Examencommissie in cijfers

Profiel kandidaten

Wanneer kandidaten zich voor de eerste maal aanmelden op het EC-platform, wordt hen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze manier kunnen we een aantal profielkenmerken van onze doelgroep in kaart brengen.

In welke taal werd je thuis hoofdzakelijk opgevoed?

Ruim 77% van de kandidaten werd thuis in het Nederlands opgevoed. De overige 23% werd in een andere taal opgevoed.

 • Nederlands

  77%

 • Frans

  5%

 • Andere taal

  18%

 
Hoe lang is het geleden dat je lessen volgde in het voltijds secundair onderwijs?
 • 21% van de kandidaten combineerde de Examencommissie met het volgen van lessen op een secundaire school. Zij doen dit vaak om een schoolse achterstand weg te werken en zo sneller hun diploma te behalen.
 • 30% van de kandidaten had de secundaire school minder dan een jaar geleden verlaten.
 • 48% van de kandidaten volgde al langer dan één jaar geen secundair onderwijs meer.
 • Het aantal kandidaten dat nooit voltijds secundair onderwijs gevolgd heeft, bedraagt slechts 1%.
 • Ik volg nog steeds secundair onderwijs

  21%

 • Minder dan 3 maanden

  18%

 • Minder dan 1 jaar

  12%

 • Tussen 1 en 5 jaar

  24%

 • Langer dan 5 jaar

  24%

 • Nooit voltijds secundair onderwijs gevolgd

  1%

 


Waarom ben je gestopt in het voltijds secundair onderwijs?

Wanneer we vragen waarom kandidaten gestopt zijn in het secundair onderwijs, komt de schoolmoeheid (21%) op de eerste plaats, gevolgd door “gestopt omwille van het behalen van een C-attest“ (19%).

Ook de antwoorden: persoonlijke/familiale problemen, niet gemotiveerd zijn om te studeren, liever gaan werken en problemen op school worden vaak gegeven.

5% van de kandidaten gaf gezondheidsproblemen op als reden. Kandidaten die een geldig medisch attest kunnen voorleggen, kunnen bij de Examencommissie genieten van een aantal ondersteunende maatregelen.

 • Schoolmoe

  21%

 • C-attest

  19%

 • Niet gemotiveerd om te studeren

  11%

 • Persoonlijke / familiale problemen

  15%

 • Liever gaan werken

  10%

 • Problemen op school

  8%

 • Gezondheidsproblemen

  5%

 • Onverenigbaarheid tussen school en privéleven

  3%

 • Taalproblemen

  1%

 • Andere

  7%


Wat is je professionele situatie?
 • 35% van de kandidaten geeft aan wel een job te hebben
 • 65% van de kandidaten had bij inschrijving geen job
 • Ik heb een job

  35%

 • Ik heb geen job

  65%


Waarom leg je examens af via de Examencommissie?

De meeste kandidaten legden examens af bij de Examencommissie om sneller een diploma te behalen. Op deze manier kunnen kandidaten met een schoolse achterstand deze (gedeeltelijk) wegwerken.

 • Mogelijkheid om snel een diploma te behalen

  41%

 • Liever zelfstandig studeren dan in klasverband

  15%

 • Makkelijk te combineren met werk en gezin

  14%

 • Ik krijg huisonderwijs

  2%

 • Mogelijkheid om examens te spreiden

  20%

 • Andere

  8%

 
Hoe bereid je je voor op de examens van de Examencommissie?
 • 85% van de kandidaten bereidde zich voor via zelfstudie
 • 6% volgde privéonderwijs
 • 3% wordt thuis onderwezen
 • Zelfstudie

  85%

 • Privéonderwijs

  6%

 • Thuisonderwijs

  3%

 • Andere

  6%

 

Woonplaats

In 2013 trok de Examencommissie een groot aantal kandidaten aan uit de provincie Antwerpen (40%).

Opmerkelijk is dat vanaf het moment dat de kandidaten een infosessie bijwoonden en zich lieten registreren, er geen geografische impact meer waar te nemen valt op de deelname aan examens. De verhoudingen tussen de verschillende provincies blijven constant in de tijd.

Registraties
 • Vlaams Brabant

  15%

 • Antwerpen

  40%

 • Limburg

  11%

 • West-Vlaanderen

  10%

 • Oost-Vlaanderen

  19%

 • Brussels Hoodstedelijk gewest

  4%

Inschrijvingen
 • Vlaams Brabant

  14%

 • Antwerpen

  39%

 • Limburg

  11%

 • West-Vlaanderen

  11%

 • Oost-Vlaanderen

  20%

 • Brussels Hoodstedelijk gewest

  4%

 • Buitenland

  1%

Deelnemers
 • Vlaams Brabant

  14%

 • Antwerpen

  40%

 • Limburg

  10%

 • West-Vlaanderen

  12%

 • Oost-Vlaanderen

  19%

 • Brussels Hoodstedelijk gewest

  4%

 • Buitenland

  1%


Leeftijd

De leeftijdsmediaan van zowel geregistreerden, ingeschreven kandidaten, als deelnemers ligt op 20 jaar. Dit wil zeggen dat de helft van onze kandidaten jonger en de helft ouder is dan 20. Hieruit blijkt dat de Examencommissie voornamelijk jonge mensen aantrekt.

Opmerkelijk is dat naarmate kandidaten ouder worden, ze na het bijwonen van de infosessie vaker kiezen om niet meer (of pas later) deel te nemen aan de examens.

  

Profiel medewerkers

De organisatie en planning van de examens gebeurt door een tiental medewerkers, van wie er 7 gedetacheerd zijn en 3 ambtenaar.

De volledige Examencommissie wordt geleid door een coördinator, eveneens gedetacheerd vanuit het onderwijs.

Daarnaast kan de Examencommissie rekenen op medewerkers die verschillende rollen opnemen:

 • examens opstellen
 • examens corrigeren
 • mondelinge examens afnemen
 • examenprogramma's aanpassen en / of opstellen
 • toezicht houden bij examens
 • instaan voor de organisatie en planning van examens

Afhankelijk van de toebedeelde rol(len) wordt een medewerker al dan niet gedetacheerd voor de opdracht(en) bij de Examencommissie. Momenteel zijn er 18 leerkrachten gedetacheerd en 195 externe medewerkers waarop de Examencommissie in functie van de noden een beroep kan doen:

 • 118 opstellers
 • 152 correctoren
 • 151 examinatoren mondelinge examens
 • 100 toezichthouders

Waar de leeftijdscurve van de examinatoren in het verleden hoofdzakelijk voorbij de leeftijd van 55 piekte, zien we nu een verjongingsbeweging gebeuren. Ongeveer de helft van de externe medewerkers is jonger dan 55 jaar.

De Examencommissie levert heel wat inspanningen om bij de werking actieve leerkrachten te betrekken. Via de website kunnen potentiële medewerkers meer informatie terug vinden en hun gegevens uploaden.

  

Werking

Aantal Infosessies + Aantal inschrijvingen voor infosessies

De kandidaten voor de Examencommissie zijn verplicht een infosessie bij te wonen waarvoor ze zich moeten inschrijven. De inschrijvingen verlopen online via de website van de Examencommissie. In 2013 werden in totaal 35 infosessies georganiseerd, wat gemiddeld neerkomt op bijna 3 infosessies per maand.

Tijdens een infosessie ontvangt de kandidaat alle nodige informatie om zich voor te bereiden op de examens, uitleg over de werking van het EC-platform,… Nadien beslist de kandidaat of hij wilt deelnemen. Van de 7720 ingeschreven kandidaten voor een infosessie, woonden 3945 kandidaten effectief een infosessie bij, wat neerkomt op een aanwezigheidsgraad van 51.1%.

  

Aantal infosessies Aantal verwachte aanwezigen Aantal effectief aanwezigen % kandidaten verwacht/effectief
Kandidaten Kandidaten en begeleiders Kandidaten = aantal registraties
Januari 2013 - December 2013 35 7720 11762 3945 51.1%

Aantal registraties/inschrijvingen
deelnemers/M/V

Aantal registraties
Jongens Meisjes Totaal
2013 2200 1745 3945
Aantal inschrijvingen
Jongens Meisjes Totaal
2013 1590 1308 2898

Bovenstaande cijfers geven weer hoeveel kandidaten zich in 2013 effectief hebben ingeschreven nadat zij werden geregistreerd op een infosessie. 72% van de jongens en 75% van de meisjes betaalden voor een inschrijving in minstens één studierichting.

Hieruit kunnen we concluderen dat het informeren van de kandidaten zijn nut bewijst. Kandidaten krijgen beter zicht op de werking van de Examencommissie. 1 op 4 kandidaten besliste na de infosessie om niet te starten.

 


Aantal deelnemers
Jongens Meisjes Totaal
2013 1771 1422 3193

In 2013 waren er 3193 actieve kandidaten bij de Examencommissie. Dit cijfer is hoger dan het aantal inschrijvingen: de ingeschreven, maar nog niet afgestudeerde kandidaten uit 2012 werden hier ook inbegrepen.


Aantal deelnemers/studierichting

De Examencommissie heeft sinds 1 oktober 2012 een beperkt aanbod per onderwijsvorm. Tot 31 oktober 2014 kunnen kandidaten uit de vroegere werking hun schoolleerplan afwerken. Kandidaten konden in het verleden kiezen tussen een examenprogramma van de Examencommissie of een schoolleerplan van een school naar keuze. Dezelfde overgangsmaatregel geldt voor studierichtingen met een examenprogramma van de Examencommissie die niet meer in het aanbod opgenomen werden (uitdovend examenprogramma).

In onderstaand overzicht vind je de cijfers terug van de nieuwe inschrijvingen in het kalenderjaar 2013.

Kandidaten die zich inschreven met een schoolleerplan staan cursief.

Kandidaten met uitdovende examenprogramma's staan in het vet.

Eerste graad
A-stroom 55
Moderne Wetenschappen 54
SA1 / Moderne wetenschappen 1

In de eerste graad organiseert de Examencommissie enkel examens voor de A-stroom. Er is nog 1 kandidaat ingeschreven met een schoolleerplan Moderne Wetenschappen.

Mogelijk zal het aantal kandidaten in de eerste graad vanaf 2014 stijgen ten gevolge van de gewijzigde regelgeving omtrent huisonderwijs.

Tweede graad
aso 116
EA2/Grieks-Latijn 1
Economie 33
Humane Wetenschappen 30
Latijn 8
SA2/LATIJN 1
SA2/YESHIVA 1
Wetenschappen 42

In de tweede graad organiseert de Examencommissie per onderwijsvorm minstens één examenprogramma. Er zijn nog 2 kandidaten met een schoolleerplan en 2 met een examenprogramma.

 

 
bso 85
Kantoor 85
 
kso 6
Beeldende en Architecturale Kunsten 6
 
tso 44
ET2/Hotel 1
Handel-Talen 43
Derde graad

Voor de derde graad stellen we de cijfers per onderwijsvorm voor. Er waren in de derde graad 3105 kandidaten ingeschreven.

Per onderwijsvorm kunnen we de kandidaten als volgt opdelen:

 • aso: 22%
 • bso: 52%
 • kso: 2%
 • tso: 24%

Opvallend in deze cijfers is het hoge percentage kandidaten in een bso-studierichting. Ruim de helft van de kandidaten trachtte het diploma te behalen in een bso-studierichting.

aso 689
E/Grieks - Latijn 1
Economie-Moderne Talen 114
Economie-Wiskunde 53
Humane Wetenschappen 296
Latijn-Moderne Talen 8
Latijn-Wetenschappen 5
Latijn-Wiskunde 8
Moderne Talen-Wetenschappen 37
Moderne Talen-Wiskunde 11
Wetenschappen-Wiskunde 156

In de derde graad aso legde nog één kandidaat examens af met een uitdovend examenprogramma. Ruim 1 op 3 kandidaten koos voor het examenprogramma Humane Wetenschappen. Er zijn geen opvallende cijfers in deze onderwijsvorm.

bso 1623
E/Autotechnieken/Diesel- en LPG-motoren 2
E/Moderealisatie en verkoop/Modevormgeving (Fr) 1
E/Reclame/Publiciteit en illustratie (Eng) 1
E/Verzorging/Kinderzorg (Fr) 1
G/Schilderwerk en decoratie/Decoratie en Restauratie 1
Kantoor/Kantooradministratie en Gegevensbeheer 1273
Organisatiehulp/Organisatieassistentie 304
Publiciteitsgrafiek/Publiciteit en Illustratie 36
S/Elektrische installaties/Industriële Elektriciteit 1
V/Kantoor/Kantooradministratie en Gegevensbeheer 3

In de derde graad bso legden nog 5 kandidaten examens af volgens een schoolprogramma en 5 met een uitdovend examenprogramma. Opvallend was dat 78% van de kandidaten koos voor de studierichting Kantoor/Kantooradministratie en Gegevensbeheer.

kso 57
Beeldende Vorming 48
Muziek 9

In de derde graad kso werden enkel nog examens afgenomen volgens het aanbod van de Examencommissie. 84% koos voor het examenprogramma Beeldende Vorming.

tso 736
E/Elektromechanica 1
E/Informatica 1
E/Lichamelijke Opvoeding en Sport 1
E/Onthaal en Public Relations (Spaans) 1
Farmaceutisch Technisch Assistent 55
Fotografie 57
G/Schoonheidsverzorging 1
G/Toerisme 1
Handel 165
Lichamelijke Opvoeding en Sport 55
Onthaal en Public Relations 147
Secretariaat-Talen 81
Sociale en Technische Wetenschappen 167
V/Houttechnieken 1
V/Toerisme 2

In de derde graad tso werkten 5 kandidaten hun schoolprogramma af en 4 kandidaten hun uitdovend examenprogramma. Er zijn geen opvallende cijfers in deze onderwijsvorm.


Aantal deelnemers ingeschreven voor meerdere graden

Sinds 1 oktober 2012 kan een kandidaat zich slechts voor één studierichting per graad inschrijven. Het is evenwel mogelijk om in verschillende graden in te schrijven. Er waren in 2013 418 kandidaten ingeschreven voor meer dan 1 studierichting in meer dan 1 graad. 273 van deze kandidaten legden minstens één examen af.

Aantal inzagemomenten

Iedere kandidaat heeft de mogelijkheid om zijn examens te komen inkijken. De Examencommissie stelt hieraan een aantal voorwaarden. Zo kan een kandidaat maximum 3 examens per inzagemoment komen inkijken. De inzage moet gebeuren voor het einde van de tweede maand na de bekendmaking van de punten. Enkel voor niet-geslaagde examens kan een kandidaat inzage aanvragen.

De kandidaat schrijft zich via het EC-platform in voor een inzagemoment. In 2013 werden 33 inzagemomenten georganiseerd. Per inzagemoment worden gemiddeld 15 kandidaten toegelaten. In 2013 werden er 855 examens ingekeken door 571 kandidaten.


Vrijstellingen

De vernieuwde werking van de Examencommissie heeft met zich meegebracht dat kandidaten op basis van verworven studiebewijzen (bijvoorbeeld een rapport van het laatste leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, een deelattest of –certificaat van het volwassenenonderwijs,…), vrijstellingen kunnen aanvragen voor één of meerdere vakken uit een studierichting.

Ingediende dossiers: er werden in totaal 657 dossiers ingediend en behandeld:

 • 54% diende een vrijstellingsdossier in op basis van een jaarrapport van het tweede leerjaar van de derde graad aso/tso/kso of het derde leerjaar van de derde graad bso;
 • 31% op basis van de attesten of (deel)certificaten die verworven werden via het volwassenenonderwijs;
 • 9% op basis van andere studiebewijzen.

De verhouding van de ingediende vrijstellingsdossiers per onderwijsvorm:

 • 38% voor een bso-studierichting
 • 32% voor een tso-studierichting
 • 28% voor een aso-studierichting
 • 2% voor een kso-studierichting.

Toegekende vrijstellingen

77% van de ingediende dossiers kregen één of meerdere vrijstellingen

kso
 • Ingediende dossiers

  2%

 • Vrijstelling

  2%

 • Geen vrijstelling

  0%

aso
 • Ingediende dossiers

  28%

 • Vrijstelling

  24%

 • Geen vrijstelling

  4%

tso
 • Ingediende dossiers

  32%

 • Vrijstelling

  26%

 • Geen vrijstelling

  4%

bso
 • Ingediende dossiers

  38%

 • Vrijstelling

  25%

 • Geen vrijstelling

  13%


Aantal meldingen

Via het EC-platform kunnen de kandidaten en externe medewerkers communiceren met medewerkers van de Examencommissie. Dit doen ze door een melding te versturen. In 2013 werden in het totaal 11.761 meldingen verstuurd door kandidaten. Deze meldingen werden gemiddeld binnen 2 dagen beantwoord. De externe medewerkers verstuurden 559 meldingen, deze werden eveneens binnen de 2 dagen behandeld.

Tijdens de zomervakantie werd de communicatiestructuur van het EC-platform gewijzigd. Voor de zomervakantie kwamen alle meldingen in één algemene mailbox terecht en werden de meldingen doorgestuurd naar de verantwoordelijke medewerker. In de nieuwe structuur kunnen kandidaten afhankelijk van het onderwerp kiezen aan welk team zij hun melding willen sturen. Zo verloopt de informatiestroom efficiënter in alle richtingen.

Zorgcijfers: ondersteunende maatregelen + aantal kandidaten

In 2013 namen 303 kandidaten met een functiebeperking en/of leerstoornis deel aan één of meerdere examens. Dat is nagenoeg 10% van het totaal aantal kandidaten. Meer dan 1/3 zijn zorgkandidaten met comorbiditeit, dit is het tegelijkertijd voorkomen van 2 of meerdere stoornissen.

Het aantal afgelegde zorgexamens maakte in 2013 slechts 3,5% uit van het totaal aantal afgelegde examens.


Aantal examens/mondeling/schriftelijk/praktijk

In 2013 werden in totaal 23.396 individuele examens afgelegd:

 • 17.895 schriftelijke examens
 • 5501 mondelinge examens en/of praktijkexamens

Aanwezigheidspercentage per graad, onderwijsvorm en totaal

Van het totaal aantal kandidaten dat zich had ingeschreven voor een examen, was:

 • 14% vooraf uitgeschreven. Vooraf uitschrijven voor een examen kan om organisatorische redenen tot 14 dagen voor het examen. Ongeveer 1/3 van deze kandidaten heeft zichzelf vooraf uitgeschreven; 2/3 werd automatisch uitgeschreven door een ongewettigde afwezigheid.
 • 75% van het totaal aantal kandidaten dat effectief verwacht werd op de dag van het examen, hebben het examen afgelegd.
 • 25% was niet aanwezig. Bijna de helft van de kandidaten die het examen niet aflegden, diende een geldig afwezigheidsattest in, 1/3 van hen was onwettig afwezig. Ruim één vijfde van de kandidaten kwam te laat toe en mocht om die reden het examen niet meer afleggen.
 • Een minderheid van de kandidaten legde het examen niet af omdat het examen was afgelast (1,5%) of omdat de kandidaat ervoor koos om aan het examen te verzaken (1,6%).
Terug naar boven