Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Vademecum vrijstelling inschrijvingsgeld

DEEL I: VOLLEDIGE EN GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD (art. 109 § 3 - art. 109 § 4 - art. 109 § 5)

Er geldt een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor cursisten die:

§ 3, 1° ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied algemene vorming;
§ 3, 1° bis ingeschreven zijn voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting;
§ 3, 2° op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (meer info);
§ 3, 3° op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën (meer info);
§ 3, 4° op het moment van inschrijving gedetineerd zijn zoals is bepaald in artikel 2, 16°bis (meer info);
§ 3, 6° inburgeraar zijn en een inburgeringscontract hebben ondertekend, zoals is bepaald in artikel 2, 9°, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, of een attest van inburgering of een attest van EVC hebben behaald, zoals is bepaald in artikel 2, 11° en 13°, van voormeld decreet voor de opleidingen Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift in het studiegebied Nederlands tweede taal;
§ 3, 7° op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (meer info);
§ 3, 8° op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend traject naar werk;
§ 3, 9° niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zijn die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;
§ 3,10° ingeschreven zijn in een Centrum voor Volwassenenonderwijs voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie

 

Voor cursisten die ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied Nederlands tweede taal geldt een verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 EURO.

Er geldt een verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 EURO voor cursisten die op het moment van hun inschrijving:

§ 5, 1° een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering (andere dan deze bedoeld in art. 109 § 1°, 6° en 7°) of ten laste zijn van voormelde categorieën;
§ 5, 2° in het bezit zijn van een van de volgende attensten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  a) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 percent blijkt;
  b) een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  c) een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
  d) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
  e) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten;
§ 5, 3° ingeschreven zijn in een opleiding uit een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs mits gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebben gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving
  terug naar boven

DEEL II: Richtlijnen o.b.v. papieren attesten en de derde stroom

Artikel 109, §3, 2°: Asielzoekers die materiële hulp genieten

Nieuw attest voor inschrijving van asielzoekers in het volwassenenonderwijs (pdf, 1p.)

Attest voor materiële hulp voor inschrijving in het volwassenenonderwijs (pdf, 1p.)

Attest Fedasil voor niet in een lokaal opvanginiatief opgenomen personen (pdf, 1p.)

Attest Rode Kruis (pdf, 1 p.)

Attest Vluchtelingenwerk Vlaanderen (pdf, 1 p.)

Attest lokale opvanginitiatieven (pdf, 1 p.)

Attest van CIRE (jpg)

  terug naar boven

Artikel 109, §3, 3°: Inkomen verworven uit maatschappelijke dienstverlening of leefloon

In principe wordt voor deze categorie een vrijstelling verleend op basis van een OCMW-attest. Op het attest moet uitdrukkelijk vermeld zijn dat betrokkene:

Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 §7 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden. Elke verwijzing naar een andere paragraaf van artikel 60 komt wel in aanmerking voor een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Een attest dat verwijst naar de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie kan slechts aanvaard worden als in het attest uitdrukkelijk vermeld wordt dat dit recht uit een leefloon bestaat. Zonder deze vermelding is het niet duidelijk of het recht bestaat uit een tewerkstelling of een leefloon.

Een minderjarige cursist geplaatst in beschermd wonen van Bijzondere Jeugdzorg, kan een vrijstelling van het inschrijvingsgeld bekomen op basis van een attest van het Agentschap Jongerenwelzijn of een lokale Dienst Begeleid Zelfstandig Wonen. Hierin wordt bevestigd dat betrokkene een uitkering lastens hen geniet. Zodra zij meerderjarig zijn, kunnen zij aanspraak maken op een leefloon lastens het OCMW.

Een persoon die in een Centrum Algemeen Welzijnswerk verblijft, kan op basis van een attest van het Centrum vrijgesteld worden. De vrijstelling kan enkel verleend worden als in het attest vermeld wordt dat betrokkene in het CAW verblijft en geen inkomen geniet.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand én mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.

  terug naar boven

Artikel 109, §3, 4°: Gedetineerden

De vrijstelling kan enkel verleend worden op basis van een door de directeur van de strafinrichting ondertekende verklaring waarin bevestigd wordt dat betrokkene op datum van inschrijving in de strafinstelling verblijft. Deze verklaring mag i.f.v. de verificatie gebundeld opgesteld worden, bijvoorbeeld per klasgroep.

Attesten van FPC Gent worden ook aanvaard in kader van de vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

  terug naar boven

Artikel 109, §3, 6°: Inburgeraars

Attest van inburgering (pdf, 2 p.)

Addendum bij het inburgeringscontract - aanvullende cursusinformatie (pdf, 3 p.)

Addendum bij het inburgeringscontract na heraanmelding (pdf, 3 p.)

Inburgeringscontract voor de inburgeraar die onder de inburgeringsplicht valt (pdf, 4 p.)

Inburgeringscontract voor de inburgeraar die onder de inburgeringsplicht valt - flexibel traject (pdf, 5 p.)

Inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, niet onder de inburgeringsplicht valt en in het Vlaamse Gewest woont (pdf, 4 p.)

Inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, niet onder de inburgeringsplicht valt en in het Vlaamse Gewest woont - flexibel traject (pdf, 5 p.)

Inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woont (pdf, 3 p.)

Inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad woont - flexibel traject (pdf, 4 p.)

Attest overname van het inburgeringscontract (pdf, 3 p.)

Attest van EVC (pdf, 2 p.)

Attest inburgering (NIEUW-Decreet 7/06/2013)

Inburgeringscontract voor inburgeraars wonend in het Brusselse Gewest (NIEUW-Decreet 7/6/2013)

Inburgeringscontract voor de inburgeraar die recht heeft op een inburgeringstraject, niet onder de inburgeringsplicht valt en in het Vlaamse Gewest woont (NIEUW-Decreet 7/06/2013)

Inburgeringscontract voor de inburgeraar die onder de inburgeringsplicht valt (NIEUW-Decreet 7/06/2013)

Toelichting

Via de derde stroom worden gegevens rechtstreeks uitgewisseld tussen de centra en de HvN/KBI Connect, zonder dat deze gegevens geregistreerd worden in DAVINCI. De gegevens die beschikbaar zijn in KBI Connect moeten door het centrum niet langer op papier opgenomen worden in het cursistendossier.

Het kenmerk inburgering is zichtbaar in KBI-Connect als één van onderstaande trajecttypes (TT):

TT_IB-18

Prim IB minderjarig

Primair inburgeringstraject Minderjarige

TT_IBVP

Prim IB verplicht

Primair inburgeringstraject Verplicht

TT_IBRH

Prim IB Rechthebbend

Primair inburgeringstraject Rechthebbend

TT_IBNB

Prim IB onbepaald

Primair inburgeringstraject Nader te bepalen

TT_IBBXL

Prim IB Brussel

Primair inburgeringstraject Brussel

TT_IBAS

Prim IB Asielzoeker

Primair inburgeringstraject Asielzoeker

TT_IBLING

Prim IB VP NT2

Primair inburgeringstraject Langdurig Ingezetene

TT_IBGD

Prim IB Geen DG

Primair inburgeringstraject GeenDoelgroep

Aan de voorwaarde is enkel voldaan als:

•   Het trajecttype de status ‘OPEN’ heeft op de datum van de inschrijving en de ‘datum contract’ ligt vóór of uiterlijk 1 maand na de inschrijvingsdatum. Wanneer het registratiemoment binnen de maand valt is het registratiemoment de uiterste datum van ‘datum contract’;

OF

•   De ‘datum attest’ vóór of op de inschrijvingsdatum ligt;

OF

•    Het trajecttype de status ‘GESLOTEN’ heeft en de inschrijvingsdatum ligt vóór of op de einddatum van het afgesloten traject en de ‘datum contract’ ligt vóór of op de inschrijvingsdatum.

 

  terug naar boven

Artikel 109, §3, 7°: Voltijds leerplichtigen in een opleiding NT2

De vrijstelling kan enkel verleend worden op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling Secundair onderwijs en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Uit de samenwerkingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat de betrokken cursisten gevat zijn door de samenwerkingsovereenkomst.

  terug naar boven

Artikel 109, §3, 8° en 9° en Artikel 109, §5, 1: Werkzoekenden

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest ‘Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs’ bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand én mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.

Werkzoekende cursisten kunnen via het VDAB e-loket een attest opvragen vanuit het 'mijn loopbaan dossier'. Via dit e-loket kunnen cursisten enkel een attest opvragen indien ze in aanmerking komen als: schoolverlater in beroepsinschakelingstijd of werkloze met een werkloosheidsuitkering of deeltijds lerende in het project van leren en werken.

Werkzoekende cursisten die een opleiding volgen in het kader van een erkend traject naar werk, dit gaat bijvoorbeeld over de Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT), kunnen volgend attest laten invullen en handtekenen door een VDAB consulent Attest VDAB (pdf, 1 p.)

Atttest Actiris (jpg)

Attest C63-participatiefonds (jpg)

Attest FOREM (pdf, 1p.)

Het attest van FOREM vermeldt niet dat betrokkene uitkeringsgerechtigd is. De uitkeringsgerechtigdheid moet door een attest van een volgende instanties aangetoond worden:

  terug naar boven

Artikel 109, §5, 2°: Mindervalide personen

De vrijstelling kan verleend worden op basis van een attest uitgereikt door:

Op dit attest moet één van onderstaande vermeldingen staan:

Ook personen ten laste van deze categorie komen in aanmerking.

Vanaf 1 januari 2016 worden geen papieren attesten meer uitgereikt door VAPH. De cursist kan een vrijstelling verkrijgen op basis van volgende alternatieve documenten:

Vanaf 1 januari 2016 worden geen papieren attesten meer uitgereikt door VAPH. De cursist kan een vrijstelling verkrijgen op basis van volgende alternatieve documenten:

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden gedeeltelijk vrijgesteld. Dit kan aangetoond worden aan de hand van een attest van de werkgever. Op dit attest moeten geen van bovenstaande vermeldingen staan. Voor deze categorie wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar).

  terug naar boven

Artikel 109, §5, 3°: Doorstromers uit basiseducatie

Attest Centrum voor Basiseducatie (pdf, 1 p.)

Een cursist die doorstroomt vanuit de basiseducatie kan op basis van het attest gedurende één schooljaar gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld verkrijgen als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  terug naar boven

Cursisten NT2 i.f.v. 'Sociale wooncode'

Deze vrijstelling is er enkel voor cursisten NT2 in richtgraad 1.1.

Attest sociale wooncode (pdf, 1 p.) 

Via de derde stroom worden gegevens rechtstreeks uitgewisseld tussen de centra en de HvN/KBI Connect, zonder dat deze gegevens geregistreerd worden in DAVINCI. De gegevens die beschikbaar zijn in KBI Connect moeten door het centrum niet langer op papier opgenomen worden in het cursistendossier.

De wooncode is zichtbaar in KBI-Connect als één van onderstaande trajecttypes (TT):

TT_WCIB

WC-inburgeringsbereid

Wooncode-Inburgeringsbereidheid-Traject

TT_WCTB

WC-taalbereid

Wooncode-Taalbereidheid-Traject

Aan de voorwaarde is enkel voldaan als:

OF

 

  terug naar boven

Cursisten NT2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cursisten die gedomicilieerd zijn in Brussel en een opleiding NT2 volgen in een lesplaats gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betalen geen inschrijvingsgeld.

De domiciliëringsvoorwaarde wordt aangetoond op basis van één van de documenten vermeld in volgend overzicht:
Overzicht verblijfsdocumenten NT2 Brussel (pdf, 2 p.)

Indien het document geen einddatum vermeldt, zal het document gedurende één kalenderjaar als bewijs aanvaard worden voor een vrijstelling. Voorbeeld: een attest met afgiftedatum 14/01/2010 mag gebruikt worden voor elke inschrijving tot en met 13/01/2011.

Een identiteitskaart waar geen domicilie op vermeld staat komt niet in aanmerking voor een vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

De controle van het domicilie adres mag ook digitaal gedaan worden. Centra kunnen zich daarvoor baseren op het gegeven ‘officieel adres’ dat ze ontvangen van:

Als er geen ‘officieel adres’ voorhanden is dan kunnen de HvN/ centra zelf de cursistgegevens registreren en wordt er achter de schermen een BIS nummer aangemaakt.     

Voor een evt. vrijstelling wordt gekeken naar de BHG-domicilie op het moment van inschrijving. Het document dat het adres bewijst, moet afgeleverd zijn binnen de maand voor/na de inschrijving.

Papieren documenten én digitale gegevens kunnen gebruikt worden voor aantonen van het domicilie.

  terug naar boven

Vrijstelling voor personen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Om als SWT’er (voorheen ook gekend als bruggepensioneerde) in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld, vraag je een bewijs SWT aan bij de RVA of bij je vakbond.

Volg je een opleiding in kader van een erkend traject naar werk, dan krijg je een volledige vrijstelling.

  terug naar boven

Vrijstelling na 65 jaar

Ben je ouder dan 65 jaar dan heb je slechts in bepaalde gevallen recht op een vrijstelling van het inschrijvingsgeld

1. Je betaalt 0 euro in volgende gevallen:

§ 3, 1° Studiegebied algemene vorming
§ 3, 1° bis Opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting
§ 3, 2° Asielzoekers
§ 3, 3° Leefloners - indien IGO (inkomensgarantie voor ouderen)
§ 3, 4° Gedetineerden
§ 3, 6° Inburgeraars
§ 3, 10° Cursisten in een traject NT2 basiseducatie

2. Je betaalt 0.60 euro per lestijd als je een opleiding volgt van het studiegebied Nederlands tweede taal.

3. Je betaalt 0.30 euro per lestijd in volgende gevallen:

§ 5, 2° Mindervaliden die volgend attest kunnen voorleggen:
  Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. Dit attest moet aangevraagd zijn voor de leeftijd van 65 jaar
  Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten
§ 5, 3° Doorstromers uit de basiseducatie

 

  terug naar boven

DEEL III: Richtlijnen tariefsuggestie

Sinds schooljaar 2015-2016 kunnen de centra de dienst tariefsuggestie in DAVINCI raadplegen. Idealiter wordt deze tariefsuggestie zoveel mogelijk gevolgd door het centrum en moet er geen bijkomend bewijs (papier of digitaal) bijgehouden worden.

Een aantal vrijstellingsgronden worden (nog) niet aangereikt door de tariefsuggestie. Hiervoor, of als een centrum een vrijstelling verleent die afwijkt van de tariefsuggestie, worden de bewijzen in het cursistendossier bewaard, op papier of digitaal.

  terug naar boven