site van de Vlaamse overheid: weddeninfo onderwijspersoneel

Wedde-info onderwijspersoneel

In het kader van de verwezenlijking van de eengemaakte Europese betaalruimte (SEPA) worden vanaf januari 2009 het IBAN en de BIC vermeld op het individuele betalingsuittreksel en op de schoollisting. Het IBAN (International Bank Account Number) wordt gebruikt voor identificatie van de Belgische rekeningen en de rekeningen in alle overige SEPA-landen. Per land is er een vaste lengte, maximum 34 karakters. In België telt het IBAN 16 karakters met de volgende structuur: “BE” gevolgd door 2 cijfers die op hun beurt worden gevolgd door de 12 cijfers van het huidig bankrekeningnummer.

Bijvoorbeeld: het Belgische bankrekeningnummer 539 0075470 34 wordt als IBAN: BE68 5390 0754 7034.

Het IBAN van uw Belgische bankrekening staat sinds 2003 vermeld op de rekeninguittreksels van uw bank. De BIC (Bank Identifier Code) wordt gebruikt voor identificatie van de bank waarbij de gebruiker zijn rekening heeft. Elk van de ongeveer 6000 Europese banken heeft een eigen code. De BIC bestaat uit 8 of 11 karakters. Bijvoorbeeld: BANKBEBB. Het huidige Belgische rekeningnummer verdwijnt volledig tegen eind 2010.

Meer info: zie www.sepabelgium.be of neem contact op met uw bank.

Even snel zoeken? klik hier

  •   Hoe wordt mijn bruto(maand)wedde berekend?

Uw brutowedde wordt bepaald door drie elementen: uw geldelijke anciënniteit, uw opdrachtbreuk en uw weddeschaal. De weddeschaalcode geeft de jaarbedragen van de minimumwedde, de maximumwedde en de periodieke verhogingen  en tevens de leeftijdsklasse. Op de jaarwedde aan 100% in deze tabellen is de index nog niet toegepast. Om de brutomaandwedde te berekenen wordt de geïndexeerde brutojaarwedde, eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage, gedeeld door twaalf . Vanaf   21 jaar mag u jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zgn. gewaarborgde bezoldiging.

  • hoe kom ik vervolgens van mijn brutomaandwedde tot mijn brutobelastbare maandwedde?

Deze brutomaandwedde wordt  onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang u vastbenoemd of tijdelijk bent. Voor vastbenoemden : een inhouding "Verzekering Geneeskundige Zorgen" (VGZ) en een inhouding "Fonds voor Overlevingspensioenen" (FOP) .  Voor tijdelijken : een inhouding "Rijks Sociale Zekerheid" (RSZ) . Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een werkbonus. Na de sociale inhoudingen bekomt u de brutobelastbare wedde.

  • en ten slotte ... tot mijn nettowedde?

Op basis van de brutobelastbare wedde  wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van uw burgerlijke staat en gezinssituatie. Inhouding van de bedrijfsvoorheffing levert uw nettowedde op. Sinds 1 april 1994 wordt op de nettowedde een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (BBSZ) ingehouden.

Voor meer info over een mogelijke weddesimulatie: zie de fiche Weddeberekening (simulatie) in weTwijs.

  • en hoe informeert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming mijn school hierover?

Ter informatie en controle ontvangt elke school maandelijks het detail van de betalingen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan haar personeelsleden gedaan, de zogenaamde schoollisting. U zelf krijgt  -bij elke wijziging van één van de bepalende elementen van uw wedde- een salarisbrief. Vanaf de betaling van mei 2009 kan u ook beschikken over een maandelijkse elektronische salarisbrief.

  • Heb ik naast mijn maandwedde nog recht op andere bezoldigingen?

Onder bepaalde voorwaarden ontvangt u ieder jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

  • wat als het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming me bepaalde bedragen ten onrechte uitbetaalt?

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) behandelen maandelijks de salarissen van de onderwijspersoneelsleden met de grootste zorg. Toch kan het gebeuren dat u te veel salaris ontvangt. Hoe de terugvordering verloopt leest u hier.

Indien ten onrechte uitbetaalde bedragen met uw salaris worden verrekend, moeten hierbij de grenzen voor loonbeslag en –overdracht geëerbiedigd worden.

De schuldvordering verjaart wanneer de terugbetaling niet gevraagd wordt binnen een termijn van één jaar, te rekenen van de eerste januari volgend op de datum van betaling.

  • mag ik mijn onderwijsopdracht combineren met een activiteit als zelfstandige of als loontrekkende?

Ja, beroepsactiviteiten buiten het onderwijs oefenen geen invloed uit op de bezoldiging van de prestaties binnen het onderwijs.

  • en wat ten slotte met de kinderbijslag (en het kraamgeld)?

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dat doet de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). U moet zich dan ook tot deze federale dienst richten om de kinderbijslag en het kraamgeld aan te vragen. Deze dienst zal u tevens alle inlichtingen verstrekken. Het adres van de RKW en de  formulieren die u nodig heeft voor de aanvraag vindt u  in EDULEX onder documenten kinderbijslag.

 

De Wedde-info OnderwijsPersoneel werd door de cel Wedden  en de cel Edulex in de steigers gezet. Er wordt verder aan deze module gebouwd. Heeft u constructieve opmerkingen of suggesties, dan kan u uw steentje bijdragen via edulex@vlaanderen.be