OBPWOZoeken in OBPWO Projecten
Loading
OBPWO

Onderwijsonderzoek nu op onderwijs.vlaanderen.be
Deze pagina’s worden niet meer geüpdatet. Alle informatie over onderwijsonderzoek vind je voortaan op
onderwijs.vlaanderen.be/onderzoek.

 

Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) is bedoeld voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

Naast de aankondiging en rapportering van OBPWO-onderzoek, willen we hier ook informeren over ander onderwijsonderzoek. 

Ook kunnen onderzoekers presentaties van hun onderzoeksresultaten aankondigen, of hun rapporten ter beschikking stellen via deze website. Zij dragen de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor die informatie.  

In de kijker

Nieuws en oproepen


open OPROEP tot het indienen van voorstellen voor de wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht "Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 in Vlaanderen" - deadline indiening voorstellen is 16 augustus 2016 - oproep en aanvraagformulier
14/06/2016

NGVO-Studiedag
Op 10 juni vond de NGVO-studiedag plaats die in het teken stond van de Vroegtijdige Schoolkeuze / Selectie  in Nederland en Vlaanderen met aandacht voor:
-          (Internationale) vergelijking op stelsel niveau
-          Effecten op onderwijskansen / leerprestaties
-          Ruimte binnen scholen voor eigen doorstroombeleid
Hier vindt u de link naar de presentatie
13/06/2016

workshop over Inclusief Onderwijs
Op 20 mei 2016 werd een workshop over Inclusief Onderwijs georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming, in samenwerking met VLIR, SIHO, UNIA en onderzoekers van de KU Leuven / Thomas More.

In opdracht van het ministerie voor Onderwijs & Vorming voerde een team van onderzoekers van KU Leuven/Thomas More onder leiding van prof. dr. Katja Petry en prof. dr. Dieter Baeyens een verkennend onderzoek naar ‘inclusief hoger onderwijs’ (OBPWO 12.02). Via een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden werd een analyse gemaakt van het profiel van studenten met een functiebeperking, procedures voor aanvragen van ondersteuning, aanbod en gebruik van ondersteuning voor studenten met functiebeperkingen, professionalisering van personeel en attitudes van betrokken actoren ten aanzien van studeren met een functiebeperking. (OBPWO 12.02). De onderzoekers formuleren beleidsaanbevelingen die voortvloeien uit de resultaten van de bevragingen van de verschillende actoren en werden geconcretiseerd voor verschillende niveaus: overheid, betrokken organisaties, associaties, onderwijsinstellingen en opleidingen.

Tijdens de workshop presenteerden de onderzoekers het opzet, de resultaten en de aanbevelingen van hun onderzoek. Deze presentatie vormde de inleiding op de gesprekken aan drie dialoogtafels:

* Dialoogtafel 1: Universal Design for Learning (UDL) en Redelijke Aanpassingen (RA)

* Dialoogtafel 2: Wie heeft recht op Redelijke Aanpassingen?

* Dialoogtafel 3: Vereenvoudiging, transparantie en uniformiteit in de aanvraagprocedures, en de implementatie van Redelijke Aanpassingen

Hier vindt u de link naar het onderzoeksrapport, de presentatie van de onderzoekers en een samenvattende weergave van de drie gesprekken die aan elke tafel werden gevoerd.

 

Onderzoek naar de werking en doeltreffendheid van de eindtermen
Hoe en in welke mate functioneren de eindtermen in het Vlaamse onderwijs? In deze wetenschappelijke review bestudeerden de onderzoekers de eindtermen vanuit de invalshoek van diverse actoren. Elk van deze actoren (inspectie, leerplanmakers, scholen, leraren, …) gebruikt de eindtermen  vanuit hun eigen perspectief. Verschillende verwachtingen en criteria ten aanzien van één instrument kunnen voor spanningen zorgen. Om zicht te krijgen op de verschillende mogelijkheden om met deze spanningen om te gaan, hebben de onderzoekers een aantal scenario’s ontwikkeld. Deze kunnen een houvast bieden voor beleidsmakers en belanghebbenden om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond de eindtermen en op basis daarvan geïnformeerde standpunten in te nemen - Eindrapport en beleidssamenvatting
09/06/2016

Uitdagingen voor personeelsbeleid: aanwerving en opdrachttoewijzing in Vlaamse basis- en secundaire scholen (OBPWO 14.02)
Hoe werven directeurs nieuwe leraren aan? Hoe worden opdrachten verdeeld binnen de school? En welke invloed heeft dat op het welbevinden van leraren en de kwaliteit van het lerarenteam? De Universiteit Gent onderzocht in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Vorming het personeelsbeleid in 35 basis- en 36 secundaire scholen, legde belangrijke randvoorwaarden bloot en ontwikkelde een online reflectietool voor schoolleiders en schoolbesturen om te reflecteren over het eigen personeelsbeleid.

De reflectietool vind je op http://www.perbelo.ugent.be/
Beleidssamenvatting

OPROEP tot het indienen van voorstellen voor de onderzoeksopdracht ‘Meting ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs (Mictivo3)’ - deadline indiening voorstellen is 27 juni 2016 - oproep en aanvraagformulier
17/05/2016

Het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsinspectie hebben begin 2015 een commissie ‘Criteria Vrijstelling Leerplicht’ samengesteld die als opdracht kreeg om een wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijk verantwoord referentiekader uit te werken voor de beoordeling van de aanvragen tot vrijstelling van leerplicht. De commissie bestond uit wetenschappers en experten uit de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De commissie kwam echter tot de conclusie dat het niet wenselijk is het huidige systeem van ‘vrijstelling van leerplicht’ te continueren, o.a. omwille van het principiële recht op onderwijs en de vaststelling dat er geen wetenschappelijke onderbouw gevonden kan worden voor een algemeen geldende set van criteria m.b.t. kindkenmerken.
De commissie stelt voor om de ‘figuur’ ‘vrijstelling van leerplicht’ niet meer te gebruiken en voor kinderen met zeer bijzondere onderwijsbehoeften te werken met een “geïntegreerd onderwijs- en zorgplan - rapport
17/05/2016

“Meertaligheid als Realiteit op School” (MARS)
Het OBPWO “Meertaligheid als Realiteit op School” (MARS) ontrafelde aan de hand van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek de interactie tussen meertalig taalgebruik, de percepties hierover en de impact van meertaligheid op onderwijsprestaties. Het onderzoek keek ook naar de praktijken m.b.t. meertaligheid op school. Meertaligheid is een complexe realiteit die door de verschillende betrokkenen – leerlingen, leerkrachten, schoolleiders – anders bekeken wordt. Spreken van anderstalige versus Nederlandstalige leerlingen stemt niet overeen met de werkelijkheid omdat er geen strikt onderscheiden en homogene groepen zijn. Het onderzoek concludeert dat het tijd is om met een andere bril naar de meertaligheid van onze leerlingen te kijken en, vooral, om ermee aan de slag te gaan.
Beleidssamenvatting en Eindrapport
14/04/2016

Vrijgave onderzoeksrapport 'Indicatoren voor de effectiviteit van Professionaliseringsinitiatieven - praktijkbijdrage
19/02/2016

Toekomst beleidsgericht onderwijsonderzoek: naar een steunpunt voor beleidsgericht onderwijsonderzoek
Op 19 oktober vond een overleg plaats over de toekomst van het beleidsgericht onderwijsonderzoek vanwege het Ministerie van Onderwijs en Vorming - Achtergrondtekst enPresentatie
09/11/2015


Centra voor leerlingenbegeleiding doorgelicht

Het consultancybedrijf PriceWaterhouseCoopers (PwC) kreeg de opdracht om een audit uit te voeren van de werking van de CLB’s en van hun samenwerking met het welzijnsaanbod en de preventieve gezondheidszorg.
Daarnaast deed een consortium van onderzoekers van de Universiteit Antwerpen (promotor-coördinator prof. Elke Struyf) en de KU Leuven (promotor Karine Verschueren) een wetenschappelijke review van de leerlingenbegeleiding.
Beide studies zijn uitgevoerd in het kader van de audit leerlingenbegeleiding, opgenomen in het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs.
Eindrapport audit naar de werking van Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Eindrapport review Leerlingenbegeleiding in een internationaal perspectief
Beleidssamenvatting review leerlingenbegeleiding

13/11/2015

Vrijgave onderzoeksrapport OBPWO-onderzoek 12.02: "Inclusief hoger onderwijs: multi-actoren, multi-methode onderzoek naar het aanbod en het gebruik van ondersteuning voor studenten met een functiebeperking" Eindrapport
21/10/2015

Vrijgave onderzoeksrapport OBPWO-onderzoek 12.01: "Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: Samenhang, afstemming en verklarende factoren" beleidssamenvatting
09/10/2015

Capaciteitsmonitor
Bevolkingsprognoses geven aan dat de kentering van het vruchtbaarheidscijfer samen met de hogere verwachte migratie zal leiden tot een versterkte vernieuwing en verkleuring van de samenleving. Voor het kleuteronderwijs en basisonderwijs zijn de gevolgen van die versterkte vernieuwing reeds enkele jaren zichtbaar in de vorm van een structurele groei van de leerlingaantallen. Hierbij zien we ook regionale verschillen, wat duidelijk geïllustreerd wordt met de inschrijvingsproblematiek in verschillende steden. Deze groei van leerlingen, vooral in steden, en het effect op scholenbouw en schoolinfrastructuur, staat beter gekend als de capaciteitsproblematiek.

 Om te weten wat op ons afkomt, werd vanuit de Vlaamse Overheid een capaciteitsmonitor ontwikkeld. Centraal in de capaciteitsmonitor staat de vergelijking van de verwachte vraag met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit. De capaciteitsmonitor geeft op basis van de vraagprognoses een duidelijk indicatie van de potentiële capaciteitsuitdagingen voor de komende jaren en lijkt dan ook een sterk en objectief beleidsinstrument te kunnen zijn in het kader van de capaciteitsproblematiek.
Technisch rapport: Een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs
Meta-analyse: Een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs
08/10/2015


EINDRAPPORT Analyse van het nieuwe financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen van scholen. Evaluatie van het Financieringsdecreet van 2008 (KULeuven)
06/10/2015

EINDRAPPORT Leerlingenvervoer in Vlaanderen : mogelijkheden en voorwaarden (KULeuven)
06/10/2015

 

 

Vacatures

Er zijn momenteel geen nieuwe vacatures te melden.