Regeringscommissariaten ho 
Nieuw op deze site

Werking regeringscommissarissen 2015

Regeringscommissariaten hoger onderwijs

De commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen en de universiteiten vormen een college. Het college vergadert ten minste 6 maal per jaar.

Het voorzitterschap van het college wordt onbezoldigd waargenomen volgens een beurtrol en afwisselend door 1 van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de universiteiten en door 1 van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen.

De duur van het voorzitterschap bedraagt 2 jaar. Deze termijn kan door het college worden hernieuwd. Het college bepaalt bij consensus de volgorde van de komende voorzitterschappen.

Een afgevaardigde van het Ministerie van Onderwijs en Vorming en een afgevaardigde van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, kunnen de vergaderingen van het college bijwonen.

Het college is onder meer belast met de volgende taken:

  1. het college zorgt voor een coherente interpretatie van de regelgeving bij de uitoefening van zijn controletaken;
  2.  het college is belast met :
    1. de coördinatie van de werkzaamheden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen en de universiteiten;
    2. een billijke en objectieve verdeling van de beschikbare personeelsleden en middelen over de diensten van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen en de universiteiten, desgevallend voor de vorming van regionale teams;
  3. het college brengt jaarlijks verslag uit aan de Vlaamse Regering over de werkzaamheden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen en de universiteiten, over de financiële toestand van de universiteiten, hogescholen en associaties en over de evolutie van het personeelsbestand van universiteiten en hogescholen. Het verslag over de evolutie van het personeelsbestand wordt via de Vlaamse Regering voor advies bezorgd aan het Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs.

De Vlaamse Regering kan het college belasten met bijzondere opdrachten.

(Codex Hoger Onderwijs, artikel IV.122)

 

Documenten

Huishoudelijk reglement (pdf, 4 p.)

Deontologische code (pdf, 7 p.)