Affiche "Nascholing: verfris je kijk op je praktijk"Nascholing voor onderwijspersoneel

Welkom op de website nascholing voor onderwijspersoneel!

In een snel evoluerende samenleving dienen leerkrachten, directies, busbegeiders,... hun competenties steeds te ontwikkelen, te verbreden, te verdiepen tijdens hun hele loopbaan. Competentieontwikkeling van leerkrachten, directies,.. wordt beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame onderwijskwaliteit. Nascholing behoort tot één van de mogelijke vormen van competentieontwikkeling. Hieronder vindt u een ovezicht over een aantal nascholingen. Klik op de titel voor meer info over de desbetreffende nascholing.

  Oproep enkel voor (nascholings)organisaties:
Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2014-2015
  voor schoolteams: Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2013-2014
 
  nascholingen rond talen
inschrijvingen afgelopen Nascholing Frans, voor leerkrachten 5 en 6e BaO en leerkrachten 1e graad SO februari 2014
afgelopen Studiedag "geslaagd voor talen" op 24 september 2013

Nascholing Engels 2014, voor leerkrachten eerste 3 jaar SO 
 
FORMAPRIM: nascholing voor onderwijzers Frans
 
Formacom
inschrijvingen 2013 afgelopen  Nascholing Duits 2013, Berlin Heute 
 
vorming voor busbegeleiders
 
Vorming voor busbegeleiders BuO
 
algemene info voor iedereen
 
Nascholing in Vlaanderen volgen
 
Nascholing in het buitenland volgen
 
Interessante literatuur

Oproep enkel voor (nascholings)organisaties:
Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2014-20
15

In het kader van nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering heeft de minister volgende thema’s voor het schooljaar 2014-2015 vooropgesteld:

        Thema 1: Talenbeleid

  • Subthema 1: Breed evalueren

  • Subthema 2: Taalontwikkeling Nederlands van leerlingen met een andere thuistaal

  • Subthema 3: Content and Language Integrated Learning (CLIL)

 

 Thema 2: Datageletterdheid i.f.v.  een eigen school/ scholengroep scholengemeenschapsbeleid

Elke (nascholings)organisatie kan rond één of meerdere subthema's een subsidieaanvragen indienen. vb. Binnen thema 1 kan u enkel een aanvraag voor subthema 1 'breed evalueren'  indienen. Meer informatie over de algemene procedure van  de aanvraag, de doelstellingen van de thema's, de doelgroep enz. kan u in de oproep hieronder vinden.

oproep nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2014-2015

oproep nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2014-2015

 

 bijkomende informatie:

      * Thema 1:

- Subthema 1: Breed evalueren

Op 11 oktober vindt de studiedag 'breed evalueren kan je leren' plaats. Meer info: http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=123

De Toolkit Breed Evalueren Competenties Nederlands in het Secundair Onderwijs zal vanaf 11 oktober beschikbaar zijn op de website toetsen voor scholen (www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen).

- Subthema 3: CLIL

        Hier vindt u meer info over de decretale bepalingen van CLIL.

        Vanzodra de CLIL standaard beschikbaar is, kan u deze hier vinden.

Klik hier om het aanvraagformulier te verkrijgen

Klik hier om de handleiding bij het aanvraagformulier te verkrijgen

Voor meer info kan u steeds mailen naar nascholing@vlaanderen.be

 

Studiedag "geslaagd voor talen" op 24 september 2013

Op 24 september 2013 vindt in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 te Brussel een gemeenschappelijke talendag plaats.

Deze studiedag is een initiatief van de ministeries van Onderwijs van de drie gemeenschappen met als doel de verbetering van het onderwijs van de drie landstalen en is bedoeld voor leraren Duits, Frans en Nederlands in het secundair onderwijs. Ook pedagogische begeleiders en inspectie behoren tot de doelgroep van deze studiedag.

De evaluatie van talen is het thema van deze studiedag. Zo komen diverse evaluatievormen aan bod. Ook wordt er een workshop georganiseerd rond het Europees talenbeleid.

Voor meer info over het programma en hoe u in te schrijven, klik op de onderstaande link

http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=114&s=sta

 

Hieronder vindt u de powerpoints van de verschillende workshops:

workshop 1 L’ évaluation dans tous ses états
workshop 2 Evaluer les productions écrites des élèves : geen ppt beschikbaar gesteld
workshop 3 Talenkennis vergelijkbaar maken over de grenzen heen
deel 1
deel 2
workshop 4

Willkommen in Graphoville”, ein vielseitiges sprachlernprogramm für Deutsch als Fremdsprache

workshop 5 Apprentissage en Tandem – une évaluation en situation authentique
workshop 6

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues

 

De Franse versie van de talennota vindt u hieronder

Note Conceptuelle 'Reculer ensemble les bornes linguistiques'

Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2013-2014

In het kader van nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering kan u als leerkracht, directie in teamverband in schooljaar 2013-2014 uw competenties ontwikkelen en verhogen rond de volgende vier thema’s: (klik op de link voor meer info)

·         Thema 1: Heterogene groepen en differentiatie binnen de klas in het leerplichtonderwijs, met aandacht van leerlingen met bijzondere noden

·     Thema 2: Competentieontwikkeling DKO

·     Thema 3: HR-beleid in scholen

·     Thema 4: Werkplekleren

       Ook pegagogische begeleiders en lerarenopleiders zijn welkom!!

      

Thema 1: Heterogene groepen en differentiatie binnen de klas in het leerplichtonderwijs, met aandacht van leerlingen met bijzondere noden

Waarom dit thema?

Omgaan met diversiteit is een competentie die iedereen nodig heeft om in een diverse samenleving en wereld goed te kunnen functioneren. Leren omgaan met diversiteit is leren deelnemen aan een vorm van culturele productie waarin juist verschillen een belangrijke rol spelen.

Leraren en schoolteams hebben niet alleen competenties nodig om op de gepaste manier om te gaan met de diversiteit op school en in hun klaslokaal. Ze hebben ook competenties nodig om die diversiteit in hun klaslokaal te gebruiken om meer gelijke kansen te creëren voor al hun leerlingen en om hun leerlingen te ondersteunen om competenties te verwerven die ze nodig hebben om adequaat te functioneren in een diverse omgeving.

De diversiteit aan ervaringen, gezichtspunten, ideeën, leerbronnen en leerstijlen van leerlingen zijn daarbij een verrijking die aangewend wordt om de leerresultaten van alle leerlingen te verbeteren. Door de diversiteit in de klas op deze manier aan te wenden, krijgen alle leerlingen een gelijke status en worden zij actieve en invloedrijke deelnemers die respect hebben voor mekaars meningen. Zo ontwikkelen ze meteen de competenties die ze nodig hebben om goed te functioneren in een diverse omgeving en werken zij aan ook burgerschapscompetenties.

Krachtige leeromgevingen die rekening houden met de talenten en mogelijkheden van alle leerlingen, bieden alle leerlingen, waaronder leerlingen met leerstoornissen, optimale leerkansen. Voor leerlingen met ernstige problemen op het vlak van schriftelijke communicatie bijvoorbeeld is dyslexiesoftware een redelijke aanpassing die bijdraagt tot de participatie van die leerlingen in het onderwijs.

Doelstellingen:

Deze kan u terugvinden in de fiches in de tabel (zie onder)

Doelgroep:

De nascholing richt zich in de eerste plaats op leerkrachten in schoolteams uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs. Om de verworven inzichten duurzaam te verankeren is de deelname van pedagogische begeleiders en middenkader aangewezen. Docenten uit de lerarenopleiding zijn eveneens welkom. Hun deelname kan immers voor gevolg hebben dat wat zij er leerden ook doorgeven aan de leerkrachten en de kandidaat-leerkrachten die ze begeleiden.

Welke projecten werden geselecteerd?

Enkele experten hebben projecten geselecteerd die een kwaliteitsvolle inhoud kunnen garanderen. De geselecteerde projecten staan opgelijst in de tabel.

Voor meer concrete informatie over het project, kan u klikken op de titel van het desbetreffende project. Elk project stelt zich in een fiche aan de hand van een aantal zaken voor zoals doelgroep, doelstellingen, inhoud en methode. Indien u nog meer specifieke informatie wenst, kan u vrijblijvend de desbetreffende organisatie contacteren via de contactgegevens in de fiche.

Geselecteerde projecten:

Titel project

Naam organisatie

volzet!! Gelukkig zijn we niet allemaal gelijk –Omgaan met verschillen op de klasvloer

 

GO! Nascholing

Volzet!! Top!Score. Effectief differentiëren en coachend leren leren in bovenbouw basisonderwijs en onderbouw secundair onderwijs

KHLeuven

volzet!! Differentiëren dankzij diversiteit

Steunpunt Diversiteit en Leren
Universiteit Gent)

volzet!! Gedifferentieerde klaspraktijken "Goed Geënt"

folder Goed Geënt

Karel de Grote Hogeschool

 Hoe inschrijven???

 U dient rechtstreeks contact op te nemen met de nascholingsorganisatie van uw keuze. De contactgegevens vindt u in de betreffende fiche.

Om een transfer naar de klas en/of schoolpraktijk zoveel als mogelijk te optimaliseren bestaan deze nascholingsprojecten uit een traject van verschillende sessies, lopende over een heel schooljaar.

Deze nascholing wordt gratis en netoverstijgend aangeboden. U kan informatie opvragen bij verschillende organisaties, maar een formele inschrijving kan binnen één thema maar bij 1 organisatie. Eénmaal formeel ingeschreven verwachten we dat de deelnemers zich engageren om het voorziene traject volledig af te ronden.

 

 

Thema 2: Competentieontwikkeling DKO, Subthema: Interdisciplinaire samenwerking

Waarom dit thema?

Een meer interdisciplinaire benadering van kunstonderwijs vormt een rode draad door de hervorming dko. Het samenbrengen van verschillende disciplines is echter een maat voor niets als er geen inhoudelijke synergie ontstaat. Waar in de professionele kunstpraktijk kunstenaars geregeld uitstapjes maken naar andere kunstdisciplines of zelfs naar andere sectoren, hebben academies vaak nog moeite met interdisciplinariteit. Zelfs in academies die meer disciplines organiseren, is het opleidingsaanbod in disciplinegerichte studierichtingen verdeeld waardoor inhoudelijke uitwisseling quasi onbestaande is.

De nieuwe opleidingenstructuur zal expliciet ruimte scheppen voor interdisciplinariteit. In de 1e graad zullen de leerlingen starten met een domeinoverschrijdende benadering van de kunsten. Maar ook in de 3e en 4e graad zal interdisciplinariteit in elke opleiding vervat zitten.  Verschillende invalshoeken zijn mogelijk. Men kan uitgaan van de aanwezige disciplines en zo tot een nieuwe disciplineoverschrijdende uitdrukkingsvorm komen. Of er wordt vertrokken van een bepaald concept (vraagstelling, maatschappelijk topic) waaraan via verschillende kunstvormen uiting wordt gegeven. Van belang is wel dat er synergie ontstaat tussen de disciplines van bij de voorbereiding en de realisatie van het artistieke product en niet enkel in de eindfase bij de presentatie aan het publiek. 

 Doelstellingen:

Deze kan u terugvinden in de fiches in de tabel

Doelgroep:

De implementatie van een onderwijsvernieuwing verloopt niet rechtstreeks top down van beleidsverantwoordelijken naar leerkrachten in de klas. Verschillende ‘tussenschakels’ (pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, directeurs) zullen de beleidsintenties vertalen vanuit hun visie op kunstonderwijs en contextualiseren naar hun specifiek situatie. 

 Nascholingsinitiatieven moeten dus niet enkel gericht zijn op het versterken van competenties van leerkrachten (schoolteams) maar moeten ook inzetten op visieontwikkeling van personeelsleden die leerkrachten aansturen en ondersteunen (directeurs, beleidsondersteuners, pedagogische begeleiders).

Welke projecten werden geselecteerd?

Enkele experten hebben projecten geselecteerd die een kwaliteitsvolle inhoud kunnen garanderen. Het geselecteerde project staat opgelijst in de tabel.

Voor meer concrete informatie over het project, kan u klikken op de titel van het desbetreffende project. Elk project stelt zich in een fiche aan de hand van een aantal zaken, zoals doelgroep, doelstellingen, inhoud en methode, voor. Indien u nog meer specifieke informatie wenst, kan u vrijblijvend de desbetreffende organisatie contacteren via de contactgegevens in de fiche.

Geselecteerd project

Titel project

Naam organisatie

GE ZIJT ZELF COMPETENT! - methodisch traject voor artistieke multidisciplinaire projecten binnen het DKO

folder project

Mooss vzw

 

 Hoe inschrijven???

 U dient rechtstreeks contact op te nemen met de nascholingsorganisatie van uw keuze. De contactgegevens vindt u in de betreffende fiche.

Om een transfer naar de klas en/of schoolpraktijk zoveel als mogelijk te optimaliseren bestaan deze nascholingsprojecten uit een traject van verschillende sessies, lopende over een heel schooljaar.

Deze nascholing wordt gratis en netoverstijgend aangeboden.  Eénmaal formeel ingeschreven verwachten we dat de deelnemers zich engageren om het voorziene traject volledig af te ronden.

 

Thema 3: HR-beleid in scholen

We staan dan ook op een kruispunt van oud en nieuw onderwijsbeleid en daarenboven wijzigt de onderwijsarbeidsmarkt de komende jaren grondig. Onze maatschappij wordt de volgende jaren geconfronteerd met een groeiende arbeidsmarkt en een krimpend potentieel aan beschikbare krachten. Tegen 2020 zal onze arbeidsmarkt immers een vervangingsratio hebben van 60 procent (van de 100 mensen die met pensioen gaan, zullen er 60 mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn). Daartegenover staat dat ongeveer 55 procent van de jongeren studies in het hoger onderwijs aanvatten, een kweekvijver waar heel wat actoren op de arbeidsmarkt zullen op azen. Dat betekent dat meer en meer jongeren die met een bachelor- of masterdiploma afstuderen – met inbegrip van diegenen met een diploma dat specifiek naar onderwijs leidt - ook elders gewilde arbeidskrachten zullen zijn.

In het licht van deze evoluties en tendensen op de arbeidsmarkt zullen scholen en scholengemeenschappen zich moeten wapenen om steeds weer kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en waar nodig te versterken. Daarom heeft een school en scholengemeenschap ook nood aan een knowhow om te komen tot een principiële beleidsvisie met bijhorende beleidsbeslissingen op personeels-, organisatorisch en bestuurlijk vlak.

Doelstellingen:

Deze kan u terugvinden in de fiches in de tabel

 Doelgroep:

Deze nascholing richt zich op het beleidskader van school en scholengemeenschap: algemeen directeurs, coördinerend directeurs, directeurs, adjunct-directeurs en (andere) beleidsmedewerkers uit het leerplichtonderwijs. Deelname van pedagogische begeleiders is wenselijk en opleiders uit directieopleidingen zijn eveneens welkom. Hun deelname kan immers voor gevolg hebben dat wat zij er leerden ook doorgeven aan de leidinggevenden en de kandidaat-leidinggevenden die ze begeleiden.

Welke projecten werden geselecteerd?

Enkele experten hebben projecten geselecteerd die een kwaliteitsvolle inhoud kunnen garanderen. De geselecteerde projecten staan opgelijst in de onderstaande tabel.

Voor meer concrete informatie over het project, kan u klikken op de titel van het desbetreffende project. Elk project stelt zich in een fiche aan de hand van een aantal zaken, zoals doelgroep, doelstellingen, inhoud en methode, voor. Indien u nog meer specifieke informatie wenst, kan u vrijblijvend de desbetreffende organisatie contacteren via de contactgegevens in de fiche.

 Geselecteerd project:

Titel project

Naam organisatie

nog enkele plaatsen vrij!  HR in 3D

nog bijkomende info:

https://docs.google.com/forms/d/1y7PTa9uf5pdZfNRGlk_fo5Fg2eO7C9pqsQQ8G26kD3U/viewform

Arteveldehogeschool Onderzoek en Dienstverlening
Leraren & Scholen

Een bevlogen en performant schoolteam door HR-innovatie

Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) – Universiteit Antwerpen

 Hoe inschrijven???

 U dient rechtstreeks contact op te nemen met de nascholingsorganisatie van uw keuze. De contactgegevens vindt u in de betreffende fiche.

Om een transfer naar de klas en/of schoolpraktijk zoveel als mogelijk te optimaliseren bestaan deze nascholingsprojecten uit een traject van verschillende sessies, lopende over een heel schooljaar.

Deze nascholing wordt gratis en netoverstijgend aangeboden. U kan informatie opvragen bij verschillende organisaties, maar een formele inschrijving kan binnen één thema maar bij 1 organisatie. Eénmaal formeel ingeschreven verwachten we dat de deelnemers zich engageren om het voorziene traject volledig af te ronden.

 

Thema 3: werkplekleren

Waarom dit thema?

Eén van de belangrijke voorgestelde vernieuwingen in het hervormde secundair onderwijs is de integratie van werkplekleren in alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de derde graad.

In het VESOC akkoord over loopbaanbeleid hebben de Vlaamse Regering en de sociale partners afgesproken dat de begeleiding van een lerende op de werkplek een volwaardig onderdeel wordt van de (les)opdracht van leerkrachten, docenten of trainers. Leraren én schooldirecties krijgen ondersteuning in hun verdere professionalisering op vlak van werkplekleren en de organisatie van werkplekleren. Ondernemingen krijgen – onder meer van de sectororganisaties - ondersteuning in hun verdere professionalisering van werkplekleren. [1]  De opname van werkplekleren in de prioritaire nascholingsthema’s voor het schooljaar 2013 – 2014 past in de uitvoering van dit akkoord.

De keuze voor werkplekleren heeft immers verregaande gevolgen voor de competenties die op secundaire scholen met een derde graad moeten aanwezig zijn. Voor de ‘praktijkleraar’ blijft de inhoudelijke vakkennis belangrijk. Naast vakkennis zullen competenties op het vlak van coaching- en begeleiding belangrijker worden. Het vakinhoudelijke wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van de leraar van de school en de begeleider van de werkplek. Bij de begeleiding en coaching van de leerlingen moet veel aandacht gaan naar procesbegeleiding.

Leraren, middenkader en directie moeten, samen met het bedrijf, de kwaliteit van de werkleerplekken waarborgen. De school moet een opleidingsplan uitwerken dat waarborgt dat de leerlingen op het einde van de rit in verschillende contexten de beroepscompetenties hebben kunnen verwerven die in de beroepskwalificaties zijn opgenomen.

Vandaag is de ervaring die scholen hebben met werkplekleren erg verschillend. Sommige scholen hebben hiermee nagenoeg geen ervaring. Andere hebben al een lange traditie en veel ervaring met allerlei vormen van stages en samenwerkingsverbanden met de arbeidswereld. In het stelsel van leren en werken en in de arbeidswereld is op dit vlak al heel wat expertise aanwezig.

 Doelstellingen:

Deze kan u terugvinden in de fiches in de onderstaande tabel

 Doelgroep:

·    Praktijkleraren die verantwoordelijk zijn voor de organisatie, de begeleiding en de evaluatie van werkplekleren op klasniveau en op   individueel niveau.

·      Middenkader en directies de verantwoordelijk zijn voor de organisatie van werkplekleren op schoolniveau.

·     Pedagogisch begeleiders

De school schrijft zich in met een team van praktijkleraren, middenkader en directie.

Welke projecten werden geselecteerd?

Enkele experten hebben projecten geselecteerd die een kwaliteitsvolle inhoud kunnen garanderen. De geselecteerde projecten staan opgelijst in de tabel hieronder.

Voor meer concrete informatie over het project, kan u klikken op de titel van het desbetreffende project. Elk project stelt zich in een fiche aan de hand van een aantal zaken, zoals doelgroep, doelstellingen, inhoud en methode, voor. Indien u nog meer specifieke informatie wenst, kan u vrijblijvend de desbetreffende organisatie contacteren via de contactgegevens in de fiche.

Titel project

Naam organisatie

 Aan de slag met Werkplekleren! Van organisatie tot begeleiding en evaluatie. (13.04.03)

Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) – Universiteit Antwerpen


 Hoe inschrijven???

 U dient rechtstreeks contact op te nemen met de nascholingsorganisatie van uw keuze. De contactgegevens vindt u in de betreffende fiche.

Om een transfer naar de klas en/of schoolpraktijk zoveel als mogelijk te optimaliseren bestaan deze nascholingsprojecten uit een traject van verschillende sessies, lopende over een heel schooljaar.

Deze nascholing wordt gratis en netoverstijgend aangeboden. U kan informatie opvragen bij verschillende organisaties, maar een formele inschrijving kan binnen één thema maar bij 1 organisatie. Eénmaal formeel ingeschreven verwachten we dat de deelnemers zich engageren om het voorziene traject volledig af te ronden.


[1] VESOC-akkoord loopbaanbeleid, 17 februari 2012, blz. 6

 

Nascholing Leerkrachten Engels

Je bent leraar Engels in de eerste 3 jaar van het secundair onderwijs en geeft minimum zeven uur Engels per week? Reserveer dan zondag 27 april tot en met zaterdag 3 mei 2014 in je agenda en neem deel aan de internationale vormingscursus in de Bell Language School in Cambridge (Engeland). Dit jaar duurt de nascholing 1 week ipv 2 weken, zonder in te boeten op de kwaliteit van het programma. In de nascholing leer je meer over “the communicative approach", methodieken om grammatica en woordenschat via deze weg aan te brengen. Je verblijft er bij een Engelse familie. Een pedagogisch begeleider helpt je ter plaatse en organiseert mee een vertrek- en terugkomdag voor de deelnemers. Het Departement Onderwijs en Vorming betaalt de inschrijvings- en verblijfskosten, deelnemers bekostigen enkel de reiskosten die ze eventueel via het nascholingsbudget van de school recupereren.

Je kan je kandidaat stellen door het aanvraagformulier en het formulier ivm gastgezin in te vullen. Er worden maxiumum 20 deelnemers geselecteerd. De beide formulieren dient u ten laatste op 16 februari 2014 te mailen naar  elke.peeters@ond.vlaanderen.be of nascholing@vlaanderen.be

De geselecteeerde deelnemers worden verwacht op de startvergadering op woensdagnamiddag 19 maart om 14 u in Brussel (vlakbijk  station Brussel-Noord)

bijkomende info over de nascholing vind je hier

enkele reacties van de deelnemers van 2012

U kunt hieronder het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier deelname Bell school 2014

Formulier ivm wensen bij het gastgezin

FORMAPRIM

 

NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS

FORMAPRIM 3 // SCHOOLJAAR: 2012 – 2013

 

* Een nascholingsplan voor onderwijzers

U bent onderwijzer of onderwijzeres in Vlaanderen.U wilt uw onderwijs verbeteren.U wilt uw leerlingen helpen om de nieuwe eindtermen te bereiken.

Verscheidene nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven). De sessies worden gegeven door 1 of 2 nascholers van het FORMAPRIM-team. De sessies worden gegeven in een eenvoudig Frans, om ervoor te zorgen dat collega-onderwijzers die nog niet zo vertrouwd zijn met de taal, ze ook kunnen volgen. De collega’s kunnen steeds vragen stellen in het Nederlands. De onderwijzers krijgen een “Formaprim” portfolio, en er wordt hen getoond hoe ze daar eenvoudig gebruik van kunnen maken. Het gebruik van het eerste Europees taalportfolio in de klas kan zeer nuttig zijn.

* Een nascholingsplan voor nascholers

Wilt u zelf nascholer worden voor Formaprim?

U bent onderwijzer of onderwijzeres, u geeft graag Franse les, u bent creatief en u zou graag uw enthousiasme en technieken met anderen delen en zelf dingen bijleren? U zou zich graag ter beschikking stellen voor andere functies?

Heeft u nascholers nodig voor het lager onderwijs?

U organiseert een studiedag voor uw school of voor uw scholengroep en u wilt op die dag een workshop organiseren voor het lager onderwijs.

 Aarzel niet ons te contacteren Denis.rey@diplomatie.gouv.fr

 Klik hier om de volledige informatiebrochure en het inschrijvingsformulier 2012-2013 te openen

via de onderstaande link kan u alle informatie bekomen fonr FORMAPRIM 3 (concept, programma, team)

http://www.formaprim.org/Site_2/CONCEPT.html

 

 

Nascholing Frans, voor leerkrachten 5 en 6e BaO en leerkrachten 1e graad SO

Dompel je van zondag 2 februari tem vrijdag 7 februari 2014 onder in een Frans taalbad in Spa waarbij in de verschillende ateliers didactiek, taalvaardigheid en de Waalse cultuur centraal staan. Het is een unieke kans om met andere leerkrachten (5 en 6 lager onderwijs en leerkrachten 1e graad secundair onderwijs) en van elkaar in dit uniek kader te leren. Deze nascholing is gratis en een verblijfplaats op het domein Soll Cress in Spa is ingegrepen.

Inschrijven kan tot 10 januari 2013. Ten laatste 13 januari wordt u op de hoogte gebracht of u kan deelnemen.

Meer informatie rond het programma, reacties van de deelnemers van vorig jaar en het inschrijvingsformulier kan hieronder vinden:

bijkomende info omtrent het programma, reacties van deelnemers voorgaande edities,...

Aanvraagformulier deelname Nascholing Frans te Spa

 

 

 

FORMACOM

Ben je leerkracht Frans in het secundair onderwijs en wil je graag nascholer worden om je collega's innovatieve didacitsche werkvormen voor Frans bij te brengen? Na een stage van 2 weken in Vichy, zal je nog verder enkele nascholingen in Vlaanderen volgen alvorens je zelf aan de slag kan.

meer info http://www.form-a-com.org/

 

 

Nascholing Duits 2013, Berlin Heute

Je bent leraar Duits en je wilt graag je talenkennis aanscherpen? Dan kan je je kandidaat stellen voor het Seminar für Belgische DeutschlehrerInnen in Berlijn (Duitsland). Je werkt er een week rond het thema Berlin heute. Het Goethe Institut Berlin organiseert deze nascholing. Het departement Onderwijs en Vorming en de Duitse PAD in Bonn betalen de reis van de geselecteerde 15 Vlaamse deelnemers. Ook 15 Waalse collega's gaan mee. De cursus vindt plaats van zondag 13 tot zaterdag 19 oktober 2013. Kandidaten sturen vóór 5 juli het aanvraagformulier én de verblijfsvragenlijst  naar de afdeling Beleid Onderwijspersoneel van het Departement Onderwijs en Vorming. Indien u geselecteerd bent, verwachten wij u op de infosessie op woensdagnammidag 18 september 2013.

 

klik op de onderstaande link op het aanformulier te verkrijgen

link naar het aanvraagfomulier Berlin Heute 2013

 

verblijfsvragenlijst

Gelieve geen enkel document rechtstreeeks naar Berlijn te versturen, wel naar het Departement Onderwijs & Vorming.

 

Om een beeld te krijgen van de nascholing, kan u hieronder het programma van vorig jaar 2012 bekijken. Het programma van 2013 is nog niet beschikbaar

programma 2012

 

Vorming voor busbegeleiders BuO

 

De kwaliteit van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop busbegeleiders hun job uitvoeren. Geen eenvoudige opdracht gezien het veelzijdige takenpakket, dat daartoe behoort.  Dit omvat verschillende competenties: zowel praktisch-organisatorische als pedagogische competenties. Busbegeleiders hebben dan ook nood aan een degelijke vorming met het oog op het kwaliteitsvol kunnen uitoefenen van hun job. Daartoe geeft het departement Onderwijs & Vorming aan vijf  hogescholen, verspreid over de Vlaamse provincies de opdracht om basis-en/of verdiepingsopleidingen te organiseren voor mensen die al werkzaam zijn als  busbegeleider in het BuO.

Hierbij  onderstrepen we het belang van de professionalisering van busbegeleiders die immers niet alleen rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen, maar zeker ook de samenwerking met de school, de ouders en de busbestuurders bevordert.

De basisreeks omvat zeven sessies met de volgende onderwerpen:

·         kennismaking en taakafbakening

·         omgaan met de specifieke doelgroepen

·         preventief werken

·         omgaan met ‘uit de hand gelopen’ situaties

·         EHBO en veiligheid

·         communicatie

·          een afrondende evaluatiemodule

In de verdiepingsreeks  die bestaat uit 3 sessies, wordt – deels op maat - uitgebreider ingegaan op enkele van de bovenvermelde thema’s .

Voor meer informatie en inschrijving, contacteer rechtstreeks de contactpersoon van de hogeschool in uw buurt.

tabel gegevens organisaties vorming busbegeleiding

Wij bedanken U alvast voor Uw medewerking. Heeft u suggesties voor thema’s of problemen die in de cursus aan bod zouden kunnen komen, dan kan u die steeds doorgeven aan de lesgever.

 

Nascholing in het buitenland volgen

Wist u dat u ook in het buitenland erg interessant nascholingen kan volgen?

Hiervoor zijn er zelfs financiële tussenkomsten mogelijk. Meer informatie daaromtrent kan u bekomen via de volgende link:
http://www.epos-vlaanderen.be/

Grasduin in de databank van Comenius en Grundtvig (volwassenenonderwijs). Daarin ontdek je een uitgebreid aanbod van nascholingsactiviteiten. Je kan via het Europese GRUNDTVIG-programma een beurs aanvragen voor reis-, verblijf- en deelnamekosten. Eerst volgende indieningsdatum is 16 januari 2013 (voor nascholingsactiviteiten vanaf 1 mei 2013).

Via de GRUNDTVIG-actie ‘Bezoeken en Uitwisselingen’ kan je deelnemen aan een conferentie in het buitenland, een schaduwstage doen of een studiebezoek  brengen. Voor dit soort aanvragen is er op elke 30ste dag van de maand een deadline !

 

Voor de nascholingscursussen in het buitenland waarvoor je subsidie kan krijgen:

http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=206&ArticleID=90 (voor de volwasseneneducatie)

http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=187&ArticleID=97 (voor het schoolonderwijs)

Voor de ‘bezoeken en uitwisselingen’ in het buitenland waarvoor je subsidie kan krijgen:

http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=206&ArticleID=254 (voor studiebezoeken / conferenties / schaduwstages voor de volwasseneneducatie

 

Nascholing in Vlaanderen volgen

Indien u liever nascholingen dicht bij huis volgt, kan u via het nascholingsrepertorium (zie linkerkolom) op zoek gaan naar een gewenste nascholing.

 

Interessante literatuur

 

* VLOR studie

De VLOR verkende wat nodig is om praktijkgericht onderwijsonderzoek in  Vlaanderen te stimuleren. Het project ging o.m. na op welke manier reviews (literatuurstudies, overzichtsstudies) vragen van praktijkmensen kunnen beantwoorden. In die context gaf de onderwijsraad de opdracht tot de opmaak van onder andere de volgende review: de leraar: professioneel leren en ontwikkelen.

Deze review wil nascholers ondersteunen bij het opzetten van professioneel leren met een positieve invloed op het leren van leerlingen. Relevant onderzoek werd toegankelijk gemaakt voor de Vlaamse context. Het uitgangspunt daarbij was een Nieuw-Zeelandse review, van Helen Timperley en haar collega’s.

U kan dit boek bestellen via de VLOR via de volgende link:

http://www.vlor.be/publicatie/de-leraar-professioneel-leren-en-ontwikkelen

 

 * OBPWO brochure: professionalisering in de praktijk

De gedachte dat onderwijskwaliteit staat of valt met de deskundigheid en het engagement van de schoolteams is stilaan gemeengoed geworden. Het voortdurend verder ontwikkelen van die deskundigheid is een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda voor de Vlaamse onderwijsoverheid. In het onderzoek Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en secundaire scholen (OBPWO-project 07.01) werd een stand van zaken opgemaakt over de manier waarop scholen gestalte geven aan een professionaliseringsbeleid. De brochure vat een aantal inzichten samen uit dit onderzoeksrapport.

De brochure kan u downloaden via de onderstaande link

 

http://www.vlaanderen.be/nl/publications/detail/professionalisering-in-de-praktijk-evaluatie-van-het-professionaliseringsbeleid-van-basis-en-secundaire-scholen