Samenwerking "Onderwijs en Vorming" met de Kinderbijslagfondsen

Inleiding

Naast het gebruik van de pedagogische gegevens in DTO door studietoelagen, zal de databank vanaf het academiejaar 2007-2008 ook gebruikt worden om langs Vlaamse zijde een gegevensuitwisseling op te bouwen met de kinderbijslagfondsen, die een federale bevoegdheid vormen. Deze gegevensuitwisseling kadert in de administratieve vereenvoudiging, waarvoor de Vlaamse Regering structuren heeft opgezet, o.a. onder de vorm van CORVE en het MAGDA-platform. Enkele principes hiervan zijn dat de burger slechts éénmaal om een bepaald gegeven gevraagd wordt, en dat de overheden maximaal de beschikbare gegevens met mekaar delen. Doordat sedert het academiejaar 2004-2005 reeds een begin gemaakt is om reeds bij de start van het academiejaar gegevens in te zamelen voor studietoelagen, werd het ook mogelijk deze gegevens ter beschikking te stellen van andere overheden. Voor het vaststellen van het recht op kinderbijslag voor de +18-jarigen gebeurde totnogtoe een papieren attestering door de instelling. De ouders dienden dit papieren attest naar hun kinderbijslagfonds te sturen. Aangezien de inschrijvingsgegevens beschikbaar zijn in DTO, kunnen deze elektronisch doorgestuurd worden naar de kinderbijslagfondsen, en kan het opsturen van tienduizenden attesten afgeschaft worden. Dit voor zover de fondsen zich in het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid bevinden. Kinderbijslag heeft zich gealigneerd met het flexibiliseringsdecreet en kent een recht op kinderbijslag toe zodra een student voor in totaal minstens 27 studiepunten is ingeschreven.


Nuttige informatie voor de kinderbijslagfondsen

 

 


Veelgestelde vragen voor onderwijsinstellingen

Veelgestelde vragen over inschrijvingsattesten kinderbijslag