Blikvangers

EC-platform wint Indigo Innovatieprijs

In 2012 onderging de Examencommissie secundair onderwijs een grondige hervorming. Deze nieuwe manier van werken werd mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning vanuit het EC-platform.

Het EC-platform biedt volgende functionaliteiten:

  • Ondersteuning van de interne werking: beheren van het aanbod aan vakken en studierichtingen, plannen van examens, registreren van gegevens over kandidaten en examinatoren en vergoeding van examinatoren. Het registreren van de persoonsgegevens gebeurt via inlezen van de eID.
  • Ondersteuning van de kandidaten: online inschrijven voor een studierichting, online betalen, permanent examens plannen, behaalde punten raadplegen en vlot communiceren met de medewerkers van de Examencommissie.
  • Ondersteuning van medewerkers die opdrachten uitvoeren voor de Examencommissie: taken raadplegen, beschikbaarheden doorgeven, punten inbrengen, betalingen verifiëren en goedkeuren en kunnen communiceren met de medewerkers van de Examencommissie.

De ingebruikname van deze onlinetoepassing werd op heel wat positieve reacties onthaald. Alle betrokken partijen ervaren een enorme lastenverlaging. Inhoudelijke vernieuwingen en de integratie van het EC-platform leidden tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening.

Als kers op de taart werd de ontwikkeling van dit EC-platform laureaat van de Indigo Innovatieprijs in de categorie ‘burgergerichtheid’. Deze prijs is een initiatief van HP-Belgacom die innovatieve ICT-projecten bij de Vlaamse overheid wil belonen en waarnaar alle ICT-projecten binnen de Vlaamse overheid konden meedingen. Uiteindelijk waren er 27 inzendingen, waaruit een jury en het publiek het EC-platform als beste burgergerichte project bekroonden.

Start ontwikkeling vragendatabank

Intussen bereidt de Examencommissie een volgend automatisatieproces voor: het opstellen en digitaal afnemen van examens. Ook hier is het uitgangspunt een verhoging van de kwaliteit en een efficiënte organisatie van de examens. Om dit te verwezenlijken werd in 2013 de aanzet gegeven tot de opstart van een vragendatabank.

De bedoeling van de vragendatabank is om centraal per vak alle opgestelde vragen te verzamelen en deze te ordenen volgens soort, moeilijkheidsgraad, verwerkingsniveau, enz. Door middel van deze databank kan er gewaarborgd worden dat alle examens die de Examencommissie afneemt aan de vooropgestelde kwaliteitseisen voldoen en dat alle examens dezelfde moeilijkheidsgraad hebben. Bovendien stelt dit systeem ons in staat om de meeste examens in de toekomst digitaal af te nemen.

De eerste tests van de databank zijn veelbelovend. In 2014 zal dit project verder vorm krijgen. Zo zullen vanaf oktober 2014 de kandidaten van de eerste graad hun examens digitaal afleggen. Enkel de mondelinge taalexamens vormen hierop een uitzondering.

Impact nieuwe regelgeving huisonderwijs

Op 1 september 2013 werd nieuwe regelgeving van kracht waardoor leerlingen die huisonderwijs volgen, ten laatste in het schooljaar waarin ze 15 jaar worden, examens af moeten leggen én een getuigschrift behalen bij de Examencommissie secundair onderwijs. Elke leerling krijgt hiervoor maximaal twee examenbeurten per vak. Indien men niet slaagt na een tweede examenbeurt, wordt de leerling verplicht zich in te schrijven in een erkende school.

Deze nieuwe regelgeving bracht een vraag naar extra infosessies en examenmomenten met zich mee. De Examencommissie heeft hieraan zo goed mogelijk trachten te voldoen, door onder meer extra infosessies voor deze doelgroep te organiseren.

Getuigschrift bedrijfsbeheer niet langer via de Examencommissie

De Examencommissie organiseert geen examens meer om het getuigschrift bedrijfsbeheer te behalen. In OD XXIII werd de bevoegdheid voor het uitreiken van dit getuigschrift opgeheven. Kandidaten die reeds slaagden voor dit examen, kunnen het getuigschrift nog ontvangen samen met hun diploma.

Kandidaten die het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer nog willen behalen, kunnen terecht bij de Centrale Examencommissie, het volwassenenonderwijs, Syntra-Vlaanderen,…

Examencommissie bouwt zorgbeleid uit

In 2013 bouwde de Examencommissie aan een nieuw zorgbeleid.

De visie voor dit zorgbeleid is gebaseerd op Universal Design for Learning (UDL). Om UDL toe te passen binnen de specifieke context van de Examencommissie streven we ernaar om examens zo toegankelijk mogelijk te organiseren zodat steeds minder compenserende maatregelen nodig zijn voor zorgkandidaten. De uiteindelijke missie is een inclusief zorgbeleid, een zorgcontinuüm waarbij aan iedere kandidaat gelijke kansen op slagen geboden worden, rekening houdend met de praktische haalbaarheid en organisatie van examens.

Een belangrijke stap bestond uit het diversifiëren van de maatregelen in functie van de specifieke functiebeperkingen en leerstoornissen. Aan elke categorie werd een pakket van compenserende maatregelen gekoppeld waaruit de kandidaat kan kiezen. Daarnaast werd een uniforme attesteringsprocedure uitgeschreven zodat elke kandidaat duidelijk weet op welke compenserende maatregelen hij recht heeft en hoe hij deze kan aanvragen.

Uitdagingen voor de toekomst zijn de uitbouw van een inclusief taalbeleid en het verder uitdiepen van een netwerk van belangengroepen met expertise inzake leerzorg.

Terug naar boven