Site Plan Geletterdheid Verhogen

Sleutelcompetenties bij inschaling in de Vlaamse administratie: van geīsoleerde praktijken naar globaal plan


1. Vorm van geletterdheid Sleutelcompetenties
2. Stakeholders Doelgroep: ambtenaren niveau D Vlaamse overheid: Ministerie van Onderwijs en Vorming - Cel Wedden Aanbodorganisatie: divers
3. Actiestrategie  
3.1 Initiatiefnemer Ministerie van Onderwijs en Vorming - Cel Wedden
3.2 Communicatie- en promotiestrategie Een vijftal jaren geleden is bij de Vlaamse overheid niveau E (niveau lager onderwijs) afgeschaft. De personeelsleden van niveau E werden ingeschaald of herplaatst in niveau D. Grote bekommernis hierbij is de ambtenaren een aangepaste taakinhoud te geven en ervoor te zorgen dat ze meeblijven en groeien op eigen tempo in niveau D.

De Cel Wedden bestaat uit 15 personeelsleden met aan de ene kant de weddespecialisten van niveau B en A en aan de andere kant de uitvoerende ambtenaren van niveau D.

Op niveau D worden de ambtenaren permanent geconfronteerd met werk dat gaat verdwijnen door arbeidsreorganisatie of gaat automatiseren door technologische ontwikkelingen.

3.3 HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid  De opleidingen rond sleutelcompetenties kaderen in een bredere visie van competentieontwikkeling van de ambtenaren op alle niveaus. De opleidingen zijn gericht op groei en motivatie in een volwaardige job.

In het competentiemanagement wordt niet gedacht in termen van niveaus of van geletterdheid. Voor continuīteit op de werkvloer en van de dienstverlening wordt vooropgesteld dat iedereen alle taken tot op zekere hoogte aankan. Met andere woorden, iedereen moet weten waar de noodzakelijke informatie kan worden gevonden. In functie hiervan wordt een draaiboek opgesteld dat door iedereen wordt gebruikt.

3.4 Evaluatie, spin-off, meerwaarde De inspanningen van de Dienst is binnen de Vlaamse overheid eerder uitzondering dan regel. Deze geīsoleerde praktijk lijkt zich sinds kort uit te breiden tot een globaal plan op het niveau van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

In dit globaal plan wordt een hogere vormingsparticipatie beoogd van ambtenaren van niveau D, met de nadruk op taal en ICTbasisvaardigheden.

Het plan van aanpak is drieledig:

  • aansluiting bij individuele behoeften in functie van de dienst;
  • aansluiting bij acties binnen de Vlaamse overheid (bv. voorbereiding op wervingsexamens);
  • acties binnen het Ministerie van Onderwijs en Vorming, aansluitend bij de werkzaamheden van de dienst.
4. Organisatiemodel  
4.1 Doelgroep Ambtenaren niveau D (heterogeen publiek)
4.2 Aanbod Aanbod op maat voor de ambtenaren bij diverse opleidingsorganisaties, zowel intern als extern.

Vier pistes worden hierbij gevolgd:

  • interne opleidingen binnen de Dienst bv. stappenplan bij uitvoering van taken op computer, probleemanalyse en –oplossing, schrijftraining;
  • externe opleiding bij de Vlaamse Gemeenschap bv. excel;
  • externe opleiding (bv. T.E.A.M.) bv. klantvriendelijk telefoneren;
  • intern overleg.

Naast deze vier pistes wordt op regelmatige basis een open aanbod gedaan bv. timemanagement voor niveau C en D.

Het diensthoofd staat in voor behoeftendetectie, opleidingsplan, begeleiding en nazorg. De opleidingen worden zoveel mogelijk binnenshuis gegeven, omwille van de drempelvrees en het stigmatiserende effect van basisopleidingen buitenshuis.

De opleidingen worden bovendien zoveel mogelijk in groep gegeven (hele team met alle niveaus).

Om voldoende leereffect te behalen, wordt bij elke opleiding een opdracht meegegeven om de link met de praktijk op de werkvloer te behouden. Daarnaast wordt een nazorgtraject voorzien met opvolging van vooropgestelde doelstelling en resultaat. De nazorg wordt opgenomen binnen de Dienst.

Er wordt een integrale aanpak beoogd met de opleidingen: geletterdheid wordt ruim geīnterpreteerd als sleutelcompetenties, gekoppeld aan sociale vaardigheden.

4.3 Randvoorwaarden (locatie, timing, vergoeding) De opleidingen worden bij voorkeur in huis gegevens of met voldoende omkadering buitenshuis. De opleidingen vinden plaats tijdens de werkuren en worden volledig vergoed door de Dienst.