Solliciteren in een hogeschool

 

Ik zou graag een loopbaan in een hogeschool uitbouwen. Waar kan ik de vacatures raadplegen?

Vacatures in hogescholen worden niet centraal op het Ministerie van Onderwijs en Vorming bijgehouden. De instellingen zelf zijn de aangewezen aanspreekpunten.

Met welk diploma kan ik lesgeven in een hogeschool?

De bekwaamheidsbewijzen die minimaal vereist zijn voor aanstelling en benoeming in de verschillende ambten in een hogeschool, zijn:

Ambt Vereist diploma
praktijklector
hoofdpraktijklector
een diploma van een opleiding van het hoger onderwijs van ťťn cyclus
lector
hoofdlector
een diploma van de tweede cyclus van het academisch onderwijs
of
een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van academisch niveau
assistent
werkleider
een diploma van de tweede cyclus van het academisch onderwijs
of
een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van academisch niveau
doctor-assistent een diploma van doctor op proefschrift
docent
hoofddocent
hoogleraar
gewoon hoogleraar
een diploma van doctor op proefschrift

Ingevolge de autonomie kan een hogeschool echter zelf beslissen om bijkomende voorwaarden inzake diploma's te stellen. Deze voorwaarden kunnen verschillen van hogeschool tot hogeschool.

Het is ook de hogeschool die bepaalt welke vakken u kan doceren.

naar boven

Wat zal ik verdienen als ik tewerkgesteld word in een hogeschool?

Het basissalaris

Het statutair hogescholenpersoneel ontvangt bij uitoefening van een ambt een salaris op basis van ťťn of meer salarisschalen die zijn vastgelegd in het BVR van 3 mei 1995 (onderwijzend personeel, hierna OP) en het BVR van 21 februari 2003 (administratief en technisch personeel, hierna ATP).

De salarisschalen zijn gekoppeld aan de ambten waarin men wordt tewerkgesteld. Om een welbepaald ambt te kunnen uitoefenen dient men minimaal in het bezit te zijn van de opgesomde bekwaamheidsvereisten, in het decreet voor het OP en in het BVR voor het ATP . De geldelijke anciŽnniteit bepaalt voorts in welke salaristrap men wordt bezoldigd. Onderwijsdiensten die door de overheid zijn gesubsidieerd en de meeste overheidsdiensten komen altijd in aanmerking voor de geldelijke anciŽnniteit. Los daarvan kan iedere hogeschool ook nog een geldelijke anciŽnniteitsbijslag van maximaal 10 jaar toekennen op basis van verworven nuttige beroepservaring.

De benoemde personeelsleden, het volledige tijdelijk ATP en het tijdelijk OP dat is aangesteld tot het einde van het academiejaar ontvangt tijdens de maanden juli en augustus het gewone salaris. Het tijdelijk OP dat niet tot het einde van het academiejaar is aangesteld, ontvangt voor de maanden juli en augustus een vakantiebezoldiging.

Voor meer informatie over de specifieke salarisschalen kan u hier terecht.

Vergoedingen en toelagen

Het statutair personeel heeft recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage op basis van de geleverde prestaties.

Personeelsleden die belast worden met een mandaat zoals de algemeen directeur, het departementshoofd en de bibliothecaris ontvangen meestal een mandaatvergoeding. Deze mandaatvergoeding kan als toeslag bij het basissalaris uitbetaald worden, maar kan ookonderdeel zijn van het (verhoogde) basissalaris. In dit laatste geval wordt er voor het geheel van de bezoldiging een hogere salarisschaal(een zogeheten niet verworven salarisschaal) toegekend waarin de mandaatvergoeding reeds vervat zit. De salarisschaal is niet verworven omdat ze in principe beperkt is tot de periode waarin men belast is met een mandaat.

Op basis van een gunstige evaluatie kan er een premie worden toegekend.

Opmerking: Het antwoord betreft personeelsleden die bezoldigd worden via het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het grootste deel van de contractuele personeelsleden (met uitzondering van sommige gastprofessoren en vervangers van meester-, vak- en dienstpersoneel op persoonlijke titel wordt via de instellingen zelf bezoldigd. Informatie over bezoldiging van dergelijke personeelsleden dient dan ook bij de hogescholen zelf te worden gevraagd.

naar boven

Wat is vakantiebezoldiging en in welke gevallen wordt ze uitbetaald?

De vakantiebezoldiging is de bezoldiging die aan sommige leden van het tijdelijk onderwijzend personeel wordt betaald op basis van het aantal bezoldigde vakantiedagen buiten de eigenlijke aanstellingsperiode. Ze wordt meer bepaald betaald aan de tijdelijken die niet voor een volledig academiejaar zijn aangesteld en van wie de aanstelling bovendien niet loopt tot het einde van het academiejaar. Het is dus een soort compensatie voor het salarisverlies dat men lijdt in vergelijking met tijdelijken (en benoemden) die wel tot het einde van het academiejaar zijn aangesteld. De tijdelijken die wel tot het einde van het academiejaar zijn aangesteld, ongeacht de begindatum van de aanstelling, blijven net zoals de benoemde leden van het onderwijzend personeel en het voltallige ATP hun normaal salaris genieten.

Wanneer wordt de vakantiebezoldiging uitbetaald?

De vakantiebezoldiging wordt uitbetaald eind juli van het betrokken academiejaar voor aanstellingen die uiterlijk op 31 juli eindigen en op het einde van het academiejaar voor de aanstellingen die eindigen na 31 juli.

naar boven