Bevallingsverlof

Bron: Agentschap Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, afdeling Hoger Onderwijs
Datum: 14 juni 2004
Referentie: 13DB/WL/bevallingsverlof

TER INFO

Op de federale top in Raversijde op 20-03-2004 heeft de regering beslist om het moederschapsverlof te wijzigen:

  • De duur van het facultatieve prenataal verlof wordt voor alle zwangere werkneemsters met één week ingekort (van 7 weken naar 6 weken of 8 weken bij een meerling).
  • Het verplicht bevallingsverlof wordt daarentegen met één week verlengd (van 8 weken naar 9 weken).
  • Om het samengaan van gezin en werk te verbeteren zal de zwangerschaps- en bevallingsrust verlengd worden in geval van hospitalisatie van het pasgeboren kind.

Wanneer het pasgeboren kind na de eerste zeven dagen te rekenen vanaf zijn geboorte in de verplegingsinrichting moet opgenomen blijven, voorziet de nieuwe regeling dat op verzoek van de werkneemster de postnatale rustperiode verlengd kan worden met een duur gelijk aan de periode dat haar kind na die eerste zeven dagen in de verplegingsinrichting opgenomen blijft. De duur van deze verlenging mag vierentwintig weken niet overschrijden.
Deze maatregelen zijn opgenomen in de Programmawet, art. 184-185 en 289-291. Het wetsontwerp is al goedgekeurd in de commissies en wordt momenteel besproken in de openbare zitting van de Kamer.
De maatregelen betreffende het moederschapsverlof gaan in op 1 juli 2004 en zijn van toepassing op bevallingen die plaatsvinden vanaf deze datum.

Na telefonisch contact met het RIZIV lieten zij weten dat zolang de wet niet gepubliceerd is in het Staatsblad (wordt voorzien voor begin augustus) zij als advies gegeven hebben aan de ziekenfondsen dat de zwangere werkneemsters die bevallingsverlof aanvragen, voor de publicatie, recht hebben op 7 weken prenataal bevallingsverlof. Het is niet de bedoeling dat achteraf de vergoeding voor de zevende week teruggevorderd wordt van de werkgever, bij bevallingen na 1 juli. Het ziekenfonds zou deze week ten laste nemen, zoals nu ook al gebeurt bij laattijdige bevallingen met overschrijding van de totale duur van het bevallingsverlof.

Wij zullen u van het verder verloop van het dossier op de hoogte houden.