Commissie inzake Leerlingenrechten

Het Decreet Gelijke Onderwijskansen stelde de Commissie inzake Leerlingenrechten in als centrale beroepsinstantie. De Commissie is sinds 2003 operationeel.

De Commissie inzake Leerlingenrechten werkt onafhankelijk. Naast een voorzitter-jurist, bestaat de Commissie uit zes leden die vertrouwd zijn met het onderwijs in het algemeen, met de kinderrechten en het grondwettelijk en administratief recht.  De voorzitter van de Commissie is prof. dr. L. Veny, lid van de Raad van Bestuur van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR).
 

De Commissie inzake Leerlingenrechten heeft afgelijnde taken:

  • U kan als ouder bij de Commissie terecht indien u een niet-gerealiseerde inschrijving van uw kind betwist en een klacht wil indienen. De leden van de Commissie zullen nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van het Decreet Basisonderwijs of de Codex Secundair Onderwijs om de inschrijving te weigeren. De uitspraken van de Commissie kan u raadplegen op deze website. In ons huishoudelijk reglement vindt u terug hoe u een klacht kan indienen.
  • NIEUW: u kan als ouder bij de Commissie terecht indien de inschrijving van uw kind ontbonden wordt tijdens de schoolloopbaan naar aanleiding van de wijzigende nood aan aanpassingen en u deze ontbinding van inschrijving betwist.
Volgende zitting van de commissie leerlingenrechten De volgende zitting van de Commissie inzake Leerlingenrechten : 

23 september 2015

 

  • Indien u als schoolbestuur, meerdere schoolbesturen samen of LOP met een aanmeldingsprocedure wil starten, dan moet u eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de Commissie. De Commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.

Het aanmeldingsdossier wordt per post of e-mail met ontvangstbevestiging bezorgd aan de Commissie.

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017 wordt het aanmeldingsdossier per post of e-mail met ontvangstbevestiging bezorgd aan de Commissie, uiterlijk op 15 september 2015.

Het dossier wordt ingediend volgens het model aanmeldingsdossier. Het model bestaat uit een aantal richtvragen die de Commissie zal hanteren bij de beoordeling van de dossiers. Daarnaast vindt u in het model ook elementen opgesomd waarvan de Commissie verwacht dat hieraan uitvoering wordt gegeven in de procedure. Indien de voorgestelde procedure afwijkt op één of meerdere van deze elementen, expliciteert u op welke elementen de procedure afwijkt, waarom en wat de precieze verschillen zijn.  Het gebruik van dit model biedt garanties op een volledig aanmeldingsdossier.

Model aanmeldingsdossier voor het basisonderwijs

Model aanmeldingsdossier voor secundair onderwijs

Vergeet de notuleringen niet te ondertekenen en te dateren

Een aanmeldingsdossier van scholen die behoren tot een LOP moet steeds met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De Commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.

Dit geldt ook voor de notulering aangaande het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur van: de rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen; het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats; de mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen. 

 

Volgende zitting van de commissie leerlingenrechten De volgende zitting voor de behandeling van de aanmeldingsdossiers: 

27 augustus 2015

 

Correspondentieadres van de Commissie inzake Leerlingenrechten:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Telefoon:

02/553 92 12 (klachten basisonderwijs)

02/553 88 75 (klachten secundair onderwijs)

02/553 92 07 of 02/553 92 12 (aanmeldingsdossiers basisonderwijs)

02/553 88 75 (aanmeldingsdossiers secundair onderwijs)