Actieve inschrijvingen

Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik

Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik


Sinds 2002 hebben drie generaties steunpunten voor onderwijsonderzoek elkaar opgevolgd in Vlaanderen. Het derde meerjarenprogramma (2012-2015) is inmiddels volledig afgerond. Op 1 juli 2016 werd het nieuwe steunpunt SONO (Steunpunt voor Onderwijsonderzoek) opgericht met een looptijd tot 2020. Tijd voor een balans en een vooruitblik: wat zijn de krachtlijnen geweest van het onderzoek in de voorbije vier jaren? Welke lessen trekken we hieruit voor het Vlaamse onderwijsbeleid? Welke vragen bleven onbeantwoord, en welke nieuwe vragen zijn door het onderzoek gerezen? Het algemene thema van deze conferentie betreft zowel loopbanen van leerlingen als van leraren.

Op 23 september wuiven we het Steunpunt SSL feestelijk uit met een aantal symposia, waar onderzoekers ons vanuit een helicopterperspectief laten terugblikken op hun bevindingen in de voorbije jaren, en ons stof tot discussie aanreiken.

Nu inschrijven


MARS studiedag

MARS studiedag


Meertaligheid op school, het is een complexe realiteit. Wat betekent dat voor leerlingen? Wat betekent dat voor leerkrachten en schoolleiders? Hoe gaan scholen daarmee om? Deze vragen kwamen aan bod in het onderzoek naar Meertaligheid als Realiteit op School (MARS) dat de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming uitvoerden. Tijdens deze studiedag worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek verder toegelicht, maar worden ook praktijkverhalen gebracht over de meertalige realiteit van het Vlaamse onderwijs. De studiedag wil zo een forum creëren voor het uitwisselen van ervaringen om praktisch en constructief om te gaan met meertaligheid in de klas.

Daarnaast vindt er op de studiedag ook de prijsuitreiking voor het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs plaats. Dit jaar is het thema van de ELIT-wedstrijd toepasselijk “Meertalige scholen en klassen”. Scholen die taaldiversiteit actief aanwenden binnen de klasmuren of innovatief werken rond meertaligheid roepen we dan ook warm op om deel te nemen! Meer informatie en inschrijven voor deelname aan deze ELIT wedstrijd kan via https://www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel

Nu inschrijven


Studiedag ‘Flexibele leerwegen in het basisonderwijs en secundair onderwijs’

Studiedag ‘Flexibele leerwegen in het basisonderwijs en secundair onderwijs’

Elke leerling is anders en die verscheidenheid zou in de context van gewone onderwijsinstellingen zoveel mogelijk een passend antwoord moeten krijgen. Flexibele leerwegen kunnen hierop een antwoord bieden. Leerwegen kunnen flexibeler worden afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van leerlingen door een betere afstemming van instructie en curricula en ze laten toe dat het parcours van de lerende kan gespreid worden in de tijd. 

Op deze studiedag presenteren we de resultaten van een onderzoek dat verschillende praktijken met betrekking tot flexibele leerwegen in basisscholen en secundaire scholen in kaart heeft gebracht. Het onderzoek geeft een antwoord op de vragen, ‘Hoe kwamen de scholen ertoe om flexibele leerwegen in te richten?’, ‘Met welke uitdagingen werden ze daarbij geconfronteerd?’, ‘Hoe zien die flexibele leerwegen er precies uit?’, ‘Wat bereiken de scholen ermee?’, ‘Welke weerstanden werden overwonnen bij de ontwikkeling ervan?’ en ‘Welke mogelijkheden bestaan er vandaag in de regelgeving?’. 

Tijdens deze studiedag willen we een inspirerend gesprek op gang brengen met iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling of uitvoering van flexibele leerwegen op school. De studiedag laat hiertoe de leerlingen, de scholen die flexibele leerwegen aanbieden, de onderwijsondersteuners die het inrichten van flexibele leerwegen op school willen faciliteren, en de vragen en verhalen van de deelnemers aan de studiedag aan het woord.

Doelgroep: Directies, leerkrachten en pedagogische begeleiders.

Nu inschrijven


Lerende scholen voor beter leren

Lerende scholen voor beter leren

Op 1 december 2016 vindt de studiedag “Lerende scholen voor beter leren. Lessen uit het Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs” plaats in Gent.

De aanleiding voor het Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (of kortweg PIEO) was de volgende vaststelling: ondanks de inspanningen om een gezonde sociale mix in de scholen te realiseren, telt het Vlaamse onderwijsveld nog steeds scholen met een hoog percentage van kansarme kinderen. Deze scholen staan voor grotere uitdagingen omdat ze geconfronteerd worden met leerlingen die het onderwijs reeds aanvangen met een (taal)achterstand. Om deze scholen extra te ondersteunen werd in december 2012 PIEO opgestart in 13 scholen met een hoge concentratie aan kansarme leerlingen. Deze scholen kregen extra ondersteuning onder de vorm van intensieve coaching. De coaches gingen samen met het schoolteam op zoek naar manieren om de leerprestaties, de leerwinst en het welbevinden te maximaliseren. In dit project werd vooral gewerkt op twee cruciale domeinen in een school: op het pedagogisch-didactisch vlak (met veel aandacht voor differentiatie) en het schoolbeleid (beleidsvoerend vermogen, professioneel leren en kwaliteitszorg).

Tijdens deze studiedag staan we stil bij recente inzichten over differentiatie en schoolbeleid én over de ondersteuning van scholen hierbij. Dit gebeurt tijdens twee centrale lezingen. Prof. dr. Katrien Struyven zal in haar keynote dieper ingaan op vormen van differentiatie en de randvoorwaarden hiertoe. Prof. dr. Jan Vanhoof zal in zijn lezing vooral het schoolbeleid belichten.
Deze keynotes worden afgewisseld met diverse workshops en praktijkverhalen, vooral gebaseerd op ervaringen van het PIEO project. In deze sessies zullen scholen en coaches hun ervaringen en realisaties delen: ze gaan niet enkel in op wat ze gerealiseerd hebben, maar ook op cruciale randvoorwaarden (zoals begeleiding en ondersteuning) en hoe dit ervaren wordt door de verschillende betrokkenen. Met deze workshops en praktijkverhalen willen we de deelnemers inspireren en uitdagen om over hun eigen ervaringen en context te reflecteren. Ook worden de resultaten van de wetenschappelijke opvolging van het ruimere PIEO-project gepresenteerd.

Nu inschrijven


Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

De regelgeving over de preventie van psychosociale bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. 60 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage 1, A) van dit besluit.

De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding.

Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een basismodule van vijf dagen over:

- module 1 de wetgeving en de rol van de verschillende actoren
- module 2 luistertechnieken
- module 3 conflictbemiddeling
- module 4 kennisverwerving over de psychosociale risico’s op het werk en psychosociale interventie
- module 5 kennisgeving over technieken voor de beheersing van conflicten 

U kan zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding.

Nu inschrijven


Infosessies nieuwe programmatieprocedure volwassenenonderwijs

Infosessies nieuwe programmatieprocedure volwassenenonderwijs

Op 25 maart 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota ‘Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs. Kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang’. Als eerste maatregel ter uitvoering van de conceptnota gaat vanaf februari 2017 een nieuwe programmatieprocedure in voege voor het secundair volwassenenonderwijs. Het is voor de centra voor volwassenenonderwijs belangrijk dat ze over voldoende informatie beschikken zodat de impact van deze nieuwe regelgeving goed gekend is en de centra er bij eventuele programmatieaanvragen rekening mee kunnen houden. Daarom organiseren het Departement Onderwijs en Vorming samen met AHOVOKS in januari 2017 decentrale infosessies over de nieuwe programmatieregelgeving, waar centra naast toelichting eveneens de kans krijgen om hun concrete vragen voor te leggen.

Nu inschrijven


De schoolleider als poortwachter

De schoolleider als poortwachter

De schoolleider heeft een cruciale taak als een poortwachter voor het reilen en zeilen in de school. Tijdens deze studievoormiddag willen we dieper ingaan op dit thema en de verschillende lagen in de rol van de ‘schoolleider als poortwachter’ blootleggen. We beogen ook meer zicht te krijgen op belangrijke randvoorwaarden voor het opnemen van deze rol. 

Nu inschrijven


Vormingsaanbod startbanenproject Verkeersveiligheid

Vormingsaanbod startbanenproject Verkeersveiligheid

 

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Nu inschrijven


Vormingssessies schoolkeukens

Vormingssessies schoolkeukens

In 2017 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) opnieuw een aantal opleidingssessies voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen.

Nu inschrijven


Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers

Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers

 

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Nu inschrijven


Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches

 

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Nu inschrijven