Site Plan Geletterdheid Verhogen

Sleutelcompetenties in bedrijven


1. Vorm van geletterdheid Sleutelcompetenties: communicatie, getallen, ICT, samenwerken, probleemoplossing, leren leren
2. Stakeholders Doelgroep: uitvoerende arbeiders, met inbegrip van interimarbeiders
Bedrijven: Katoennatie, Dienstenthuis, Eltra, Stanley en Griffith
Intermediaire organisatie: uitzendsector: Randstad, Plus, Creyf’s
Aanbodorganisatie: Levanto/Vitamine W
3. Actiestrategie  
3.1 Initiatiefnemer Levanto/Vitamine W
3.2 Communicatie- en promotiestrategie Communicatie- en promotiestrategie Levanto/Vitamine W heeft in de loop der jaren een competentiekader ontwikkeld om werkzoekenden aan het werk te helpen en te houden. Dit kader bestaat uit basis- en sleutelcompetenties en uit arbeidsmarktgerichte en beroepstechnische competenties.

Met het project ‘Hou sleutelcompetenties wakker!’ wordt het competentiekader verder ontwikkeld en toegepast bij uitvoerende werknemers in bedrijven.

Doelstelling is de inzetbaarheid en aanpasbaarheid van de medewerkers te verhogen. Het project is een samenwerkingsverband tussen opleidingsorganisatie, uitzendsector en bedrijven.

Het project is gefinancierd met ESF-middelen en loopt van september 2005 tot februari 2007.

Eind jaren 90 heeft Vitamine W al een project ontwikkeld voor uitvoerende werknemers. In het zogenaamde Icarus-project, gegroeid uit een Adapt-project, is een opleiding ‘leren leren’ en ‘communicatie’ ontwikkeld op maat van het bedrijf Philips Lighting Turnhout.

Verschilpunten met het huidige project liggen op een aantal vlakken:

  • het competentiedenken staat in het huidige project centraal, in het Icarus-project was dit embryonaal aanwezig;
  • de inschakeling van een intermediaire partner in het huidige project is een nieuw gegeven;
  • het huidige project is gericht op verschillende bedrijven, terwijl het Icarus-project een geïsoleerd project was t.a.v. één bedrijf.
3.3 HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid De opleiding wordt gepresenteerd als een basisopleiding in sleutelcompetenties en met de bedoeling deze te koppelen aan het opleidingsbeleid en HRM-beleid in de bedrijven.

In de praktijk zien de meeste bedrijven het project als een ad hoc opportuniteit, vermits behoeftenanalyse, screening van doelgroep en opleiding zelf gratis zijn (project met ESFmiddelen).

De betrokkenheid van het management varieert in de betrokken bedrijven

3.4 Evaluatie, spin-off, meerwaarde Een bijzonder element in dit project is de samenwerking tussen de opleidingsorganisatie, uitzendsector en bedrijven. De uitzendsector vervult een intermediaire rol tussen opleidingsorganisatie en bedrijf.

De meerwaarde van de uitzendsector is dubbel. Ten eerste kan de uitzendsector het project confronteren met input vanuit de bedrijfswereld. Ten tweede kan de sector bedrijven contacteren en sensibiliseren voor de ontwikkeling van sleutelcompetenties van uitvoerende werknemers.

4. Organisatiemodel  
4.1 Doelgroep Uitvoerende werknemers, met inbegrip van interimwerknemers (max. 1/3e van de doelgroep).

Het oorspronkelijke opzet in het project was een flyer te versprei­den onder het personeel om te laten deelnemen op basis van vrijwilligheid. In de praktijk is er steeds een selectie van de doelgroep doorgevoerd door het betrokken bedrijf. Het belangrijkste argument dat hiervoor werd aangereikt is de bekommernis voor de continuïteit op de werkvloer.

4.2 Aanbod In het project worden per bedrijf twee modules gegeven aan twee groepen werknemers van max. 12 personen.

Per module is er een dag screening en twee dagen training.

De screening van de doelgroep gebeurt op basis van tests en gedragsobservatie. Er is geen individueel gesprek voorzien, dit is achteraf als een leemte ervaren. De werknemers krijgen een individuele schriftelijke terugkoppeling; extra mondelinge feedback is een optie.

De opleiding voor sleutelcompetenties is opgebouwd uit zes modules:

  • kunnen communiceren;
  • kunnen omgaan met getallen;
  • kunnen omgaan met ICT;
  • kunnen samenwerken;
  • kunnen omgaan met problemen;
  • kunnen verbeteren van eigen leren en presteren.

De opleiding wordt geëvalueerd door de deelnemers op een formulier. Andere opties zijn een algemene evaluatie met de groep en het bedrijf zelf, en een terugkomdag.

4.3 Randvoorwaarden (locatie, timing, vergoeding) De opleiding is een formele theoretische opleiding op de werkvloer. Het is de bedoeling in de toekomst de opleiding meer toegepast te maken, bv. met oefeningen gebaseerd op de bedrijfscontext.

De opleiding wordt op het bedrijf zelf gegeven, tijdens de werkuren van 9u tot 16.30u. De uren van de werknemers worden volledig vergoed door de werkgever. De opleiding zelf is gratis voor de bedrijven.

Educatief verlof is aangevraagd voor de opleiding, maar geweigerd door de Dienst Educatief Verlof.