De vakken 'bijzondere kunstgeschiedenis' en 'keuzeatelier' in de specialisatiegraad van de studierichting beeldende kunst

 • referentie
  13EA/SBT/FM
 • publicatiedatum
  25/09/1998
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting 'Beeldende kunst', artikel 15, §1 en artikel 53, §1
 • opheffing
  Omzendbrief OND/V/3/PRFM/jk van 14 juni 1995 - het vak 'keuze-atelier' in de specialisatiegraad van de studierichting beeldende kunst
 • Specialisatiegraad van de studierichting Beeldende Kunst
 • Vak keuze-atelier
 • Aanverwante opties

1. Inleiding

Het ministerie heeft vastgesteld dat meer en meer instellingen voor beeldende kunst in bepaalde opties het vak 'bijzondere kunstgeschiedenis' (BKG) vervangen door het vak 'keuzeatelier' (KA) In die zin vereist de bestaande regelgeving rond de organisatie van beide vakken een aanpassing.

2. Bijzondere kunstgeschiedenis (BKG)

Er is nood aan een duidelijke afbakening van opties die voldoende verwant zijn (= aanverwante opties) om het vak BKG in die opties gezamenlijk te geven. Het uitgangspunt voor het opstellen van deze regeling is de omzendbrief KO1/11/12 van 12 oktober 1991, die de "aanverwante opties" definieert voor de toelating tot de specialisatiegraad vanuit het secundair onderwijs. Voor het vak 'bijzondere kunstgeschiedenis' worden de verschillende groepen van aanverwante opties in de volgende limitatieve lijst bepaald:

 • - tekenkunst, schilderkunst, vrije grafiek en monumentale kunst (indien deze optie hoofdzakelijk gericht is op schilderkundige toepassingen);
 • - beeldhouwkunst, keramiek en kunstambacht: steen-beeld;
 • - toegepaste grafiek en reclamekunst;
 • - glasschilderkunst, kunstambacht: glas-in-lood en monumentale kunst (indien deze optie hoofdzakelijk gericht is op glasschilderkunst);
 • - textiele kunst, weefkunst, kunstambacht: textiel en monumentale kunst (indien deze optie hoofdzakelijk gericht is op textiele toepassingen);
 • - architectuurtekenen en binnenhuiskunst;
 • - fotokunst en video- en filmkunst.

Voor alle overige opties worden geen aanverwante opties gedefinieerd voor het vak BKG. Bovendien is het niet toegelaten leerlingen voor het vak BKG samen te zetten met leerlingen voor het vak 'kunstgeschiedenis' in de hogere graad.

3. Keuzeatelier

3.1. Vervanging van het vak 'bijzondere kunstgeschiedenis' door het vak 'keuzeatelier'

Het vak BKG vervangen door het vak KA is enkel mogelijk in de volgende opties van de specialisatiegraad (Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting beeldende kunst):

tekenkunst, schilderkunst, vrije grafiek, beeldhouwkunst, monumentale kunst, keramiek, edelsmeedkunst, mode en theaterkostuums, kantwerk, weefkunst, textiele kunst, glasschilderkunst.

In de overige opties behoort het vak 'keuzeatelier' niet tot het minimum-lessenrooster.

Bij omschakeling van een vak BKG naar een vak KA, dient een gewijzigd lessenrooster (met formulier C) ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de afdeling Scholen Secundair Onderwijs en DKO (zie ook omzendbrief jaarlijkse inlichtingen). <Zowel aan BKG als aan KA dient ten minste één lestijd per week over de graad te worden besteed.>

3.2. Organisatie van het vak 'keuzeatelier' in alle opties

<“Keuze-atelier” betekent dat de leerling tijdens de betrokken lestijd het vak 'specifiek artiestiek atelier' volgt van een andere optie dan deze waarvoor hij is ingeschreven.> De bedoeling van het keuzeatelier is de leerling de mogelijkheid te bieden om zijn artistiek inzicht te verruimen. In dit opzicht is de huidige beperking tot het begrip aanverwante opties voor het vak 'keuzeatelier' een iets te eng kader.

Daarom kan in de toekomst het vak 'keuzeatelier' door de leerling vrij worden gekozen in elke optie van de specialisatiegraad. Dit evenwel onder de volgende aanvullende voorwaarden :

 • - Indien het vak KA wordt georganiseerd in een andere optie dan de voornoemde in punt 3.1., moet het worden toegevoegd aan de verplichte vakken van het minimum-lessenrooster van deze optie.

 • - Voor elk KA dat ingericht wordt moet per gekozen optie voorafgaandelijk een leerplan opgemaakt worden.

 • - Indien het schoolbestuur en de directie opteren om voor een optie het vak BKG te vervangen door KA, wordt aan de leerling bij zijn inschrijving gevraagd welk keuzeatelier hij of zij wenst te volgen, binnen de bestaande opties van de specialisatiegraad in de instelling. Op de leerlingenfiche wordt dan bij inschrijving van de leerling vermeld welk keuzeatelier hij of zij volgt.

 • - De leraar van het KA maakt samen met de leerling een begeleidingsplan op, rekening houdend met de reeds verworven technische vaardigheden en het artistiek inhoudelijk niveau van de leerling. Daar het een leerling van de specialisatiegraad betreft, is hij geacht zelfstandig te werken om de vooropgezette artistiek-expressieve doelstellingen te bereiken met ondersteuning van de leraar van de optie waar de leerling het vak KA volgt.

 • - Om het KA inhoudelijk en organisatorisch een groter rendement te laten hebben, moet minstens worden geopteerd voor een "les in blok", bijvoorbeeld een les van 3 of 4 uur passend in de schoolorganisatie van het uurrooster.

 • - Bij groepering van lestijden voor het vak KA (evenals voor andere vakken waarbij lestijden gegroepeerd worden) dient een kalender van uitvoering1 meegestuurd te worden met het uurrooster. Om een effectieve controle mogelijk te maken wordt voor deze leerlingen van het vak KA een afzonderlijke gehandtekende aanwezigheidslijst bijgehouden, die steeds ter inzage ligt van verificatie en inspectie.

 • - De leerplannen voor elk georganiseerd KA en de begeleidingsplannen voor elke individuele leerling liggen ook ter inzage van de inspectie.

 • - Bij organisatie van het vak KA, dient een gewijzigd lessenrooster (met formulier C) ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de afdeling Scholen Secundair Onderwijs en DKO (zie ook omzendbrief 'jaarlijkse inlichtingen').

 • - <De leerlingen KA mogen samen zitten met de leerlingen 'specifiek artistiek atelier' van de betrokken optie voor zover dat de groeperingsnorm van 25 leerlingen niet wordt overschreden.>

- (1): een kalender van uitvoering is een kalender met datum waarop de gegroepeerde lestijden weergegeven worden (zie ook toelichtingen op de keerzijde van document B, omzendbrief 'jaarlijkse inlichtingen').