeuringsdatum
    28 april 2017
  • publicatiedatum
    B.S.14/06/2017
  • datum laatste wijziging
    14/06/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003, artikel 10, derde lid;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 5, § 2, vervangen bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 22, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 februari 2017;

Gelet op het advies 61.150/1 van de Raad van State gegeven op 7 april 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 15 januari 2017, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.