Werking van de verificatie

 • referentie
  13EA/AMD/FM
 • publicatiedatum
  09/04/1998
 • datum laatste wijziging
  25/09/2007
 • wettelijke basis
  Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (Schoolpact) van 29 mei 1959, artikel 24, §2, 3°
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting 'Beeldende kunst', artikel 28, §2
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen 'Muziek', 'Woordkunst' en 'Dans', artikel 41, §4
 • opheffing
  Omzendbrief OND/V/3/JA/hdb van 28 juni 1994 - inschrijvingsformulier per leerling
 • opheffing
  Omzendbrief OND/V/3/JA/hdb van 1 juli 1994 - algemene richtlijnen en toelichtingen aangaande de actuele stand van de reglementering in verband met het deeltijds kunstonderwijs, punt 8 (vrijstellingen) en punt 10 (controle ter plaatse)
 • Bevoegdheden en taken van de verificateurs in het Deeltijds Kunstonderwijs

1. Algemeen

Als gevolg van een reorganisatie van de Vlaamse overheid op 1 april 2006 is het nieuwe ministerie van Onderwijs en Vorming opgedeeld in een departement en verschillende agentschappen. De sturing van de verificatie is een taak van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

Binnen AgODi beschikt de afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs over 3 voltijdse verificateurs voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO):

Patrick Lemahieu

Hilde Pieters

Paul Theatre

2. Aandachtspunten van de verificatie

1. 

De verificateur is het eerstelijnscontact en aanspreekpunt van AgODi 

2. 

De verificateur is de controleur 

3. 

De verificateur is de bewaker van de kwaliteit van de gegevens 

De kwaliteit van de gegevensbanken is recht evenredig met de kwaliteit van de input 

3. Taken

3.1. Voornaamste controlerende opdrachten van het verificatiekorps

3.1.1. Inschrijvingsgelden

 • - alle reducties van volwassenen;
 • - steekproefsgewijze de verminderingen voor jongeren (i.v.m. 2e lid gezin of 2e studierichting);
 • - alle andere reducties voor jongeren.

3.1.2. Regelmatigheid en financierbaarheid van de leerlingen

 • - controle van de aanwezigheden en het invullen van de registers;
 • - verloop van de "schoolloopbaan" aan de hand van de loopbaanfiche;
 • - administratief nazicht van de processen-verbaal van alle proeven;
 • - vrijstelling van vakken;
 • - administratief nazicht van de schriftelijke kopieën van de examens (inclusief toelatingsproeven).

3.1.3. Klasbezoeken

 • - afleggen van klasbezoeken, aangekondigd of niet, door de schoolbevoegde verificateur gespreid over de theoretische en praktische vakken, graden, studierichtingen met het oog op de vaststelling van de effectieve aanwezigheid
 • - melding van niet opgegeven vestigingsplaatsen
 • - overschrijden van groeperingsnormen

Alle hierboven vermelde controlerende activiteiten gaan enkel over het lopende schooljaar.

3.2. Verifiëren van de administratieve organisatie in het kader van de doorlichting

 • - manuele of geïnformatiseerde leerlingenadministratie;
 • - erkende of eigen geïnformatiseerde administratie;
 • - alle aanwezigheidslijsten beschikbaar en correct ingevuld;
 • - alle processen-verbaal beschikbaar en juridisch onbetwistbaar;
 • - leerlingenfiches up-to-date;
 • - attesten vrijstellingen van vakken, vorige studies, reducties inschrijvingsgelden beschikbaar;
 • - uitgereikte attesten en getuigschriften conform de Besluiten;
 • - leerlingenadministratie nauwkeurig o.a. juiste naam, geboortedatum en dergelijke;
 • - conform inschrijvingsformulier en voorhanden;
 • - controle intekenlijsten leerkrachten.

4. Bijlagen