Toolkit Breed Evalueren van de Competenties Nederlands in het Secundair Onderwijs

De Toolkit Breed Evalueren (TBE) is ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen bij het breed in kaart brengen van de competenties Nederlands van leerlingen doorheen het secundair onderwijs.

Breed evalueren betekent door verschillende soorten evaluatie in kaart brengen wat een leerling al kan. Bij brede evaluatie kijkt men naar de leerling in zijn geheel. Alle sterktes en zwaktes, alle talenten en mogelijkheden worden bekeken vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties.
Dit is geen taak van de leerkracht alleen. Het is een meerwaarde wanneer breed evalueren de visie van het hele schoolteam is. Breed evalueren gebeurt idealiter in samenwerking met zowel leerkrachten als leerlingen als ouders.

Breed evalueren doe je enerzijds om een beter zicht te krijgen op wat leerlingen al goed kunnen en waar nog verder moet aan gewerkt worden. Het kan ook een vertrekpunt zijn voor schoolteams om aan de slag te gaan met de verkregen informatie. Het geeft een zicht op hoe de talenten en competenties van leerlingen verder ontplooid kunnen worden. Het stimuleert bovendien het reflecterend vermogen van zowel leerkrachten als leerlingen. Leerkrachten stellen de eigen onderwijspraktijk vaker in vraag en leerlingen worden bij de evaluatie actief betrokken, wat hun leerproces ten goede komt.

Onderstaande knoppen vormen de vertrekpunten van de TBE. Met de startvragenlijst kan je jouw eigen evaluatiebeleid in kaart brengen en je van daaruit verder professionaliseren. Het stappenplan vormt de inhoudelijke achtergrond bij breed evalueren.

De TBE omvat scenario’s om mee aan de slag te gaan, beschrijvende fiches van evaluatie-instrumenten, een raamwerk met de eindtermen Nederlands, een kader waarin die eindtermen gelinkt worden aan bestaande evaluatie-instrumenten. De verantwoording voor de samenstelling en de opbouw van de Toolkit vind je in het rapport. De Toolkit kan eveneens als geheel gedownload worden.