Commissie Hoger Onderwijs

De Commissie Hoger Onderwijs is opgericht door de Vlaamse Regering in uitvoering van de bepalingen van artikel II.23, §1 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013.

De Commissie Hoger Onderwijs heeft de volgende taken:

1° een oordeel uit te brengen over de macrodoelmatigheid van:

a) nieuwe opleidingen in het hoger beroepsonderwijs;

b) nieuwe bachelor- of masteropleidingen overeenkomstig artikel II.153, §2 van de Codex Hoger Onderwijs; zie aanvraagsjabloon en toelichting bij de procedure;

2° een oordeel uit te brengen over het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding overeenkomstig artikel II.263, §1 van de Codex Hoger Onderwijs; zie aanvraagsjabloon;

3° een advies uit te brengen over een vrijstelling van een equivalentievoorwaarde voor een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding overeenkomstig artikel II.264 van de Codex Hoger Onderwijs; zie aanvraagsjabloon;

4° een oordeel uit te brengen over een afwijking op de voorwaarde tot het aanbieden van een equivalente opleiding overeenkomstig artikel II.268, §3, 2de lid van de Codex Hoger Onderwijs;

5° een advies te bezorgen over mogelijke voorstellen van onderwijskwalificatie, gebaseerd op erkende beroepskwalificaties van niveau 5;

6° tot aan de omvorming, het kwaliteitstoezicht uitoefenen op de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs;

7° het beoordelen van de aanvragen van gecombineerd onderwijs in opleidingen van het hoger beroepsonderwijs;

8° tot aan de omvorming ervan, het beoordelen van de aanvragen voor wijziging van het opleidingsprofiel van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs;

9° het samen met een ad hoc commissie beslissen over de verwantschap tussen een onderwijskwalificatie van niveau 5 en een van rechtswege erkende opleiding van het hoger beroepsonderwijs.

10° het verlenen van advies aan de Vlaamse Regering over het al dan niet bijdragen van een opleiding en instelling buiten de Europese Hoger Onderwijsruimte aan de uitbouw van een wetenschappelijke discipline, vermeld in artikel 30 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

11° het jaarlijks opstellen van een verslag over de werking.

De Commissie Hoger onderwijs bestaat uit onafhankelijke experten die deskundig zijn met betrekking toto het hoger onderwijs, met inbegrip van het hoger beroepsonderwijs.

De oprichting, de samenstelling en de werking van de commissie wordt vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs.

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013

Nota aan de Vlaamse Regering

De concrete personele invulling van de Commissie Hoger Onderwijs gebeurde bij twee ministeriële besluiten.

Ministerieel besluit van 8 april 2014

Ministerieel besluit van 4 juni 2014

In uitvoering van artikel 161/2 van het HBO-decreet en na advies van de Commissie Hoger onderwijs, hechtte de Vlaamse regering op 23 mei 2014 haar principiële goedkeuring aan de instellingsgebonden opleidingsprofielen voor volgende HBO5-opleidingen:
 
- Tolk voor Doven – Optie Tolk Vlaamse Gebarentaal van VSPW Gent
- Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde – VSPW Gent
- Elektromechanica van CVO TNA
- Bouw- en houtconstructie van CVO STEP
- Bouw- en houtconstructie van CVO KISP – VTI Aalst
 
Deze opleidingsprofielen kunnen gebruikt worden vanaf 1 september 2014.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Contact:

Em. Prof. Dr Luc François
Voorzitter van de Commissie Hoger Onderwijs
p/a Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
Commissie Hoger Onderwijs t.a.v. Beatrijs Craps, secretaris
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 - lokaal 6 A 12
1210 Brussel

Secretariaat:

Voor vragen over dossiers HBO5 kan u terecht bij:
- Nina Mares - nina.mares@ond.vlaanderen.be02 553 98 86

Voor vragen over dossiers bachelor / master kan u terecht bij:
Beatrijs Craps - Beatrijs.craps@ond.vlaanderen.be - 02 553 98 99