Site Plan Geletterdheid Verhogen

Communicatie in bedrijven: mondelinge en schriftelijke communicatie in technische opleiding voor onderhoudstechnici


1. Vorm van geletterdheid Geletterdheid: probleemoplossend denken en communicatie (luister- en vraagtechniek en rapportering)
2. Stakeholders Doelgroep: productie-arbeiders
Bedrijven: productiebedrijven metaalsector en voedingssector
Aanbodorganisatie: Syntra West
3. Actiestrategie  
3.1 Initiatiefnemer Syntra West
3.2 Communicatie- en promotiestrategie Syntra West biedt gecertificeerde praktijkgerichte opleidingen aan in verschillende sectoren in West-Vlaanderen. Uit contacten met bedrijven (productiebedrijven) blijkt een groot tekort aan technisch geschoold personeel (knelpuntberoep).

Op basis van een aantal opleidingen op maat in enkele bedrijven is een specifiek opleidingstraject ontwikkeld voor onderhoudstechnicus. Het doel is de onderhoudstechnicus op te leiden in technieken voor eerstelijns herstellingen en elementair onderhoud van machines in bedrijven.

Tijdens de experimentele fase van de opleiding (nov. 2004-mei 2006) werd de nood aangevoeld een communicatie-module toe te voegen aan het opleidingspakket. Het gaat dan meer concreet over probleemoplossend denken en communiceren (luister- en vraagtechniek en rapportering). Na de experimentele fase werd de module communicatie geïntegreerd in de technische opleiding.

De opleiding draagt de naam Consortiumproject “Van productiemedewerker tot onderhoudstechnicus” - opleidingstraject voor aspiranttechnicus en is van start gegaan in het september 2006.

Syntra West richtte zich in een eerste fase tot productiebedrijven uit de metaalsector en de voedingssector; uit vacature-onderzoek bleek in deze sectoren de vraag naar onderhoudstechnici het grootst te zijn.

In een tweede fase (november 2006) werd samengewerkt met VDAB om ook werkzoekenden aan de opleiding te laten deelnemen. In een derde fase (september 2007) wordt gestart met een open doelgroep (naast West-Vlaanderen, ook Limburg en Oost- Vlaanderen).

3.3 HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid De opleiding is in de eerste plaats een technische opleiding. De module communicatie is geïntegreerd in de technische opleiding. Communicatie wordt door het management en de technische verantwoordelijken in de bedrijven gezien als een noodzakelijke basisvaardigheid, maar wordt breder opgevat dan geletterdheid. Geletterdheid wordt in het project gekoppeld aan life skills.

Met het project wordt niet alleen geletterdheid geïntegreerd in een technische opleiding, maar wordt ook de mogelijkheid geboden aan productiemedewerkers om zich om te scholen tot onderhoudstechnici. Hiermee beoogt men niet alleen de directe inzetbaarheid van technisch personeel in een bedrijf, maar ook de mogelijkheid tot groei en omscholing van personeel, m.a.w. groeiperspectieven voor lagergeschoolden in een bedrijf (competentiemanagement in bedrijven).

3.4 Evaluatie, spin-off, meerwaarde Het project is gestart in het najaar 2006. Evaluatiegegevens zijn (bijgevolg) nog niet voorhanden.

Een meerwaarde in dit project is de ontwikkeling van een instrument voor de evaluatie van competenties van de deelnemers aan de opleiding.

De competenties worden gemeten door middel van een geïntegreerde toets (theorie + praktijk), afgenomen door de opleider, maar ook a.d.h.v. indicatoren, ingevuld door de eerstelijnsverantwoordelijken van het bedrijf.

Deze contextgerichte indicatoren zijn opgesteld in een werkgroep, samengesteld door opleiders en technische verantwoordelijken van bedrijven.

Deze evaluatiemethodiek vraagt een sterk engagement van de betrokken bedrijven, vermits zij aangepaste taken en begeleiding in het bedrijf moeten inbouwen, gekoppeld aan de opleiding, om de aangeleerde competenties te kunnen beoordelen.

4. Organisatiemodel  
4.1 Doelgroep Productie-arbeiders met potentieel voor doorgroei naar eerstelijns-onderhoudstechnici (instapniveau: hoger secundair onderwijs).

Kandidaten voor de opleiding op vrijwillige basis - selectie van de doelgroep uit de groep van vrijwilligers door de bedrijven.

4.2 Aanbod Syntra West staat in voor de opleiding en de permanente evaluatie van de deelnemers gedurende het ganse project. De participerende bedrijven staan in voor de selectie van de deelnemers.

De technische opleiding is een pakket van 180u, gespreid over 45 sessies van 4 uren (50’). De module communicatie beslaat 4 sessies. De module zelf wordt opgehangen aan het thema ‘gestructureerd foutzoeken en analysetechnieken’. Op deze manier komen probleemoplossend denken en communicatie (luister- en vraagtechniek en rapportering) aan bod.

4.3 Randvoorwaarden (locatie, timing, vergoeding) Het lesmoment en het aantal sessies per week worden bepaald in samenspraak met de participerende bedrijven.

De volledige opleiding loopt in dagformule a rato van één halve dag per week: afhankelijk van het bedrijf is dit tijdens de werkuren of aansluitend op de werkuren.

De opleiding wordt grotendeels gegeven in het opleidingscentrum van Syntra West.

De kosten voor de opleiding worden volledig gedragen door de participerende bedrijven.