Engagementsverklaring: afspraken tussen ouders en school

FAQ's voor ouders over de engagementsverklaring.

Bron: Departement Onderwijs en Vorming - Afdeling Strategische Beleidsondersteuning - Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Eindredactie: Agentschap voor Onderwijscommunicatie

Wat is een engagementsverklaring?

In elk schoolreglement staan afspraken over:

 • oudercontact;
   
 • voldoende aanwezigheid en spijbelbeleid;
   
 • vormen van individuele leerlingenbegeleiding;
   
 • positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Het gaat om wederzijdse afspraken Dat betekent dat de school in het reglement moet aangeven:

 • enerzijds wat ze zelf op elk van de vier terreinen aanbiedt aan de ouders en de leerlingen;
   
 • anderzijds waartoe ouders (of meerderjarige leerlingen) zich moeten engageren.

 

Kan ik als ouder mee beslissen over die afspraken?

De inhoud van de engagementsverklaring moet als onderdeel van het schoolreglement overlegd worden in de schoolraad.

Als u geen lid bent van de schoolraad, kunt u de vertegenwoordigers van de ouders in die raad aanspreken.

 

Kan de school mijn kind straffen als ik een engagement niet nakom?

Wanneer u als ouder (of als meerderjarige leerling) het schoolreglement inclusief de engagementsverklaring ondertekent, dan verbindt u zich ertoe om de bepalingen na te leven. Doet u dat niet, dan kan de school u daar uiteraard op aanspreken.

Maar de school mag geen sancties nemen die het leerrecht van uw kind (of uw leerrecht als meerderjarige leerling) schaden. Een schorsing of uitsluiting is dus niet mogelijk. Boetes of andere financiële sancties kunnen evenmin.

Belangrijke opmerking bij afspraken rond spijbelen: Indien zich een zeer problematische afwezigheid voordoet, ondanks alle begeleidingspogingen, of indien de leerling zelfs spoorloos is, dan kan de school beslissen om deze leerling uit te schrijven. Het is immers zinloos om hier tijd en energie te blijven insteken. De school moet er zorg voor dragen dat hierover duidelijke informatie in het schoolreglement is opgenomen en dat deze optie slechts in uitzonderlijke gevallen wordt aangegrepen.

 

Wat kan ik doen als de school haar afspraken niet nakomt?

De afspraken zijn wederzijds, dus kunt u ook de school aanspreken op haar verplichtingen net als omgekeerd..

 

Wat zijn afspraken over oudercontact?

Hieronder kunnen basisafspraken komen zoals hoe veel keer per jaar er oudercontact wordt georganiseerd, op welke tijdstippen van het jaar en van de week, en waar.

Ook kan toegelicht worden welke maatregelen de school treft om bepaalde doelgroepen van ouders te bereiken. Van de ouders kan verwacht worden dat ze minstens een aantal keer naar het oudercontact komen, of op andere manieren bereikbaar zijn voor de school.

 

Wat houden de afspraken in rond voldoende aanwezigheid?

Hieronder vallen de afspraken over het tijdstip waarop de lessen beginnen en eindigen, over de pauzes, en wat moet gebeuren om een afwezigheid te wettigen.

Ook de aanwezigheidsregels om recht te hebben op een schooltoelage horen hier thuis .

Ten slotte komen hieronder ook de afspraken over wat er gebeurt wanneer een leerling spijbelt.

 

Wat omvatten de afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding?

Hier komen alle afspraken over het aanbod van de school om leerlingen met specifieke noden individueel te begeleiden: het begeleidingsaanbod van het centrum voor leerlingenbegeleiding, maar ook alle andere begeleidingsvormen.

 

Wat betekenen de afspraken over een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal?

Dat engagement betekent dat de leerlingen aangemoedigd worden om Nederlands te leren.

De school kan aangeven welk aanbod op het vlak van vrijetijdsbesteding bestaat waarbij de leerlingen met de Nederlandse taal in contact kunnen komen. Het gaat niet alleen om activiteiten die de school zelf organiseert buiten schooltijd, maar ook over het aanbod van andere organisaties dat de school geschikt vindt.
Het kan gaan om initiatieven van lokale besturen, van verenigingen die actief zijn in cultuur, sport of jeugdwerking, of om zaken die men thuis met de kinderen kan doen: boeken, films, cd’s, computertoepassingen, televisie, …

 

Worden al deze afspraken op schoolniveau gemaakt?

De afspraken komen in het schoolreglement en worden dus in principe per school uitgewerkt.

Scholen binnen dezelfde scholengemeenschap mogen samen afspraken maken rond oudercontact, voldoende aanwezigheid en individuele leerlingenbegeleiding.

Over de onderwijstaal kan men alleen afspraken maken binnen het lokaal overlegplatform van een stad of regio. Zo gelden dezelfde afspraken in alle scholen van die stad of regio.

 

Wat als ik niet akkoord ga met bepaalde afspraken?

De afspraken maken deel uit van het schoolreglement dat u bij inschrijving voor akkoord ondertekent.

Als u niet akkoord kunt gaan met bepaalde afspraken in het reglement van een school, kunt u uw kind niet in die school inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


naar boven