Logo Vlaamse overheid. Nieuws Onderwijs en Vorming. Nieuwsberichten, persberichten, nieuwe sites,...
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Nieuws > OriŽntatienota hervorming secundair onderwijs, persbericht 13 september 2010
Nieuws- en persberichten

Archieven

OriŽntatienota hervorming secundair onderwijs

Persbericht Kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Maandag 13 september 2010

Minister van Onderwijs Pascal Smet stelde vandaag een eerste oriŽntatienota over de hervorming van het secundair onderwijs voor. Die ligt nu ter discussie voor aan alle onderwijspartners. Deze nota is opgebouwd rond 2 pijlers. De eerste daarvan betreft het inhoudelijke aspect van ons middelbaar onderwijs (eindtermen die de overheid vastlegt), de tweede de structuur van het secundair onderwijs.
 
Vlaanderen heeft een sterk secundair onderwijs, dat blijkt uit vele internationale rapporten. Maar toch werden er in diverse onderzoeken ook al een aantal werkpunten blootgelegd. De Vlaamse Regering stelde in haar regeerakkoord dat ze in deze legislatuur een decreet tot de reorganisatie van het secundair onderwijs zou uitwerken dat aan deze pijnpunten zou tegemoetkomen en dat de bestaande sterke aspecten nog verder zou uitdiepen.
 
De nota vertrekt vanuit een aantal zeer concrete analyses en probleemstellingen. Zo moet deze hervorming er allereerst voor zorgen dat de sociale ongelijkheid in onze samenleving niet langer wordt bestendigd en zelfs gereproduceerd door ons onderwijssyteem. Concreet moeten daarom de resultaten van de zwakst presterende leerlingen opgetrokken. Daarnaast moet ze ook de ongekwalificeerde uitstroom, die momenteel op 15% ligt, terugdringen. Ten derde moet de reorganisatie remediŽrend zijn voor de problemen die er vandaag worden ervaren rond studiekeuze en schoolloopbaan. Vooral de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs verdient daarbij bijzondere aandacht. Een vierde werkpunt is het opkrikken van het welbevinden van leerlingen. De nota vraagt ook bijkomende aandacht voor het opleiden van leerlingen tot kritische en verantwoorde burgers. Tot slot wil de nota ook een plaats geven aan nieuwe vormen van leren. Digitalisering en beeldcultuur hebben een grote impact op het maatschappelijk leven. Minister Smet wil dat het onderwijs de mogelijkheden van de nieuwe leervormen benut.
 
Er zijn ook elementen die in deze nota nog niet werden behandeld maar die wel worden opgenomen in het volgende rapport over de hervorming van het secundair onderwijs. Zo is er allereerst de reorganisatie van het onderwijslandschap (studieaanbod scholen, scholengemeenschappen en vrije keuze) en de personeelsmateries.
 
Er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak van de hervorming. Allereerst omdat het an sich een erg omvangrijk en complex dossier is, maar daarnaast ook omdat er ook heel wat verbindingen zijn met andere onderwijsdossiers: kwalificatiestructuur, kwaliteitszorg, leerlingenbegeleiding, leerzorg, Ö De finale doelstelling is om in 2014 een niveaudecreet secundair onderwijs af te ronden.
 
Een eerste pakket van belangrijke vernieuwingen die deze nota voorstelt gaat over de hervorming van de structuur van het secundair onderwijs. De nota pleit voor het behoud van de Ď3 graden structuurí. De onderwijsvormen (aso, bso, tso en kso) verdwijnen evenwel in de 2de en 3de graad. Er komt een nieuw indelingsprincipe maar dat zal worden gebaseerd op belangstellingsgebieden en domeinen.

Concreet zou dit betekenen dat de definitieve studiekeuze pas aan de leerlingen wordt voorgelegd op de leeftijd van 16 jaar. Dankzij de inbouw van schakelprogrammaís wordt ook de mogelijkheid voorzien om over te stappen tussen verschillende Ďrichtingení.
 
De nota die voorligt wil de algemeen (maar foutief) ingeburgerde tegenstelling tussen kennis, vaardigheden en attitudes doorbreken en werken rond competenties als inhoudelijke  Ďkapstokkení/referentiekader voor het s.o. Concreet wordt er gewerkt met 10 verschillende competenties met een aantal sleutelcompetenties en daarnaast extra competenties. Die competenties worden wel nog vertaald in eindtermen.
 
De hervorming bouwt ook differentiatie (d.i. remediŽring of verdieping of verbreding) op een structurele manier in binnen de lessentabellen. Al te vaak wordt er foutief geÔnterpreteerd dat een langere Ďgemeenschappelijkeí stroom per definitie zou leiden tot nivellering. De hervormingsplannen voorzien uitdrukkelijk extra ondersteuning voor wie dat nodig heeft maar ook bijkomend prikkels voor wie daar klaar voor is.
 
De oriŽntatienota bevat ook een aanzienlijk luik aangaande de systematische en continue aandacht voor schoolloopbaanbegeleiding. Dit niet alleen door te werken met een gefaseerde studiekeuze maar ook, en vooral, door een leerlingvolgsysteem voor scholen en portfolio voor leerlingen te introduceren. Op deze manier wil men de overdracht van informatie over leerlingen tussen verschillende scholen en CLBís bevorderen.
 
Tot slot pleit de nota ook voor een taaldiagnosetest bij het aantreden in het secundair onderwijs. De nota specifieert zeer duidelijk dat het hier niet om een selectiemiddel gaat maar om een diagnosetest, op basis waarvan er nadien remediŽrend zal worden opgetreden.
 
Een laatste belangrijk element in deze plannen is dat de voorgestelde structuur voor het eerst volledig spoort met de Vlaamse kwalificatiestructuur. Op die manier wil men de opleidingen uit ons secundair onderwijs beter laten aansluiten met het kader van de arbeidsmarkt.

Eerste oriŽntatienota hervorming secundair onderwijs (pdf, 65 p.)

Naar boven