Procedure tot het bekomen van de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen en studenten met een handicap in het gewoon onderwijs

 • referentie
  OND/II/2.3/TM
 • publicatiedatum
  10/06/1996
 • datum laatste wijziging
  30/05/2012
 • wettelijke basis
  Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 : artikel 91
 • wettelijke basis
  De Codex Secundair Onderwijs: artikel 357
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016: artikel IV 38
 • contactpersoon
  Cindy VANITTERBEEK, 02/553.99.07

Vanaf het schooljaar 1995-1996 werd de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap naar het departement Onderwijs overgedragen.

Het onderwijsdecreet VII legt de decretale basis voor deze opdracht.

De Vlaamse Regering zal de aanvraagprocedure en de criteria voor toekenning bepalen.

De doelgroep wordt gevormd door de leerlingen of studenten met een handicap die het gewoon kleuteronderwijs, lager, secundair, hoger of academisch onderwijs volgen.

Met "speciale onderwijsleermiddelen" worden hulpmiddelen bedoeld die het kind met een handicap nodig heeft om het onderwijsleerproces in de gewone school te kunnen volgen(bv. technische apparatuur zoals een braillescope, een leesloep).

Voor informatie over de aanvraag-en toekenningsprocedure voor financiering van omzettingen van lesmateriaal, verwijzen wij naar de omzendbrief dd.14/06/2012 – NO/2012/03: “Aanvraag- en toekenningsprocedure voor financiering van omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen of studenten met een handicap in het gewoon onderwijs”.

Herstellingen van de gefinancierde technische hulpmiddelen kunnen eveneens in aanmerking komen (zie verder).

Technische hulpmiddelen die naast de schoolse situatie ook in een ruimere sociale context kunnen aangewend worden en gemakkelijk verplaatsbaar zijn van de school naar de thuissituatie worden verder gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Aanvragen voor een bedrag van minder dan 74,37 euro worden niet ten laste genomen, behalve wanneer ze een onderdeel uitmaken van een ruimere aanvraag.

Beschrijving van de aanvraagprocedure: 4 stappen

Stap 1 : Het indienen van de aanv raag

Voor alle aanvragen geldt het principe dat er geen financiering gebeurt zonder de voorafgaandelijke toestemming van het Beheerscomité.

De ondersteuning van een leerling met een handicap in het gewoon onderwijs gebeurt weloverwogen en in overleg met alle betrokken partijen. Daarom maakt het indienen van een aanvraag tot financiering van speciale onderwijsleermiddelen deel uit van dit overleg.

Voor leerlingen met een handicap die additionele hulp krijgen in het kader van (…) het ondersteuningsmodel (het vroegere GON), gebeurt dit overleg in (…) het ondersteungingsteam (de leerling en/of de ouders, de school voor gewoon onderwijs, het begeleidend clb en de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs). Bij een (…) student in het hoger onderwijs fungeert de verantwoordelijke van de begeleidingsdienst voor studenten met een handicap als betrokken partij.

Voor leerlingen met een handicap, die geen extra ondersteuning krijgen in het kader van (…) het ondersteuningsmodel, worden bij het overleg omtrent de aanvraag tot financiering de volgende partijen betrokken: de leerling/student en/of de ouders, de directeur van de school voor gewoon onderwijs en de verantwoordelijke van een begeleidingsdienst (bv. CLB-centrum).

Gelet op de specifieke situatie van de universiteiten en hogescholen kan de verantwoordelijke van een dienst voor begeleiding van studenten met een handicap als betrokken partij fungeren.

De directeur van de school voor gewoon onderwijs of de verantwoordelijke van een dienst voor begeleiding van studenten met een handicap verbonden aan een universiteit of hogeschool dient de aanvraag in.

De aanvraag gebeurt met het modelformulier dat als bijlage 1 gaat.

Belangrijk: bij elke aanvraag voor een hulpmiddel moeten drie offertes worden bijgevoegd. Als er niet minstens drie offertes zijn, moet gemotiveerd worden waarom !

Alle aanvragen worden elektronisch verstuurd naar de contactpersoon bovenaan de omzendbrief vermeld. Voor een vlotte verwerking wordt de volledige aanvraag in één pdf-document aan de administratie bezorgd.

Stap 2 : Behandeling van de aanvraag door het Beheerscomité

Het Beheerscomité, opgericht binnen de administratie, beoordeelt de aanvragen.

Het Beheerscomité is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, leden van de administratie, leden van de inspectie buitengewoon onderwijs, de netcoördinatoren van het ondersteuningsmodel en een vertegenwoordiger van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Voor de beoordeling steunt het Beheerscomité zich ondermeer op:

• de regelgeving betreffende de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een handicap (Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992, zoals gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 en bij Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1994) voor richtbedragen, vernieuwingstermijnen,...;

• de gegevens van de VLIBANK, de informatiebank van het Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en Technologie;

• adviezen van externe deskundigen zoals lowvision centra, indien het Beheerscomité dit nodig acht.

Het Beheerscomité meent op basis van zijn ervaringen (…)ook volgende maatregelen:

1. Computerapparatuur

Computerapparatuur wordt alleen gefinancierd als deze deel uitmaakt van een ruimere configuratie (bv. brailleapparatuur), wanneer de aard van de handicap zo specifiek is dat de leerling/student er niet zonder kan én voor zover de school zelf niet beschikt over de nodige apparatuur.

2. Onderhoudscontracten - herstellingen

Er worden voor technische hulpmiddelen geen onderhoudscontracten gefinancierd. De kosten voor herstellingen kunnen eventueel wel in aanmerking komen voor terugbetaling. Hiervoor dient de aanvraagprocedure niet gevolgd te worden. De toestemming tot het laten uitvoeren van herstellingen kan per telefoon of email gevraagd worden (zie nummer hierboven). Het antwoord wordt via Mijn Onderwijs meegedeeld voor het basis- en secundair onderwijs. Voor het hoger onderwijs wordt het antwoord meegedeeld per e-mail. De betrokken leverancier wordt ook meteen op de hoogte gebracht van deze beslissing.

3. Aanpassingen aan de schoolinfrastructuur

Aanpassingen aan de schoolinfrastructuur (bv. traplift) worden niet gefinancierd.

Stap 3 : Plaatsen van de bestelling, levering en factuur

Nadat de beslissing van het Beheerscomité werd meegedeeld, plaatst de directeur van de school voor gewoon onderwijs de bestelling bij de aangewezen leverancier.

De leverancier levert in de school voor gewoon onderwijs en bezorgt de factuur aan de directeur.

De directeur controleert of de levering of de uitvoering van de geleverde prestatie overeenstemt met de bestelling. Daarenboven waakt hij erover dat het bedrag op de factuur overeenstemt met de offerte en de beslissing van het Beheerscomité die hem werd meegedeeld.

Als het Beheerscomité besloot slechts tot een bepaald bedrag tussen te komen dan kan de leverancier, via de directeur, slechts een factuur ten belope van dit bedrag aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) voorleggen.

Indien er geen opmerkingen zijn, schrijft de directeur op de factuur "Akkoord met de levering", ondertekent en zendt deze elektronisch naar de administratie.

De verzekering van technische apparatuur wordt opgenomen in de verzekeringspolis van de school.

Stap 4 : Control e en betaling - inventaris

De administratie toetst de factuur aan de beslissing van het Beheerscomité en geeft een opdracht tot betaling van de leverancier.

De betaling zal plaatsvinden binnen de betaaltermijnen, zoals bepaald in het KB van 14 januari 20 13 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en zoals bepaald in de gewijzigde wet van 2 augustus 2002.

De administratie houdt een inventaris bij van de gefinancierde hulpmiddelen en houdt de stand van uitgaven bij in relatie tot het in de begroting ingeschreven bedrag.

De melding van de overdracht van hulpmiddelen gebeurt met het modelformulier dat als bijlage 2 gaat.

Uit de procedure blijkt duidelijk dat de directeur van de school voor gewoon onderwijs als spilfiguur wordt beschouwd. Hij treedt op als vertegenwoordiger van het departement en waakt mede over de correcte besteding van de middelen.

Daarom verwacht de administratie dat hij schriftelijk meldt wanneer:

•een leerling, voor wie een technisch hulpmiddel werd gefinancierd, overgaat naar een andere school voor gewoon onderwijs; de directeur van de nieuwe school neemt dus het toestel en de verantwoordelijkheid over;

•een leerling geen gebruik meer maakt van het technisch hulpmiddel dat werd toegekend; het hulpmiddel kan door het Beheerscomité ter beschikking gesteld worden van een andere leerling.

1. Bijlage