site van de Vlaamse overheid: weddeninfo onderwijspersoneel

Wedde-info onderwijspersoneel

Mededeling: fiscale documenten (inkomsten 2014)

De fiscale documenten m.b.t. de inkomsten 2014 zullen op 11 mei 2015 verstuurd worden

In uitvoering van de akkoorden van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2012-2014, werd het salaris voor de maand december 2014 uitbetaald op woensdag 31 december 2014 (in plaats van op de eerste werkdag van het jaar 2015).

Conform de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, Algemene administratie van de fiscaliteit, dienen de bezoldigingen van de maand december 2014 die als gevolg van de voormelde CAO-akkoorden uitbetaald werden op 31 december 2014, naast een specifieke code op de fiscale documenten te worden vermeld, nl.:

  • fiche 281.10 → code 247
  • fiche 281.12 → code 303
  • fiche 281.14 → code 302
  • fiche 281.18 → code 302

Wat de fiscale aspecten van deze maatregel betreft, namelijk de afzonderlijke belastbaarheid van de bezoldiging van de maand december 2014, wordt verwezen naar de fiscale wetgeving (artikel 171, 6į, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992) en de richtlijnen ter zake verstrekt door de FOD FinanciŽn (19.02.2009 - Bericht aan de openbare overheden - Bezoldigingen van de maand december).

Even snel zoeken? klik hier

Hoe wordt mijn bruto(maand)wedde berekend?

Uw brutowedde wordt bepaald door drie elementen: uw geldelijke anciŽnniteit, uw opdrachtbreuk en uw weddeschaal. De weddeschaalcode geeft de jaarbedragen van de minimumwedde, de maximumwedde en de periodieke verhogingen  en tevens de leeftijdsklasse. Op de jaarwedde aan 100% in deze tabellen is de index nog niet toegepast. Om de brutomaandwedde te berekenen wordt de geÔndexeerde brutojaarwedde, eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage, gedeeld door twaalf . Vanaf   21 jaar mag u jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zgn. gewaarborgde bezoldiging.

Hoe kom ik vervolgens van mijn brutomaandwedde tot mijn brutobelastbare maandwedde?

Deze brutomaandwedde wordt  onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang u vastbenoemd of tijdelijk bent. Voor vastbenoemden : een inhouding "Verzekering Geneeskundige Zorgen" (VGZ) en een inhouding "Fonds voor Overlevingspensioenen" (FOP) .  Voor tijdelijken : een inhouding "Rijks Sociale Zekerheid" (RSZ) . Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een werkbonus. Na de sociale inhoudingen bekomt u de brutobelastbare wedde.

En ten slotte ... tot mijn nettowedde?

Op basis van de brutobelastbare wedde  wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van uw burgerlijke staat en gezinssituatie. Inhouding van de bedrijfsvoorheffing levert uw nettowedde op. Sinds 1 april 1994 wordt op de nettowedde een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (BBSZ) ingehouden.

Voor meer info over een mogelijke weddesimulatie: zie de fiche Weddeberekening (simulatie) in weTwijs.

En hoe informeert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming mijn school hierover?

Ter informatie en controle ontvangt elke school maandelijks het detail van de betalingen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan haar personeelsleden gedaan, de zogenaamde schoollisting. U zelf krijgt  -bij elke wijziging van ťťn van de bepalende elementen van uw wedde- een salarisbrief. Vanaf de betaling van mei 2009 kan u ook beschikken over een maandelijkse elektronische salarisbrief.

Heb ik naast mijn maandwedde nog recht op andere bezoldigingen?

Onder bepaalde voorwaarden ontvangt u ieder jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Wat als het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming me bepaalde bedragen ten onrechte uitbetaalt?

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) behandelen maandelijks de salarissen van de onderwijspersoneelsleden met de grootste zorg. Toch kan het gebeuren dat u te veel salaris ontvangt. Hoe de terugvordering verloopt leest u hier.

Indien ten onrechte uitbetaalde bedragen met uw salaris worden verrekend, moeten hierbij de grenzen voor loonbeslag en Ėoverdracht geŽerbiedigd worden.

De schuldvordering verjaart wanneer de terugbetaling niet gevraagd wordt binnen een termijn van ťťn jaar, te rekenen van de eerste januari volgend op de datum van betaling.

Mag ik mijn onderwijsopdracht combineren met een activiteit als zelfstandige of als loontrekkende?

Ja, beroepsactiviteiten buiten het onderwijs oefenen geen invloed uit op de bezoldiging van de prestaties binnen het onderwijs.

Hoe vraag ik kinderbijslag en kraamgeld aan?

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dat doet FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag. U moet zich dan ook tot deze federale dienst richten om de kinderbijslag en het kraamgeld aan te vragen. Deze dienst kan u tevens alle inlichtingen verstrekken. Het adres van FAMIFED vindt u hier: documenten kinderbijslag.

Ik heb vragen in verband met mijn salaris of mijn personeelsdossier en ik wens mijn dossierbeheerder te contacteren. Waar vind ik deze gegevens?

Contacten:

De Wedde-info OnderwijsPersoneel werd door de cel Wedden  en de cel Edulex in de steigers gezet. Er wordt verder aan deze module gebouwd. Heeft u constructieve opmerkingen of suggesties, dan kan u uw steentje bijdragen via edulex@vlaanderen.be