Site Plan Geletterdheid Verhogen

ICT-geletterdheid: ‘Aangename kennismaking met de computer’ van VDAB


1. Vorm van geletterdheid Multimediale geletterdheid: ICT-geletterdheid
2. Stakeholders Doelgroep: werkzoekenden en werknemers Sectoren/sectorconvenanten
Aanbodorganisatie: VDAB
3. Actiestrategie  
3.1 Initiatiefnemer VDAB
3.2 Communicatie- en promotiestrategie In samenwerking met het kabinet Werkgelegenheid werd door VDAB in maart 2001 het project ‘Aangename kennismaking met de computer’ gestart. Het project kadert in het actieplan Leven Lang Leren - ICT van de VDAB. In dit actieplan worden voor de inbedding van ICT in de opleidingscontext vier sporen bewandeld:
  • een gedifferentieerde aanpak naar doelgroepen in functie van het toepassingsdomein: basisvaardigheden ICT voor functioneel gebruik van ICT en gespecialiseerde ICT-vaardigheden voor professioneel gebruik van ICT (ICT is kerntaak van de betrokkene);
  • de digitalisering van het opleidingsaanbod via bv. e-learning;
  • de digitalisering van de dienstverlening van VDAB (bv. WIS, KISS, Mijn VDAB);
  • de inbedding van ICT in de persoonsgerichte vorming in trajecten voor werkzoekenden (ICT-survival kit).

Het project ‘Aangename kennismaking met de computer’ wil personen doen kennismaken met de computer en tegelijk de zelfredzaamheid in de samenleving en op de arbeidsmarkt vergroten, omwille van de toenemende digitalisering van informatiestromen.

ICT-geletterdheid wordt in het project geformuleerd als een basisvaardigheid, met name het kunnen omgaan met en functioneel gebruiken van digitale informatie. Het project is prioritair gericht op werkzoekenden, maar de finali­teit is ruimer dan bemiddeling.

Het project is in eerste instantie gericht op de verhoging van de zelfredzaamheid (ondermeer in functie van de digitalisering van de VDAB-dienstverlening), in tweede instantie op doorverwijzing naar vervolgaanbod. De strategie van het project is dat van sensibilisering en aanbod.

3.3 HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid De voorbije jaren werden er pilootprojecten uitgevoerd in samenwerking met de sectoren hout, zee- en kusthavens, bus en autocar en de uitzendsector. In deze sectoren wordt het pakket projectmatig opgevat en aangeboden op vrijwillige basis. Bij de Unie van Belgische Kappers vormen ICT-basisvaardigheden een structureel aandachtspunt zowel bij instroom in het beroep als bij reeds bestaande kappers.
3.4 Evaluatie, spin-off, meerwaarde Van maart 2001 t.e.m. december 2005 werden in totaal 40.949 werkzoekenden bereikt met dit project (zie overzicht in de tabel op pag. 29). Het hoge percentage laaggeschoolden dat bereikt werd, toont aan dat de laagdrempelige aanpak ook effectief werkt. Gegevens over werknemers worden niet systematisch bijgehouden, maar het bereik is beduidend lager dan bij de doelgroep van werkzoekenden.
4. Organisatiemodel  
4.1 Doelgroep De toeleiding en screening van deelnemers aan het project verloopt verschillend voor werkzoekenden en werknemers.

Bij de doelgroep werkzoekenden wordt tijdens het intakegesprek expliciet gepeild naar ICTgeletterdheid d.m.v. twee vragen: “Heb je zelf al eens met de computer gewerkt?” en “Heb je zelf al eens iets opgezocht op internet?”

Het project werd aan de werkzoekenden aangeboden in het kader van ‘de sluitende aanpak’, zodat alle werkzoekenden systematisch gescreend worden op dit vlak. Bij de doelgroep werknemers wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers die op eigen initiatief en diegenen die op vraag van de werkgever het project volgen.

Werknemers kunnen de opleiding op eigen initiatief volgen, tegen betaling. Voor de doelgroep werknemers die op initiatief van de werkgever het opleidingspakket volgen, wordt gerekend op de sectorconvenanten en de sensibilisering in de sectoren.

4.2 Aanbod De opleiding is opgevat als een doe-training voor telkens 12 deelnemers. Gedurende 16u (vijf halve dagen) worden deelnemers die nog niet vertrouwd zijn met het gebruik van ICT begeleid om concrete vaardigheden te verwerven in drie grote toepassingsgebieden:
  •  het gebruik van pc en andere courante terminals en apparaten (bv. WIS, Proton, SIS); o communicatie met gebruik van ICT (bv. email);
  • basisgebruik internet.

Werkzoekenden krijgen tijdens de vijfde halve dag de gelegenheid om kennis te maken met de webcursus Solliciteren, en met het gebruik van de on line dienstverlening via Mijn VDAB. Het leermateriaal dat speciaal voor dit project ontwikkeld werd, en bijna volledig digitaal is, bestaat uit:

  • een cd-rom met een computersimulatie;
  • PowerPoint presentaties die de praktijkgerichte toelichting visueel ondersteunt;
  • een assortiment van digitale oefeningen;
  • een homepage voor het project, de internetverkenner met ongeveer 700 sites die thematisch gegroepeerd staan.

De opleiding wordt niet gegeven door ICTspecialisten, maar door personeel actief in secundaire beroepen, die beschikken over functionele ICT-vaardigheden. Dit bevordert de toegankelijkheid voor en de communicatie met de deelnemers.

Het geheel is erop gericht om het gebruik van ICT voor de deelnemers toegankelijk te maken, hen eerste positieve ervaringen te laten opdoen, in eerste instantie om zo de zelfredzaamheid te verhogen, in tweede instantie om door te verwijzen naar ander aanbod. De strategie van het project is dat van sensibiliseren van de deelnemers en ageren via voldoende en aangepast aanbod.

4.3 Randvoorwaarden (locatie, timing, vergoeding) De opleiding “Aangename kennismaking met de computer” wordt gegeven via mobiele computernetwerken die zowel op interne als externe locaties worden ingezet. Zo werd bijvoorbeeld in 2005 deze opleiding op 117 verschillende locaties georganiseerd. Een leermobiel bestaat uit een draadloos computernetwerk met een server, portable pc’s voor de deelnemers en de trainer, en alle benodigde randapparatuur als een modem, printer en dataprojector. In totaal werden 14 leermobielen voorzien, m.n. voor elk LKC en voor het VDAB-centrum in Brussel.

Bron: nota Gerd Goetschalckx, VDAB