Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beveiligingstechnicus

  • goedkeuringsdatum
    21 april 2017
  • publicatiedatum
    B.S.19/07/2017
  • datum laatste wijziging
    19/07/2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 20 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van beveiligingstechnicus, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, waarvan de beschrijving is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt erkend.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van beveiligingstechnicus (0271) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Beveiligingstechnicus

b. Definitie

De beveiligingstechnicus installeert, onderhoudt en herstelt beveiligingssystemen en camerabewakingssystemen teneinde de installaties in bedrijf te stellen en te houden.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2017

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c)

- Wisselt informatie uit met collega's en klanten

- Volgt instructies op

- Rapporteert mondeling aan klanten of verantwoordelijke

- Rapporteert over eventuele schade en ongelukken bij de uitgevoerde werken

- Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding

- Werkt in teamverband

Werkt met oog voor privacy, veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn (co 02545)

- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Sorteert afval

- Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai...) en afval te beperken

- Werkt ergonomisch

- Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (houdt bouwschillen intact)

- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften

- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies

- Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op

- Respecteert de privacy van de klant en gaat confidentieel om met informatie

- Werkt met het oog voor de brandveiligheid van gebouwen (houdt de brandcompartimentering intact)

Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 01116)

- Plaatst- en gebruikt stellingen en hoogtewerkers

- Plaatst en gebruikt ladders

- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) aangepast aan de werkomstandigheden

Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) (co 01129)

- Gebruikt gepaste machines en gereedschappen

- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik

- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik

- Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

Realiseert een eenvoudig, klassiek residentieel, tertiair en industrieel elektrisch schema (co 01118)

- Houdt rekening met de behoeften van de klant, de opdrachtgever of leidinggevende

- Formuleert voorstellen aan de klant, opdrachtgever of leidinggevende

- Realiseert een eenvoudig eendraadschema

- Realiseert eenvoudige basisschakelingen in een tertiaire en industriële context

Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur en/of installateur (co 01119)

- Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

- Maakt afspraken met de klant of opdrachtgever over de planning

- Geeft opdrachten en richtlijnen aan de monteur en/of installateur

- Leest en begrijpt elektrische schema's en werkinstructies

- Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche

- Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen hij werkt

- Doet de nodige bestellingen

Voert voorbereidende werkzaamheden uit (co 02546)

- Leeft het werkplaatsreglement na

- Identificeert niet-standaardsituaties, meldt ze aan de klant of de verantwoordelijke (opdrachtgever of leidinggevende)

- Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden

- Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden gegeven de omstandigheden

- Schat de reële situatie van de werkomgeving in

- Voert kleine aanpassingen uit indien de voorgeschreven plaatsing niet mogelijk is

Zet leidingtracés uit volgens de instructie (F160201 Id16828-c)

- Leest en begrijpt elektrische schema's en werkinstructies

- Tekent de componenten af in functie van het installatiedossier

- Tekent in overleg met de gebruiker of klant de leidingen en kanalisaties af zodat het formaat ervan overeenkomt met het type kanalisatie en het installatiedossier

- Gebruikt gepast gereedschap (waterpas, laser, smetkoord,...)

Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen (F160201 Id16828-c)

- Leest en begrijpt werkinstructies, technische tekeningen en elektrische schema's

- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen)

- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren

- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen

- Maakt doorboringen dicht volgens de regels van goed vakmanschap, rekening houdend met de bouwschillen en de eventuele brandcompartimentering van het gebouw

Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen (F160201 Id16840-c)

- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter

- Brengt buizen op maat en ontbraamt ze

- Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt

- Verbindt buizen met behulp van een mof

- Zet de leidingen vast op geregelde afstand

- Bevestigt buizen bij opbouw en inbouw

- Legt ringbuis of flexbuis met draden of kabel volgens de stroomkringen

- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

- Plaatst kabelwartels

- Voert de kabels in de toestellen in

- Voorziet voldoende draadreserve

- Bundelt de draden volgens de stroomkringen en labelt volgens het eendraadschema

- Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI

Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines (F160201 Id16840-c)

- Plaatst inbouwdozen, horizontaal of verticaal, enkelvoudig of meervoudig

- Bevestigt inbouwdozen met metselspecie of plaaster

- Plaatst opbouwdozen

- Plaatst holle wanddozen

Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdoezen en verschillende soorten aansluitdozen (F160201 Id16840-c)

- Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor leidingen, buizen, kanalisaties

- Maakt of past bevestigingssteunen en hulpstukken aan (bochten, koppelplaten en verloopstukken)

- Bewerkt goot- en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)

- Monteert bevestigingsbeugels, goot, draagsystemen en hulpstukken

- Legt buizen in opbouw parallel naast elkaar met de geëigende hulpstukken

- Plaatst inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen

- Fixeert leidingen met metselspecie of plaaster

- Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen (F160201 Id16840-c)

- Bevestigt de kabels met gepaste hulpmiddelen

- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

- Plaatst kabelwartels aangepast aan de sectie van de kabel

- Voert de draden en de kabels in de toestellen in

- Voorziet voldoende draadreserve

- Nummert de kabels volgens de instructie

- Hanteert manueel kabels

- Legt en moduleert, bevestigt en verbindt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

Plaatst het aardingssysteem en sluit aan (co 01121)

- Plaatst de aarding (aardingslus en aardelektrode)

- Meet de aarding uit - Sluit de aarding aan

- Plaatst en sluit een aarding aan in het bord

- Plaatst de aardingsonderbreker

- Realiseert de equipotentiaalverbinding

Legt gepantserde kabels en sluit ze aan (co 01122)

- Maakt een sleuf

- Legt unipolaire kabels

- Plaatst EXVB en XVB kabels

- Sluit EXVB en XVB kabels

- Dicht de sleuf

Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,...) (F160201 Id11568-c)

- Ontmantelt elektrische kabels

- Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden

- Plaatst schakelaars en stopcontacten in de muren

- Plaatst opbouwschakelaars en -stopcontacten

- Plaatst en sluit de verlichting aan

Monteert en sluit installaties op zeer lage spanning aan (telefonie, informatica, brandalarmen,...) (F160201 Id21930-c)

- Monteert kabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie

- Plaatst en sluit telefoons, TV en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale,...) aan

- Plaatst en sluit de componenten van domoticasystemen in woningen en kantoorgebouwen (garagepoortopeners, rolluikbediening,...) aan

- Plaatst en sluit de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,...) aan

- Sluit de vermogenskabels, stuurkabels en verdeelkabel aan op de elektrische installatie

- Controleert de goede werking van de geïnstalleerde laagspanningsinstallatie door testen en metingen

- Herstelt of vervangt onderdelen van laagspanningsinstallaties (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen,...)

Plaatst, monteert en bedraadt verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden (F160201 Id16505-c)

- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier,...)

- Plaatst een bord volgens de instructies van de ontwerper

- Monteert de samenstellende delen van een bord volgens zijn eigen of het verkregen ontwerp

- Bedraadt een bord

- Voert de voedingskabel in en verbindt deze met de aansluitscheider

- Plaatst een meterkast

- Voert de installatie uit conform de richtlijnen van de distributienetbeheerder

Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan (F160201 Id27596-c)

- Zet leidingtracés uit voor kabelgoten en kabels volgens de instructie

- Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten

- Plaatst verlichtingsarmaturen

- Verbindt de verlichtingsarmaturen

- Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren

- Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen en sluit ze aan

- Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen en sluit ze aan

Plaatst het juiste type lampen in de armaturen - Stelt een residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire en klassieke (niet-complexe) industriële elektrische installatie in werking en voert controles uit (F160201 Id15669-c)

- Gebruikt PBM's en CBM's bij werkzaamheden onder spanning

- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem

- Brengt de kringen systematisch onder spanning

- Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie

- Controleert de goede werking van de elektrische installatie door testen en metingen

- Herstelt of vervangt onderdelen van de elektrische installaties (kleine transformatoren, schakelaars, detectoren, bekabeling, batterijen,...)

- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire en industriële elektrische installaties, stelt ze in werking en voert controles uit (F160201 Id15669-c)

- Gebruikt PBM's en CBM's bij werkzaamheden onder spanning

- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem

- Brengt de kringen systematisch onder spanning

- Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie

- Meet elektrische grootheden en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden

- Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen aan de specialist (ontwerper, programmeur, ...)

- Lost het probleem in samenspraak met de specialist op

- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

Stelt een diagnose van een storing aan een residentiële, tertiaire en industriële elektrische installatie en herstelt de defecte elementen (F160201 Id19795-c)

- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier)

- Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit om werkzaamheden buiten spanning aan de elektrische installatie uit te voeren

- Demonteert onderdelen van de elektrische installatie

- Zoekt fouten in elektrische installaties door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van waarnemingen en metingen

- Bespreekt complexe problemen die buiten zijn bevoegdheid vallen met de specialist (ontwerper, programmeur, technicus industriële automatisering, meet-en regeltechnicus,...)

- Voert gegeven basisprogramma's en regelparameters in, indien nodig in sturingen en regelingen

- Lost het probleem in samenspraak met de specialist op

- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Plaatst alarm- en beveiligingsonderdelen en componenten die nodig zijn voor de installatie van beveiligingssystemen en sluit ze aan (co 01771)

- Plaatst alle nodige componenten en onderdelen op de juiste positie met het gepaste gereedschap (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, magneetcontrole,...)

- Sluit alle componenten en onderdelen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole) aan

Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende beveiligingskringen (co 02549)

- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter

- Brengt buizen op maat en ontbraamt ze

- Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt

- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

- Kiest en trekt de juiste kabels op basis van het technisch dossier

- Voert de kabels in de toestellen in

- Voorziet voldoende draadreserve

- Bundelt de draden volgens de beveiligingskringen en labelt volgens het technisch dossier

Monteert leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdoezen voor de verschillende beveiligingskringen volgens de regels van goed vakmanschap (F160201 Id16840-c)

- Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor leidingen, buizen, kanalisaties

- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter

- Brengt buizen op maat en ontbraamt ze

- Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt

- Bewerkt goot- en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)

- Maakt of past bevestigingssteunen en hulpstukken aan (bochten, koppelplaten en verloopstukken)

- Plaatst inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen

Trekt de kabels voor de verschillende beveiligingskringen voor het aansluiten van diverse toestellen alsook de voedingskabel voor de alarmcentrale (co 01770)

- Trekt de juiste kabels op basis van het technisch dossier

- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap

- Voorziet voldoende kabelreserve

- Bundelt de kabels van de verschillende beveiligingskringen en labelt volgens het technisch dossier

Voorziet het nodige voor de voeding van de beveiligingsinstallatie in het verdeelbord (co 01773)

- Volgt de procedure voor de werkzaamheden in het verdeelbord

- Past de gouden acht en vitale vijf toe

- Plaatst in het verdeelbord een bijkomende automaat indien die nog niet aanwezig is

- Verbindt de bijkomende automaat met de voedingsrails in het verdeelbord

- Voert de voedingskabels in het verdeelbord in

Verbindt de voedingskabel met de voorziene automaat en de beschermingsgeleider met de PE-strip in het verdeelbord - Plaatst, monteert en sluit de alarmcentrale aan (co 01774)

- Raadpleegt technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier,...)

- Monteert connectoren met het geëigende gereedschap rekening houdend met kleur- en klemspecificaties

- Sluit de kabels op de alarmcentrale aan

- Sluit de voeding met de bijhorende beschermingsgeleider aan volgens de gegeven specificaties en instructies

Plaatst, monteert en sluit bedieningsonderdelen en -componenten (display, klavier, touchscreens, ...) aan (co 01775)

- Raadpleegt het technisch dossier

- Plaatst alle componenten volgens de voorschriften van de fabrikant

- Plaatst en monteert componenten op de meest logische en correcte manier bij onvoorziene omstandigheden

- Monteert connectoren met het geëigende gereedschap rekening houdend met kleur- en klemspecificaties

- Sluit de kabels op de bedieningsonderdelen en -componenten aan

Stelt een alarm- of beveiligingsinstallatie in dienst en voert controles uit (co 01776)

- Activeert de alarmcentrale

- Controleert de goede werking van de internetaansluiting

- Voert indien voorzien (eventueel automatisch) via internet een firmwarecontrole uit

- Update indien nodig de firmware

- Activeert de beveiligingskringen systematisch

- Parametriseert en configureert de beveiligingsinstallatie zoals voorgeschreven (zones en partities)

- Voert controles uit op de werking van de onderdelen van de installatie

- Controleert de goede werking van de nodige communicatielijnen met externe diensten

- Controleert de goede werking van de installatie door testen en metingen volgens de voorschriften van het technisch dossier en de normen en leest meldingen uit op de klavieren en laptop (deels automatisch en deels zelf)

- Voert een looptest uit om het detectiebereik te bepalen

- Vervangt indien nodig defecte onderdelen van de installaties

- Informeert de klant over het gebruik van de installatie

- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle

- Draagt het opleveringsdossier over aan de klant

Stelt de diagnose van een storing aan een beveiligingsinstallatie en lost ze op (co 01777)

- Raadpleegt de meldingsinformatie, leest storingsinformatie uit en vraagt bijkomende informatie bij de bevoegde persoon

- Raadpleegt technische bronnen (technisch dossier)

- Zoekt fouten in de installatie door uitsluiting van mogelijke oorzaken op basis van waarnemingen en metingen

- Bespreekt complexe problemen met de betrokken derde (ontwerper, fabrikant, leverancier,...)

- Wijzigt parameters en configuratie indien nodig

- Vervangt defecte onderdelen van de installatie

- Vult de interventiefiche aan

Voert preventief onderhoud uit aan de beveiligingsinstallatie (co 02027)

- Raadpleegt indien nodig technische bronnen (controlelijst, onderhoudsschema's,...)

- Controleert de goede werking van de verschillende beveiligingscomponenten en -onderdelen aan de hand van een checklist

- Controleert parameters en configuratie

- Vult de interventiefiche of het logboek aan

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van voorraadbeheer

- Basiskennis van elektronica

- Basiskennis van energieprestatie van gebouwen

- Basiskennis van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

- Basiskennis van brandcompartimentering van gebouwen

- Basiskennis van data- en netwerktechnologie

- Kennis van praktische voorbereidende werkzaamheden

- Kennis van laagspanningsinstallaties

- Kennis van meet- en foutzoekmethodes en meetgereedschap

- Kennis van milieuvoorschriften in functie van de werkzaamheden

- Kennis van technische dossiers en schema's

- Kennis van de aansluiting van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen

- Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem

- Kennis van de verschillende netten (TT, IT,TN,...)

- Kennis van materialen, machines en gereedschappen

- Kennis van schakelschema's

- Kennis van de realisatie van klassieke (niet-complexe) technische dossiers en schema's

- Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning

- Kennis van grenzen van bevoegdheden

- Kennis van veiligheidsregels (PBM's, CBM's en signalisatie)

- Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)

- Kennis van procedures van BA4/BA5

- Kennis van vitale 5 (8 gouden regels)

- Kennis van werkinstructie hoogtewerker

- Kennis van ICT-toepassingen (werken met een computer)

- Kennis van de realisatie van technische dossiers en schema's voor beveiligingsinstallaties

- Grondige kennis van residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire en klassieke (niet-complexe) industriële elektrische installaties

- Grondige kennis van types van bekabeling

- Grondige kennis van de werking, componenten en onderdelen van een elektrische installatie

- Grondige kennis van de symbolen op schakelschema's

- Grondige kennis van elektrische verbindingen

- Grondige kennis van beveiligingsinstallaties

- Grondige kennis van kabeltypes

- Grondige kennis van de werking, componenten en onderdelen van een beveiligingsinstallatie

- Grondige kennis van de symbolen op schema's

- Grondige kennis van elektrische aansluitmethodes

- Grondige kennis van lezen en interpreteren van leveranciersinformatie

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen nemen van gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai,...) en afval te beperken

- Het kunnen rekening houden met de brandcompartimentering van gebouwen

- Het kunnen gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften

- Het kunnen gebruiken van gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische)

- Het kunnen reinigen en controleren van de machines en gereedschappen na gebruik

- Het kunnen treffen van voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

- Het kunnen uitvoeren van kleine aanpassingen als de voorgeschreven aanpassing niet mogelijk is

- Het kunnen kiezen van de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen

- Het kunnen inschatten van de reële situatie van de werkomgeving

- Het kunnen afbakenen van de werkplek en voorzien van een doorgang voor bevoegden gegeven de omstandigheden

- Het kunnen aftekenen van de componenten in functie van het installatiedossier

- Het kunnen gebruiken van gepast gereedschap (waterpas, laser, smetkoord,...)

- Het kunnen dichtmaken van doorboringen volgens de regels van goed vakmanschap, rekening houdend met de eventuele brandcompartimentering van het gebouw

- Het kunnen kiezen van de juiste kabels op basis van het technisch dossier

- Het kunnen bundelen van de kabels van de verschillende beveiligingskringen en labellen volgens het technisch dossier

- Het kunnen voorzien van het nodige voor de voeding van de beveiligingsinstallatie in het verdeelbord

- Het kunnen volgen van de procedure voor de werkzaamheden in het verdeelbord

- Het kunnen toepassen van de gouden acht en vitale vijf

- Het kunnen monteren van connectoren met het geëigende gereedschap rekening houdend met kleur- en klemspecificaties

- Het kunnen controleren van de goede werking van een internetaansluiting

- Het kunnen updaten van firmware

- Het kunnen systematisch activeren van de beveiligingskringen

- Het kunnen parametriseren en configureren van een beveiligingsinstallatie

- Het kunnen uitvoeren van controles op de werking van de onderdelen van de installatie

- Het kunnen controleren of de communicatielijnen met externe diensten correct geactiveerd zijn

- Het kunnen controleren van de goede werking van de installatie door testen en metingen en het kunnen uitlezen van meldingen

- Het kunnen vrijgeven van de installatie voor gebruik na aansluiting en controle

- Het kunnen informeren van de klant over het gebruik van de installatie

- Het kunnen overdragen van het technisch dossier aan de klant

- Het kunnen raadplegen van de meldingsinformatie, uitlezen van storingsinformatie en vragen van bijkomende informatie bij de bevoegde persoon

- Het kunnen wijzigen van parameters en configuratie - Het kunnen invullen van een interventiefiche

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen bespreken van complexe problemen met de betrokken derde (ontwerper, fabrikant, leverancier,...)

- Het kunnen rapporteren van eventuele schade en ongelukken bij de uitgevoerde werken

- Het kunnen respecteren van de privacy van de klant en het confidentieel kunnen omgaan met informatie

Motorische vaardigheden

- Het kunnen uitvoeren van kleine herstellingen aan de eigen machines of gereedschappen

- Het kunnen maken van sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren

- Het kunnen het op maat kunnen brengen van buizen en kunnen ontbramen

- Het kunnen plooien van leidingen zodat de buisgradius gerespecteerd wordt

- Het kunnen bewerken van goot- en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)

- Het kunnen maken of aanpassen van bevestigingssteunen en hulpstukken (bochten, koppelplaten en verloopstukken)

- Het kunnen bevestigen van kabels met gepaste hulpmiddelen

- Het kunnen invoeren van kabels in de buizen, kabelgoten,...

- Het kunnen voorzien van voldoende kabelreserve

- Het kunnen plaatsen van inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen

- Het kunnen ontmantelen van de kabels met gepast gereedschap

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, magneetcontacten,...)

- Het kunnen plaatsen van een bijkomende automaat in het verdeelbord

- Het kunnen verbinden van de bijkomende automaat met de voedingsrails in het verdeelbord

- Het kunnen invoeren van de voedingskabel in het verdeelbord en kunnen verbinden met de voorziene automaat

- Het kunnen verbinden van de beschermingsgeleider met de PE-strip in het verdeelbord

- Het kunnen aansluiten van de kabels op de alarmcentrale

- Het kunnen aansluiten van de voeding met bijhorende beschermingsgeleider

- Het kunnen gebruiken van PBM's en CBM's bij werkzaamheden onder spanning

- Het kunnen vervangen van (defecte) onderdelen van de installaties

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- De beveiligingstechnicus werkt op verschillende locaties verspreid over het hele land en soms ook in het buitenland. Om daar te komen moet hij individueel of in groepsverband de nodige verplaatsingen doen. Hij werkt zowel in residentiële, tertiaire als industriële gebouwen in gelijkaardige situaties. Het beroep wordt uitgeoefend op bouwplaatsen, in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen.

- De beroepsbeoefenaar werkt in diverse installaties met gelijkaardig materiaal waarbij het technisch dossier moet worden gerespecteerd. Hij verricht enerzijds steeds weerkerende handelingen zoals het plaatsen, monteren van beveiligingscomponenten en -onderdelen en het bekabelen en aansluiten van beveiligingsinstallaties. Hij heeft anderzijds ook taken die minder voorspelbaar zijn zoals het opsporen van fouten in een beveiligingsinstallatie, het stellen van een diagnose en het controleren van de werking van een beveiligingsinstallatie.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- De beveiligingstechnicus kan ingeschakeld worden in een wachtdienst waardoor hij eventueel ook 's nachts of in het weekend herstellingen moet uitvoeren

- Op de werkplek kan er lawaaihinder en stof voorkomen.

- Heel wat werkzaamheden moeten verricht worden op een bepaalde hoogte. Hiervoor gebruikt de beveiligingstechnicus ladders en stellingen en in bepaalde gevallen ook hoogtewerkers. Hij moet in wisselende situaties met deze toestellen kunnen werken volgens richtlijnen en instructies.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

- De beveiligingstechnicus werkt met beveiligingsonderdelen en componenten die met enige omzichtigheid moeten behandeld worden omwille van kans op beschadiging. Ze moeten worden aangesloten conform de voorschriften.

- Hij moet omzichtig omgaan met verkregen informatie en rekening houden met de privacy van de klant

- Hij moet werken op basis van instructies en technische dossiers die bepalend zijn voor alle werkzaamheden aan de beveiligingsinstallatie, maar hij moet er rekening mee houden dat bepaalde toepassingen kunnen verschillen naargelang van de complexiteit van de installatie.

- Hij activeert de beveiligingsinstallatie volgens voorgeschreven procedures.

- Zijn werk is over het algemeen gevarieerd en niet eentonig.

- De beveiligingstechnicus moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg en toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Hij moet op een constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uitwisselen met collega's, klanten, opdrachtgevers en verantwoordelijken.

- Hij moet aandachtig omgaan met gevaarlijke situaties en veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf. Hij moet PBM's en CBM's respecteren en met zorg gebruiken.

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- het in bedrijf stellen van de alarminstallatie

- het controleren van de alarminstallatie op de goede werking

- het stellen van een diagnose bij een storing en herstellen van een beveiligingsinstallatie Is gebonden aan

- de regels voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn

- de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheidsafspraken met collega's, klanten en leidinggevenden

- installatieprocedures

- procedures binnen het bedrijf

- gebruiksaanwijzingen

- de arbeidsmiddelenrichtlijn

Doet beroep op

- een specialist indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het plaatsen en aansluiten van alarm- en beveiligingsonderdelen en componenten

- Het leggen van buizen met draden en/of kabels voor de verschillende beveiligingskringen

- Het monteren van leidingen, buizen, kanalisaties en vloerdozen voor verschillende beveiligingskringen

- Het trekken van kabels voor de verschillende beveiligingskringen voor het aansluiten van diverse toestellen, alsook de voedingskabel voor de alarmcentrale

- Het nodige voorzien voor de voeding van de beveiligingsinstallatie in het verdeelbord

- Het plaatsen, monteren en aansluiten van de alarmcentrale

- Het plaatsen, monteren en aansluiten van de bedieningsonderdelen en componenten (display, klavier, touchscreen,...)

- Het in werking stellen van alarm- of beveiligingsinstallaties

- Het controleren van de alarm- en beveiligingsinstallatie op de goede werking

- Het stellen van een diagnose van een storing aan een beveiligingsinstallatie

- Het oplossen van een storing aan een beveiligingsinstallatie

- Het uitvoeren van preventief onderhoud aan de beveiligingsinstallatie

2.3 Attesten

2.3.1 Wettelijke Attesten

Beveiligingstechnicus is een gereglementeerd beroep.

Volgens de Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten van 10 april 1990 en het Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van de opleidingsinstellingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 oktober 1996, moet de beveiligingstechnicus een certificaat van kwalificatie en opleiding inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales verwerven om aan de slag te kunnen gaan als installateur (technicus) van alarmsystemen en -centrales in een beveiligingsonderneming.

2.3.2 Vereiste Attesten

- een bewijs van goed gedrag en zeden

- een BA4 attest

Toelichting : Een BA4 attest krijg je als je weet welke risico's verbonden zijn aan het werken aan elektrische installaties in exploitatie. Personen met een BA4 attest (een "gewaarschuwd" persoon) zijn ofwel voldoende onderricht of staan permanent onder toezicht van een vakbekwaam persoon tijdens het uitvoeren van hun opdracht. Het is de werkgever die een persoon al dan niet BA4 verklaart. Dit kan na het volgen van een opleiding of na informatieverstrekking door de werkgever zelf. Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, attest veilig werken op hoogte, ...

2.3.3 Instapvoorwaarden

Geen vereisten.