Site Plan Geletterdheid Verhogen

Sleutelcompetenties, gericht op zelfredzaamheid, in de sociale economie


1. Vorm van geletterdheid Geletterdheid: ge´ntegreerd aanbod NT1 en NT2
2. Stakeholders Doelgroep: werknemers sociale economie
Bedrijf: sociale werkplaats Kerken en Monumenten
Aanbodorganisatie: Job&Coach
3. Actiestrategie  
3.1 Initiatiefnemer Sociale werkplaats Kerken en Monumenten
3.2 Communicatie- en promotiestrategie Communicatie- en promotiestrategie De sociale werkplaats Kerken en Monumenten is als sociale economie- bedrijf actief met taken als het poetsen, schilderen en vloerbekleden van kerken en publieke ruimten.

Bij aanwerving van werknemers in de sociale werkplaats is communicatie een belangrijke struikelblok, op taalvlak (in de eerste plaats voor allochtonen), maar ook op het vlak van communicatie en teamwerking. Communicatieproblemen stellen zich bv. in het begrijpen van opdrachten en in het interpreteren van veiligheidsvoorschriften.

De sociale werkplaats heeft contact opgenomen met Job&Coach om een opleiding op maat aan te bieden aan de werknemers. Bijzonder hierbij is de vraag een traject met permanente instroom te voorzien, afhankelijk van het niveau. Een expliciete vraag hierbij is om het strikte onderscheid tussen NT2 en NT1 los te laten.

3.3 HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid Het HRM-beleid van de sociale werkplaats is in eerste instantie gericht op de ontwikkeling van sleutelcompetenties, gericht op zelfredzaamheid. Daarnaast is het bieden van een groeiperspectief in het bedrijf of op de reguliere arbeidsmarkt een belangrijke doelstelling.

De heterogene doelgroep vereist maatwerk in de opleidingsplannen. De aandacht voor geletterdheid is expliciet aanwezig in het competentieprofiel, maar steeds gekoppeld aan life skills.

3.4 Evaluatie, spin-off, meerwaarde Het project is nog in experimentele fase.
4. Organisatiemodel  
4.1 Doelgroep Doelgroep: alle werknemers, maar gradueel op basis van niveau (7 personen)
4.2 Aanbod De opleiding start met NT2 voor allochtonen om daarna zeer laaggeletterden NT1 te doen instappen. Op het moment van bevraging is de instroom voor NT1 nog niet gestart. In de planning is het de bedoeling methodiek en aanpak voor NT2 ook toe te passen op de NT1- doelgroep.
4.3 Randvoorwaarden (locatie, timing, vergoeding) Formele opleiding tijdens de werkuren in het bedrijf, volledig vergoed door de werkgever.