U bent hier: Onderwijs en Vorming > Gelijke onderwijskansen > Ge´ntegreerd ondersteuningsaanbod

Ge´ntegreerd ondersteuningsaanbod

Het GOK-decreet voorziet in een ge´ntegreerd ondersteuningsaanbod waarbij een school extra lesuren of leraarsuren krijgt op basis van de leerlingen in de school die beantwoorden aan een of meer gelijkekansenindicatoren. Die extra uren worden steeds toegekend voor een periode van drie jaar en dienen om een schooleigen visie inzake gelijke onderwijskansen uit te werken.

Basisonderwijs

In het gewoon basisonderwijs bestaat er sinds 1 september 2012 geen apart ge´ntegreerd ondersteuningsaanbod meer, maar maken de SES-lestijden (toegekend op basis van de socio-economische status van de leerlingen) integraal deel uit van de omkadering. Om de socio-economische status van de leerlingen te vatten, wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren:

  • thuistaal van de leerling
  • het ontvangen van een schooltoelage
  • het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder

Meer informatie over het omkaderingssysteem en de indicatoren vindt u in de omzendbrief Personeelsformatie gewoon basisonderwijs en in het decreet Basisonderwijs.

In het buitengewoon basisonderwijs worden wel nog aanvullende lestijden voor het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen toegekend, voor drie opeenvolgende schooljaren. De huidige cyclus loopt af aan het einde van het schooljaar 2013/2014. In het buitengewoon basisonderwijs wordt de aanvullende omkadering bepaald op basis van twee indicatoren:

  • opleidingsniveau van de moeder;
  • thuistaal van de leerling; die tweede indicator kan alleen een rol spelen als de betrokken leerling aan de eerste indicator voldoet.

Meer informatie over het ge´ntegreerd ondersteuningsaanbod en de indicatoren voor het buitengewoon basisonderwijs vindt u in de omzendbrief Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijsĺ en in het decreet Basisonderwijs.

Secundair onderwijs 

In het secundair onderwijs worden momenteel wel nog extra leraarsuren in het kader van het ge´ntegreerd ondersteuningsaanbod toegekend. De huidige cyclus loopt af aan het einde van schooljaar 2013ľ2014. In het gewoon secundair onderwijs wordt het ge´ntegreerd ondersteuningsaanbod bepaald op basis van de volgende indicatoren:

  • thuistaal van de leerling
  • het ontvangen van een schooltoelage
  • het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder
  • de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen
  • de ouders behoren tot de trekkende bevolking

Voor het buitengewoon secundair onderwijs gelden enkel de indicatoren 'thuistaal van de leerling' en 'hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder'.

Meer informatie over het ge´ntegreerd ondersteuningsaanbod en de indicatoren vindt u in de: