Logo Vlaamse overheid. Nieuws Onderwijs en Vorming. Nieuwsberichten, persberichten, nieuwe sites,...
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Nieuws > Hervorming hoger onderwijs goedgekeurd, persbericht kabinet 5.07.2012 
Nieuws- en persberichten

Archieven

Hervorming hoger onderwijs goedgekeurd 

Goedkeuring Vlaams Parlement: integratiedecreet, oprichting nieuwe pluralistische hogescholen en genderevenwicht

De integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten vormt het (voorlopige) sluitstuk van de Bolognaverklaring van 1999 en de daarop volgende hervorming van het Europees onderwijs die de bachelor-masterstructuur invoerde.  Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet creëerde een breed maatschappelijk draagvlak door uitvoerig en grondig overleg met de onderwijsinstellingen, de koepels, de studenten en de vakorganisaties. Ook op politiek vlak is de samenwerking bijzonder groot en constructief geweest, onder andere in de ad hoc commissie hoger onderwijs onder leiding van Fientje Moermans. Resultaat: een significante investering van 226 miljoen euro, integratie vanaf academiejaar 2013-2014, de creatie van pluralistische hogescholen en genderevenwicht in vele bestuursraden.

De eerste concrete vernieuwingen zullen zich nog dit jaar laten voelen. De Brusselse Nederlandstalige universiteiten en hogescholen krijgen een bijkomende financiering om de uitdaging van de grootstad aan te kunnen. Op kruissnelheid zullen de universiteiten en hogescholen 9,5 miljoen euro aan bijkomende fondsen ontvangen. De Brusselse instellingen dienen wel te verantwoorden wat er met die extra middelen gebeurt.

De integratie wordt vanaf academiejaar 2013-2014 operationeel. De voordelen van deze integratie zijn aanzienlijk. Het achterhaalde en nauwelijks uit te leggen verschil tussen “academische opleidingen” aan de universiteiten en “opleidingen van academisch niveau” in de hogescholen wordt voorgoed opgeheven. Hiermee komt er een volwaardige binaire structuur die transparant is voor studenten, werkgevers en andere betrokkenen. Daarnaast wordt ook een versnippering van de onderzoeksmiddelen vermeden en wordt met de integratie een rationalisatie van het onderwijsaanbod gestimuleerd binnen de associaties. Dit maakt meteen een scherpere profilering van verwante opleidingen mogelijk en laat de opleiding tot professionele bachelors tot volle ontplooiing komen. De associaties blijven actief en krijgen meer verantwoordelijkheid in het bruggen slaan tussen professionele en academische bachelors. De  integratie zal overigens niet leiden tot een fysieke verplaatsing van deze opleidingen en hun 22.000 studenten. De universiteiten worden wel verantwoordelijk voor onder andere het onderwijs- en onderzoeksbeleid, voor de kwaliteitszorg voor onderwijs en onderzoek, voor het personeelsbeleid en voor het uitreiken van de diploma’s.

Een uitzondering op de regel: de academische kunstopleidingen blijven door hun specifieke karakter binnen de hogescholen. Om de academisering goed te begeleiden komt er wel een School of Arts. Een aparte structuur met zekere autonomie waarin ook de universiteiten zetelen.

Verder voorziet de integratie een versoepeling van de taalregeling om meer opleidingen in andere talen te kunnen aanbieden: tot 6% van het opleidingsaanbod en tot 35% voor de masteropleidingen. Om dit in goede banen te leiden komt er extra begeleiding van studenten, moeten de docenten voortaan een taalattest kunnen voorleggen als ze in een andere taal les willen geven en moet de maatschappelijke meerwaarde van de anderstalige opleiding aantoonbaar zijn. Alle opleidingen met meer dan 50% van de vakken in een andere taal worden als anderstalige opleidingen beschouwd.

Met deze integratie zal ook een deel van het personeel de overstap maken van de hogescholen naar de universiteiten. En dat met behoud van eenieders rechten en plichten. Het vermijden van een sociaal passief was een belangrijke bekommernis van zowel de Vlaamse Regering als de sociale partners met wie dit uitvoerig besproken werd.

Vanaf oktober 2013 worden nieuwe pluralistische hogescholen opgericht. Deze zullen een grotere autonomie krijgen voor hun werking en hun samenstelling. Concreet zullen de provinciale hogescholen en de Vlaamse Autonome Hogescholen (VAHs) in Limburg en Antwerpen fusioneren, en zullen de andere VAHs omgevormd worden.

Een belangrijk nieuw aspect is het genderevenwicht. Heel wat belangrijke organen in het hoger onderwijs zullen vanaf oktober 2013 moeten samengesteld zijn uit maximaal 2/3 bestuursleden van hetzelfde geslacht. Dat zal ook zo zijn voor de raad van bestuur, alle bestuursorganen die bindende beslissingen kunnen nemen en adviesraden als de onderwijsraad, de onderzoeksraad, de faculteitsraden en de selectiecommissies van de Universiteiten Gent, Antwerpen en Hasselt. De rectoren en vice-rectoren van deze instellingen zullen voortaan genderevenwichtig aangesteld worden. Met ingang van het academiejaar 2014-2015 zal de raad van bestuur van UGent opnieuw samengesteld worden om het huidige genderonevenwicht te herstellen.

“Ik ben bijzonder blij dat we hier in het Vlaams Parlement deze belangrijke stap hebben gezet voor het hoger onderwijs čn voor het genderevenwicht. Gezien dit brede, politieke draagvlak roep ik ook alle vrije onderwijsinstellingen op om dezelfde samenstellingsregels in te voeren voor hun raden en organen. Ik ga ervan uit dat de universiteiten en hogescholen dit maatschappelijk signaal oppikken en bijgevolg de nodige stappen zullen zetten”, aldus Pascal Smet.

De beslissingen van vandaag omvatten een significante investering in onderwijs en onderzoek, bovenop het zogenaamde reguliere beleid. Deze inspanningen zijn een gedeelde inspanning van minister van Onderwijs Pascal Smet en minister van Wetenschapsbeleid Ingrid Lieten. Tegen 2014 zal er 42 miljoen euro bijkomend in het hoger onderwijs worden geďnvesteerd, waarvan 14,1 miljoen vanuit onderwijs & vorming en 27,9 miljoen vanuit wetenschap en innovatie. In 2024 zal dit oplopen tot 173,5 miljoen euro voor onderwijs en vorming en 52,4 miljoen in wetenschap en innovatie, samen is dit 225,9 miljoen euro extra voor het Vlaamse hoger onderwijs.