Time-out/Naft

NIEUW !!!!  Oproep tot het indienen van subsidiedossiers naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn

De minister bevoegd voor Onderwijs & Vorming en de minister bevoegd voor Welzijn maken bekend dat er vanaf het schooljaar 2016-2017 voor een periode van zes jaar subsidies verleend worden aan organisaties die naadloze flexibele trajecten onderwijs welzijn aanbieden. Iedere schoolexterne organisatie die zich bekwaam acht deze naadloze flexibele trajecten aan te bieden aan alle door de Vlaamse gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor gewoon of buitengewoon voltijds secundair onderwijs, deeltijds secundair onderwijs, erkende vorming of leertijd in de regio waarvoor ze intekenen, kan een aanvraag indienen bij het Departement Onderwijs en Vorming. 

Met de totale beschikbare kredieten moeten, per schooljaar, globaal ten minste 24.652 halve begeleidingsdagen worden ingericht, besteed aan ten minste 827 trajecten.
De subsidie per halve begeleidingsdag bedraagt maximaal 48,32 euro.
Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan vijfenzeventig procent van de evolutie van de gezondheidsindex.
De ontvankelijkheidscriteria en de beoordelingscriteria van deze aanvragen vindt u terug in de oproep tot indiening van subsidiedossiers (zie hieronder).

U kan een subsidieaanvraag indienen aan de hand van de bijgevoegde formulieren.
De modaliteiten worden ook als bijlage toegevoegd.

De uiterste indieningsdatum voor deze aanvragen is 1 maart 2016 en dient aangetekend en per mail te worden verstuurd naar:

Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
t.a.v. Emilie Le Roi
Koning Albert II-laan 15, lokaal 6c05,
1210 Brussel

emilie.leroi@ond.vlaanderen.be en jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be

  

Op 26 januari 2016 van 14u 16u organiseren het departement Onderwijs & Vorming en het Agentschap Jongerenwelzijn een vergadering waarin meer informatie wordt verstrekt.
Per organisatie kan zich n persoon inschrijven en dit voor 22 januari 2016 bij

jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be. De exacte locatie wordt per kerende bekend gemaakt.

 Download hier alle nodige documenten:
           
De oproep tot indiening van subsidiedossiers
           
De projectfiche waarop u de aanvraag moet indienen
            
Procedurebesluit