site van de Vlaamse overheid: weddeninfo onderwijspersoneel

Wedde-info onderwijspersoneel

Fiscale documenten: een verbeterde loonfiche 281 voor sommige personeelsleden van het onderwijs

Sommige personeelsleden ontvangen begin september een nieuwe, een gewijzigde of een geannuleerde loonfiche 281.

Deze verbeterde loonfiche bevat gegevens die ontstaan zijn als gevolg van een negatieve regularisatie van het salaris tijdens de periode van maart tot en met augustus 2014, met betrekking tot het jaar 2013. Deze gegevens zullen door de FOD FinanciŽn in aanmerking genomen worden bij de definitieve afrekening van de fiscale verplichtingen voor het inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014.

De verbeterde loonfiche wordt naar de betrokken personeelsleden verstuurd ter informatie en controle. Zij geeft hen de garantie dat de wijzigingen in hun situatie aan de FOD FinanciŽn werden doorgegeven.

Indien u een dergelijke fiche ontvangt, dient u geen enkele actie te ondernemen. De FOD FinanciŽn zal er echter wel rekening mee houden. U mag de gegevens van deze fiche ook niet vermelden op toekomstige aangiftes.
In het kader van de verwezenlijking van de eengemaakte Europese betaalruimte (SEPA) worden vanaf januari 2009 het IBAN en de BIC vermeld op het individuele betalingsuittreksel en op de schoollisting. Het IBAN (International Bank Account Number) wordt gebruikt voor identificatie van de Belgische rekeningen en de rekeningen in alle overige SEPA-landen. Per land is er een vaste lengte, maximum 34 karakters. In BelgiŽ telt het IBAN 16 karakters met de volgende structuur: ďBEĒ gevolgd door 2 cijfers die op hun beurt worden gevolgd door de 12 cijfers van het huidig bankrekeningnummer.

Bijvoorbeeld: het Belgische bankrekeningnummer 539 0075470 34 wordt als IBAN: BE68 5390 0754 7034.

Het IBAN van uw Belgische bankrekening staat sinds 2003 vermeld op de rekeninguittreksels van uw bank. De BIC (Bank Identifier Code) wordt gebruikt voor identificatie van de bank waarbij de gebruiker zijn rekening heeft. Elk van de ongeveer 6000 Europese banken heeft een eigen code. De BIC bestaat uit 8 of 11 karakters. Bijvoorbeeld: BANKBEBB. Het huidige Belgische rekeningnummer verdwijnt volledig tegen eind 2010.

Meer info: zie www.sepabelgium.be of neem contact op met uw bank.

Even snel zoeken? klik hier

  •   Hoe wordt mijn bruto(maand)wedde berekend?

Uw brutowedde wordt bepaald door drie elementen: uw geldelijke anciŽnniteit, uw opdrachtbreuk en uw weddeschaal. De weddeschaalcode geeft de jaarbedragen van de minimumwedde, de maximumwedde en de periodieke verhogingen  en tevens de leeftijdsklasse. Op de jaarwedde aan 100% in deze tabellen is de index nog niet toegepast. Om de brutomaandwedde te berekenen wordt de geÔndexeerde brutojaarwedde, eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage, gedeeld door twaalf . Vanaf   21 jaar mag u jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zgn. gewaarborgde bezoldiging.

  • hoe kom ik vervolgens van mijn brutomaandwedde tot mijn brutobelastbare maandwedde?

Deze brutomaandwedde wordt  onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang u vastbenoemd of tijdelijk bent. Voor vastbenoemden : een inhouding "Verzekering Geneeskundige Zorgen" (VGZ) en een inhouding "Fonds voor Overlevingspensioenen" (FOP) .  Voor tijdelijken : een inhouding "Rijks Sociale Zekerheid" (RSZ) . Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een werkbonus. Na de sociale inhoudingen bekomt u de brutobelastbare wedde.

  • en ten slotte ... tot mijn nettowedde?

Op basis van de brutobelastbare wedde  wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van uw burgerlijke staat en gezinssituatie. Inhouding van de bedrijfsvoorheffing levert uw nettowedde op. Sinds 1 april 1994 wordt op de nettowedde een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (BBSZ) ingehouden.

Voor meer info over een mogelijke weddesimulatie: zie de fiche Weddeberekening (simulatie) in weTwijs.

  • en hoe informeert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming mijn school hierover?

Ter informatie en controle ontvangt elke school maandelijks het detail van de betalingen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan haar personeelsleden gedaan, de zogenaamde schoollisting. U zelf krijgt  -bij elke wijziging van ťťn van de bepalende elementen van uw wedde- een salarisbrief. Vanaf de betaling van mei 2009 kan u ook beschikken over een maandelijkse elektronische salarisbrief.

  • Heb ik naast mijn maandwedde nog recht op andere bezoldigingen?

Onder bepaalde voorwaarden ontvangt u ieder jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

  • wat als het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming me bepaalde bedragen ten onrechte uitbetaalt?

In dat geval verjaart de schuldvordering wanneer de terugbetaling door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming niet gevraagd wordt binnen een termijn van ťťn jaar, te rekenen van de eerste januari volgend op de datum van betaling. Indien ten onrechte uitbetaalde bedragen met uw wedde worden verrekend, moeten hierbij de grenzen voor loonbeslag en -overdracht geŽerbiedigd worden.

  • mag ik mijn onderwijsopdracht combineren met een activiteit als zelfstandige of als loontrekkende?

Ja, beroepsactiviteiten buiten het onderwijs oefenen geen invloed uit op de bezoldiging van de prestaties binnen het onderwijs.

  • en wat ten slotte met de kinderbijslag (en het kraamgeld)?

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dat doet de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). U moet zich dan ook tot deze federale dienst richten om de kinderbijslag en het kraamgeld aan te vragen. Deze dienst zal u tevens alle inlichtingen verstrekken. Het adres van de RKW en de  formulieren die u nodig heeft voor de aanvraag vindt u  in EDULEX onder documenten kinderbijslag.

 

De Wedde-info OnderwijsPersoneel werd door de cel Wedden  en de cel Edulex in de steigers gezet. Er wordt verder aan deze module gebouwd. Heeft u constructieve opmerkingen of suggesties, dan kan u uw steentje bijdragen via edulex@vlaanderen.be