Affiche "Nascholing: verfris je kijk op je praktijk"Nascholing voor onderwijspersoneel

Welkom op de website nascholing voor onderwijspersoneel!

In een snel evoluerende samenleving dienen leerkrachten, directies, busbegeiders,... hun competenties steeds te ontwikkelen, te verbreden, te verdiepen tijdens hun hele loopbaan. Competentieontwikkeling van leerkrachten, directies,.. wordt beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame onderwijskwaliteit. Nascholing behoort tot één van de mogelijke vormen van competentieontwikkeling. Hieronder vindt u een ovezicht over een aantal nascholingen. Klik op de titel voor meer info over de desbetreffende nascholing.

   
afgelopen

Oproep voor nascholingsorganisaties: nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2015-2016 en 2016-2017

 
Voor schoolteams: inschrijven voor nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2014-2015
   
 
  nascholingen rond talen
   


Talendag "hoe mondelinge vaardigheden ontwikkelen" op 8 mei 2015
   
 
FORMAPRIM: nascholing voor onderwijzers Frans
 
Formacom


Nascholing Duits 2014, Berlin Heute 
 
vorming voor busbegeleiders
 
Vorming voor busbegeleiders BuO
 
algemene info voor iedereen
 
Nascholing in Vlaanderen volgen
 
Nascholing in het buitenland volgen
 
Interessante literatuur


 

Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2014-2015

Aspecten als maatschappelijke wijzigingen, technologische vernieuwingen, de grote diversiteit in scholen, …,  zorgen voor de continue zoektocht naar manieren om kwaliteitsvol onderwijs te (blijven) realiseren. Die zoektocht leidt vaak tot initiatieven van de overheid in de vorm van een onderwijsvernieuwing of –hervorming. Het realiseren van een onderwijsvernieuwing vormt steeds een uitdaging voor iedereen die erbij betrokken is, maar kan alleen slagen als ze wordt gedragen door u , als leerkracht, als directies, als pedagogische begeleider, als lerarenopleider.

U kan hiervoor ook de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen om uw deskundigheid rond de vernieuwing te ontwikkelen, te vergroten te verdiepen. Dit gebeurt in een nascholingstraject, bestaande uit verschillende sessies gedurende het schooljaar 2014-2015

Tijdens schooljaar 2014-2015 kan u, samen het uw schoolteam, gratis ondersteund en begeleid worden om uw competenties te verhogen rond de volgende thema’s:

 

De projecten die een kwaliteitsvolle inhoud kunnen garanderen worden gesubsidieerd. De geselecteerde projecten staan opgelijst in de tabellen (zie onder). U kan zelf kiezen bij welke organisatie u het nascholingstraject wenst te volgen. De projecten werken netoverschrijdend, u kan gerust een nascholing volgen bij een organisatie van een ander net. Het maximumum aantal deelnemende scholen varieert van project tot project en is afhankelijk van het concept van het project.

Voor meer concrete informatie over het project binnen één van de thema’s, kan u klikken op de titel van het desbetreffende project in de onderstaande tabellen. Elk project stelt zich in een fiche voor aan de hand van een aantal zaken, zoals doelgroep, doelstellingen, inhoud en methode,... Indien u nog meer specifieke informatie wenst, kan u vrijblijvend de desbetreffende organisatie contacteren via de contactgegevens in de fiche.

Hoe inschrijven???  U dient rechtstreeks contact op te nemen met de nascholingsorganisatie van uw keuze. De contactgegevens vindt u in de betreffende fiche.

Deze nascholing wordt gratis en netoverstijgend aan de scholen aangeboden. Eenmaal de school definitief ingeschreven is, verwachten we dat scholen zich engageren om het voorziene traject volledig af te ronden.

Om een transfer naar de klas- en schoolpraktijk zoveel als mogelijk te optimaliseren bestaan deze nascholingsprojecten uit een traject van verschillende sessies, lopend over een heel schooljaar. U dient zich samen met enkele andere collega’s uit uw school, scholengroep/scholengemeenschap (kernteam) in te schrijven. Individuele inschrijvingen zijn dus niet mogelijk. Tijdens dit jaar zal u veel leerervaringen opdoen, maar tegelijk moeten er ook bakens uitgezet worden voor verdere acties, ook nadat het project afgelopen is. Daarbij heeft uw  schoolteam vaak ook nog ondersteuning nodig. Vandaar dat deze trajecten zich ook richten naar interne (middenkader, vakgroepverantwoordelijken, zorgcoördinator, nascholingscoördinator,…) en/of externe begeleiders (pedagogische begeleiders, lerarenopleiders) zodat zij de schoolteams verder kunnen ondersteunen.

 

2.1.       Thema 1: Talenbeleid

De conceptnota “Samen taalgrenzen verleggen” (2011) bevat een aantal maatregelen op het vlak van talenbeleid in de Vlaamse scholen. Opdat uw school een ambitieus talenbeleid kan voeren waar onder andere plaats is voor een versterkte kennis van het Nederlands als onderwijstaal, een innovatief vreemdetalenonderwijs en een brede assessmentpraktijk, kan u rond één van de onderstaande thema’s samen met uw collega’s uw deskundigheid vergroten.

 Subthema 1: Breed evalueren

Een goede kennis van de onderwijstaal is essentieel voor uw leerlingen om onderwijs te volgen en een kwalificatie te behalen. Bij elke leerling die voor het eerst instroomt in het gewoon lager onderwijs en in het voltijds gewoon secundair onderwijs dient de school een diepgaande screening uit te voeren van het beheersingsniveau Nederlands om zo na te gaan of er nood is aan specifieke maatregelen.

Ter ondersteuning van de scholen liet de overheid twee Toolkits Breed Evalueren ontwikkelen, voor het basis- en het secundair onderwijs, waarin screeningsinstrumenten voorgesteld worden en ondersteuning geboden wordt bij de keuze van een geschikt instrument en implementatiescenario. Het betreft geen instaptoets of drempelinstrument uitsluitend gericht op het blootleggen van de zwaktes van de leerlingen in het kader van een taalontwikkelingsbeleid. De screening moet een plaats krijgen binnen een breder geheel, het evaluatiebeleid en het talenbeleid van de school. 

Het nascholingstraject richt zich niet zozeer op het hanteren van één bepaald instrument, maar wel naar de principes/strategieën die men als leerkracht hanteert bij het screenen, daar die principes/strategieën makkelijker te transfereren zijn naar verschillende praktijken. 

Uw school zal begeleid worden om aan de slag te kunnen gaan met de resultaten van deze brede screening, zodat u aan de hand van deze resultaten vorm kunt geven aan maatregelen op maat van uw leerlingen.  Aangezien enkel de toolkit voor SO al beschikbaar is, wordt de doelgroep beperkt tot leerkrachten en directies SO.

Doelstellingen:

Deze kan u terugvinden in de fiches in de tabel

Doelgroep:

De nascholing richt zich in de eerste plaats op leerkrachten in schoolteams uit het secundair onderwijs. Om de verworven inzichten duurzaam te verankeren is de deelname van pedagogische begeleiders en middenkader aangewezen. Docenten uit de lerarenopleiding zijn eveneens welkom. Hun deelname kan immers voor gevolg hebben dat wat zij er leerden ook doorgegeven wordt aan de leerkrachten en de kandidaat-leerkrachten die ze begeleiden.

Geselecteerd project:

Titel project

Naam organisatie

 Aantal beschikbare plaatsen 

Beter leren door breed evalueren

 

Steunpunt Diversiteit en Leren, (UGent)

 

   volzet

 

Subthema 2: Taalontwikkeling Nederlands van leerlingen met een andere thuistaal die onvoldoende het Nederlands beheersen

Waarom dit thema?

Uw school kan een taalbad organiseren voor leerlingen die bij de eerste instroom in het gewoon lager onderwijs de onderwijstaal, het Nederlands, onvoldoende beheersen om de lessen te volgen en goede studieresultaten te behalen. Een taalbad is een voltijds traject dat de leerlingen intensief bijwerkt aan de hand van een passende didactiek en ze onderdompelt in het Nederlands als onderwijstaal. Tijdens de onderdompeling in de onderwijstaal kunnen uiteraard ook leerinhouden aan bod komen die vervat zitten in de andere leergebieden, maar de focus van het taalbad moet op de taalverwerving liggen. Het taalbad kan een jaar duren en moet ervoor zorgen dat uw leerlingen snel kunnen integreren in het reguliere onderwijs. Uw school kan dit aanbod zelf organiseren of daarvoor samenwerken met andere scholen waarbij leerlingen van verschillende scholen worden samengebracht.

In het voltijds secundair onderwijs kan uw schoolbestuur drie uur extra taallessen Nederlands organiseren voor leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen om de lessen goed te kunnen volgen. Voor deze leerlingen voorziet uw school dan een doelgericht aanbod.

Voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs kan uw schoolbestuur al ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’ organiseren. Dat is een specifiek en tijdelijk onderwijsaanbod (bestaande uit een onthaaljaar) dat gericht is op taalvaardigheid en inburgering en anderstalige nieuwkomers voorbereidt op doorstroom naar regulier vervolgonderwijs. Die doorstroom verloopt niet altijd vlot, ondanks de ondersteuning door de vervolgschoolcoaches. Vervolgscholen zijn soms nog onvoldoende vertrouwd met (het taalontwikkelingsproces van) deze specifieke doelgroep.

Deze nascholingsprojecten komen tegemoet aan de behoeften die alle leerkrachten hebben op het vlak van taalontwikkeling Nederlands van leerlingen met een andere thuistaal die het Nederlands onvoldoende beheersen. De aandacht gaat ook steeds uit naar de aansluiting bij of doorstroom naar het reguliere onderwijs in basis- of secundair onderwijs.

De projecten zullen de (didactische) competenties van leerkrachten i.v.m. taalverwerving en -ontwikkeling Nederlands verder ontwikkelen en versterken.  Ook de samenwerking en afstemming met collega’s zal de nodige aandacht krijgen.

Doelstellingen:

Deze kan u terugvinden in de fiches in de tabel

Doelgroep:

We denken daarbij in de eerste plaats aan de volgende profielen:

- leerkrachten die worden ingezet in een taalbad;

- leerkrachten die lesgeven aan nieuwkomers;

- leerkrachten die taalgericht vakonderwijs geven;

- leerkrachten die worden ingezet voor de 3u extra taallessen Nederlands;

- coördinatoren talenbeleid;

- vervolgschoolcoaches;

- leerlingbegeleiders.

Maar ook andere leerkrachten die hun competenties willen ontwikkelen op het vlak van lesgeven aan leerlingen met een onvoldoende kennis van het Nederlands, kunnen deelnemen.

 Geselecteerde projecten:

Titel project

Naam organisatie

 Aantal beschikbare plaatsen 

Over de drempel (secundair onderwijs)

 

Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)

wachtlijst 

Iedereen mee met taal! (lager onderwijs)

Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)

wachtlijst 

Meer talig op school

Arteveldehogeschoool

 

  wachtlijst 

 

Subthema 3: Content and Language Integrated Learning (CLIL)

 Waarom dit thema?

CLIL wil leerlingen functioneel meertalig maken door het verwerven van de doeltaal te koppelen aan het onmiddellijk bruikbare nut ervan. Een niet-taalvak wordt dan in een vreemde taal onderwezen (bv. het vak wiskunde in het Engels, het vak aardrijkskunde in het Frans, het vak toerisme of het vak mechanica in het Duits…).

Opdat uw school een dergelijk programma mag aanbieden, moet uw school voldoen aan de CLIL-kwaliteitstandaard en groen licht krijgen van het Departement Onderwijs & Vorming. Meer informatie over de aanvraagprocedure en de kwaliteitsstandaard vindt u hier: http://www.ond.vlaanderen.be/clil/aanvraag/

De betrokken leerkrachten moeten over de nodige startcompetenties te beschikken voor de aanvang van een CLIL-project en de school moet in de aanvraag aantonen dat ze investeert in het versterken van de competenties op het vlak van CLIL-didactiek en taalvaardigheid. Beide aangeboden competentieontwikkelingsprojecten spelen in op die noden in het licht van de geldende kwaliteitsstandaard.

 Doelstellingen:

Deze kan u terugvinden in de fiches in de tabel

 Doelgroep:

Toekomstige CLIL-leerkrachten, maar ook directeurs, coördinatoren, pedagogische begeleiders,…

 Geselecteerde projecten:

Titel project

Naam organisatie

Aantal beschikbare plaatsen 

Klaar voor CLIL: van decreet naar praktijk

Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) (VUB) en  Departement lerarenopleiding (KHLeuven)

11

Met CLIL uit de startblokken

Centrum Voor Taal en Onderwijs (CTO) en Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Talen,  (KULeuven)

onbekend

 

Thema 2: Datageletterdheid ifv  een eigen school/scholengemeenschapsbeleid

Waarom dit thema?

Er zijn verschillende datagegevens voorhanden die uw school/SG kan aanwenden om een eigen school/SG beleid te voeren. Eigen gegevens die uw school/SG zelf verzameld heeft, (vb. bevraging van de ouders), als gegevens die u ontvangt na deelname aan een onderzoek (vb. schoolfeedbackrapport) zijn waardevolle gegevens die u kan aanwenden. Daarnaast is er nog een andere bron van gegevens: elke school ontvangt vanaf september 2013 een 'databundel'. De databundel biedt elke aparte school de kans om aan de hand van een aantal administratieve gegevens m.b.t. schoolpopulatie, samenstelling schoolteam, aanbod in de school, .... een schoolbeleid te voeren. Dankzij deze data kan uw school/SG de eigen situatie in beeld krijgen, deze analyseren en  gebruiken om een eigen beleid als school te voeren. Ook onderzoekers[1] ijveren ervoor  dat scholen o.a. de expertise zouden hebben om al die informatie te interpreteren en te gebruiken om een bewust schoolbeleid te voeren.

 

Voor veel schoolleiders en leerkrachten blijft het niet eenvoudig, ook al is dit vaak zo toegankelijk mogelijk opgevat,  om de data uit de verschillende bronnen correct te lezen en te interpreteren en vervolgens aan te wenden in  een schooleigen beleid. Bovendien is het belangrijk voor een school om de gegevens uit de verschillende bronnen te vergelijken, dus gegevens uit de databundel te confronteren met eigen gegevens, die men zelf verzameld heeft, of die men ontvangt n.a.v. deelname aan een onderzoek.

Om al deze informatie adequaat te gebruiken voor schoolbeleid, moeten de schoolleiders in staat zijn om deze informatie juist te kunnen “lezen” en te interpreteren. Met andere woorden, 'datageletterdheid' is een cruciale voorwaarde voor het goed kunnen aanwenden van de data voor het eigen schoolbeleid. 

Daarom is er nood aan een competentieontwikkelingstraject om allerhande data, o.a.de databundel te lezen, te interpreteren en de resultaten ervan te gebruiken om het voeren van het schoolbeleid te versterken.  Het is ook uitdrukkelijk de bedoeling om de databundel aan te wenden binnen het kwaliteitszorgbeleid van de school.

Doelstellingen:

Deze kan u terugvinden in de fiches in de tabel

Doelgroep:

Deze nascholing richt zich op het beleidskader van school en scholengemeenschap: algemeen directeurs, coördinerend directeurs, directeurs, adjunct-directeurs en (andere) beleidsmedewerkers en geïnteresseerde leerkrachten. Deelname van pedagogische begeleiders is wenselijk en opleiders uit directieopleidingen, lerarenopleidingen zijn eveneens welkom.

 

Titel project

Naam organisatie

Aantal beschikbare plaatsen 

Verantwoord datageletterdheid ontwikkelen voor en in scholen

vzw Nascholing van het Katholiek Onderwijs

 

VOLZET


[1] Bellens, K., De Fraine,B. (2012) Wat werkt? Kenmerken van effectief basisonderwijs. Leuven: Acco

Talendag "hoe mondelinge vaardigheden bij leerlingen ontwikkelen" op 8 mei 2015

Ben je leraar Duits, Frans of Nederlands van de 1e of 2e graad? Dan kan je  op 8 mei 2015 naar de gratis talendag rond ‘mondelinge vaardigheden’.

Tijdens deze studiedag komen diverse workshops rond het aanleren van mondelinge vaardigheden aan bod. Deelnemen is gratis, maar je moet u wel vooraf inschrijven via het online inschrijvingsformulier. Dit kan tot 30 april 2015. De studiedag is een initiatief van de ministeries van Onderwijs van de drie gemeenschappen. Meer informatie en de inschrijvingsmogelijkheden vindt u terug via onderstaande link:

 

informatie en inschrijving tot de talendag op 8 mei 2015

 

FORMAPRIM

 

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS

FORMAPRIM 4 // SCHOOLJAAR: 2014 – 2015

 

* nascholing voor onderwijzers

U bent onderwijzer of onderwijzeres in Vlaanderen. U wil taalinitiatie Frans organiseren of verbeteren

Dit nascholingsprogramma wil:

  • je de nodige hulpmiddelen aanreiken om taalinitiatie voor je leerlingen te organiseren;
  • je te leren een lessenreeks op te bouwen in het kader van taalinitiatie Frans ;
  • je taalvaardigheden in de Franse taal te laten ontwikkelen en versterken.

Om deze doelstellingen na te streven, dien je vier sessies te volgen verspreid over het schooljaar 2014-2015.

Deze nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven). De sessies worden gegeven door 1 of 2 nascholers van het FORMAPRIM-team. De sessies worden gegeven in een eenvoudig Frans, om ervoor te zorgen dat collega-onderwijzers die nog niet zo vertrouwd zijn met de taal, ze ook kunnen volgen. De collega’s kunnen steeds vragen stellen in het Nederlands.

Klik op deze link om meer info te bekomen alsook om het inschrijvingsformulier in te vullen.

via de onderstaande linken kan u alle informatie bekomen over FORMAPRIM 4 (concept, programma, team).

http://www.frans-documentatiecentrum.com/formaprim.html

http://www.klascement.net/talen/kalender/48860/

Formaprim is een gemeenschappelijk nascholingsprogramma van alle onderwijsnetten.

* Een nascholingsplan voor nascholers

Wilt u zelf nascholer worden voor Formaprim?

U bent onderwijzer of onderwijzeres, u geeft graag Franse les, u bent creatief en u zou graag uw enthousiasme en technieken met anderen delen en zelf dingen bijleren? U zou zich graag ter beschikking stellen voor andere functies?

via de onderstaande link kan u alle informatie bekomen

http://www.frans-documentatiecentrum.com/formaprim.html

 

 

 

 

FORMACOM

Ben je leerkracht Frans in het secundair onderwijs en wil je graag nascholer worden om je collega's innovatieve didacitsche werkvormen voor Frans bij te brengen? Na een stage van 2 weken in Vichy, zal je nog verder enkele nascholingen in Vlaanderen volgen alvorens je zelf aan de slag kan.

meer info http://www.form-a-com.org/

 

 

Nascholing Duits 2014, Berlin Heute

Je bent leraar Duits en je wilt graag je taal-, cultuur- en didactische competenties aanscherpen? Dan kan je je kandidaat stellen voor het Seminar für Belgische DeutschlehrerInnen in Berlijn (Duitsland). Je werkt er een week rond het thema Berlin heute. Het Goethe Institut Berlin organiseert deze nascholing. Het departement Onderwijs en Vorming en de Duitse PAD in Bonn betalen de deelname en verblijfskosten van de geselecteerde 15 Vlaamse deelnemers. Je dient zelf je transport naar Berlijn te regelen en het departement Onderwijs en Vorming betaalt een deel van de reiskosten terug (max. 150 euro). Ook 15 Waalse collega's gaan mee. De cursus vindt plaats van zondag 12 tem zaterdag 18 oktober 2014. Kandidaten sturen zo snel als mogelijk het aanvraagformulier én de verblijfsvragenlijst  naar nascholing@vlaanderen.be .

Indien u geselecteerd bent, verwachten wij je op de infosessie op een woensdagnammidag in september 2014. De datum wordt later meegedeeld.

 

klik op de onderstaande link op het aanformulier te verkrijgen

link naar het aanvraagfomulier Berlin Heute 2014

 

verblijfsvragenlijst

Gelieve geen enkel document rechtstreeeks naar Berlijn te versturen, wel naar het Departement Onderwijs & Vorming.

 

Om een beeld te krijgen van de nascholing, kan u hieronder het programma van 2012 bekijken. Het programma van 2014 is nog niet beschikbaar

programma 2012

 

Vorming voor busbegeleiders BuO

 

De kwaliteit van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop busbegeleiders hun job uitvoeren. Geen eenvoudige opdracht gezien het veelzijdige takenpakket, dat daartoe behoort.  Dit omvat verschillende competenties: zowel praktisch-organisatorische als pedagogische competenties. Busbegeleiders hebben dan ook nood aan een degelijke vorming met het oog op het kwaliteitsvol kunnen uitoefenen van hun job. Daartoe geeft het departement Onderwijs & Vorming aan vijf  hogescholen, verspreid over de Vlaamse provincies de opdracht om basis-en/of verdiepingsopleidingen te organiseren voor mensen die al werkzaam zijn als  busbegeleider in het BuO.

Hierbij  onderstrepen we het belang van de professionalisering van busbegeleiders die immers niet alleen rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen, maar zeker ook de samenwerking met de school, de ouders en de busbestuurders bevordert.

De basisreeks omvat zeven sessies met de volgende onderwerpen:

·         kennismaking en taakafbakening

·         omgaan met de specifieke doelgroepen

·         preventief werken

·         omgaan met ‘uit de hand gelopen’ situaties

·         EHBO en veiligheid

·         communicatie

·          een afrondende evaluatiemodule

In de verdiepingsreeks  die bestaat uit minstens één sessies, wordt – deels op maat - uitgebreider ingegaan op enkele van de bovenvermelde thema’s .

Voor meer informatie en inschrijving, contacteer rechtstreeks de contactpersoon van de hogeschool in uw buurt.

tabel gegevens organisaties vorming busbegeleiding

Wij bedanken U alvast voor Uw medewerking. Heeft u suggesties voor thema’s of problemen die in de cursus aan bod zouden kunnen komen, dan kan u die steeds doorgeven aan de lesgever.

 

Nascholing in het buitenland volgen

Wist u dat u ook in het buitenland erg interessant nascholingen kan volgen?

Hiervoor zijn er zelfs financiële tussenkomsten mogelijk. Meer informatie daaromtrent kan u bekomen via de volgende link:
http://www.epos-vlaanderen.be/

Grasduin in de databank van Comenius en Grundtvig (volwassenenonderwijs). Daarin ontdek je een uitgebreid aanbod van nascholingsactiviteiten. Je kan via het Europese GRUNDTVIG-programma een beurs aanvragen voor reis-, verblijf- en deelnamekosten. Eerst volgende indieningsdatum is 16 januari 2013 (voor nascholingsactiviteiten vanaf 1 mei 2013).

Via de GRUNDTVIG-actie ‘Bezoeken en Uitwisselingen’ kan je deelnemen aan een conferentie in het buitenland, een schaduwstage doen of een studiebezoek  brengen. Voor dit soort aanvragen is er op elke 30ste dag van de maand een deadline !

 

Voor de nascholingscursussen in het buitenland waarvoor je subsidie kan krijgen:

http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=206&ArticleID=90 (voor de volwasseneneducatie)

http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=187&ArticleID=97 (voor het schoolonderwijs)

Voor de ‘bezoeken en uitwisselingen’ in het buitenland waarvoor je subsidie kan krijgen:

http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=206&ArticleID=254 (voor studiebezoeken / conferenties / schaduwstages voor de volwasseneneducatie

 

Nascholing in Vlaanderen volgen

Indien u liever nascholingen dicht bij huis volgt, kan u via het nascholingsrepertorium (zie linkerkolom) op zoek gaan naar een gewenste nascholing.

 

Interessante literatuur

 

* VLOR studie

De VLOR verkende wat nodig is om praktijkgericht onderwijsonderzoek in  Vlaanderen te stimuleren. Het project ging o.m. na op welke manier reviews (literatuurstudies, overzichtsstudies) vragen van praktijkmensen kunnen beantwoorden. In die context gaf de onderwijsraad de opdracht tot de opmaak van onder andere de volgende review: de leraar: professioneel leren en ontwikkelen.

Deze review wil nascholers ondersteunen bij het opzetten van professioneel leren met een positieve invloed op het leren van leerlingen. Relevant onderzoek werd toegankelijk gemaakt voor de Vlaamse context. Het uitgangspunt daarbij was een Nieuw-Zeelandse review, van Helen Timperley en haar collega’s.

U kan dit boek bestellen via de VLOR via de volgende link:

http://www.vlor.be/publicatie/de-leraar-professioneel-leren-en-ontwikkelen

 

 * OBPWO brochure: professionalisering in de praktijk

De gedachte dat onderwijskwaliteit staat of valt met de deskundigheid en het engagement van de schoolteams is stilaan gemeengoed geworden. Het voortdurend verder ontwikkelen van die deskundigheid is een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda voor de Vlaamse onderwijsoverheid. In het onderzoek Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en secundaire scholen (OBPWO-project 07.01) werd een stand van zaken opgemaakt over de manier waarop scholen gestalte geven aan een professionaliseringsbeleid. De brochure vat een aantal inzichten samen uit dit onderzoeksrapport.

De brochure kan u downloaden via de onderstaande link

 

http://www.vlaanderen.be/nl/publications/detail/professionalisering-in-de-praktijk-evaluatie-van-het-professionaliseringsbeleid-van-basis-en-secundaire-scholen