De leerplannen: waar te verkrijgen?

Beginnende leerkrachten, ouders die naar het buitenland vertrekken (en hun kinderen voor een gedeelte zelf willen bijscholen via huisonderwijs),... zijn vaak op zoek naar de leerplannen.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming maakt zelf geen leerplannen meer, het stelt wel de eindtermen en ontwikkelingsdoelen op. Leerplannen opmaken is in feite een bevoegdheid van de inrichtende macht van een school, maar in de praktijk worden ze meestal opgemaakt door de koepels van de inrichtende machten. De leerplannen worden dan ter goedkeuring voorgelegd aan de onderwijsinspectie. Voor zover er reeds eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het niveau in kwestie zijn opgesteld, gaat de inspectie na of de leerplannen daaraan beantwoorden. De bij de koepels aangesloten scholen nemen gewoonlijk de goedgekeurde leerplannen over.
 

Naast de 'gewone' leerplannen bestaan eveneens de leerplannen van de examencommissie ('de middenjury'). Studenten die bv. een getuigschrift of diploma wensen te behalen voor de examencommissie, wenden zich:


Hieronder vindt u per net waar u de 'gewone' leerplannen voor het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs en voor het onderwijs voor sociale promotie kunt aanvragen. Voor het hoger onderwijs wendt u zich tot de hogescholen en universiteiten.