naar site Vlaamse overheid AgODi - site van de Vlaamse overheid

Programmaties buitengewoon onderwijs 2016-2017 - 18 mei 2016


AgODi ontving 13 aanvragen van 13 scholen in het bubao en 28 aanvragen van 23 scholen in het buso. Het grootste deel van de aanvragen betrof een (her)aanvraag voor type 9. AgODi ging na of deze dossiers ontvankelijk waren en gaf daarna, net als de VLOR en de onderwijsinspectie, een advies. Deze adviezen resulteerden in een voorstel van beslissing voor de Vlaamse Regering.

Op vrijdag 13 mei gaf de Vlaamse Regering de goedkeuring aan 7 scholen buitengewoon basisonderwijs en 19 scholen buitengewoon secundair onderwijs om te starten met een nieuw type en/of een nieuwe opleidingsvorm voor het schooljaar 2016-2017.


Meld je vaste benoemingen zo veel mogelijk vóór 10 juni - 11 mei 2016


Vervroeging vacantverklaring en vaste benoeming

De ingangsdatum van een vaste benoeming is vervroegd naar 1 juli (en eventueel 1 oktober). Tijdens het huidige schooljaar is ook de vacantverklaring vervroegd. De betrekkingen die op 1 maart vacant zijn, moest je meedelen vóór 1 april. Die vervroeging naar 1 april gaf je meer tijd voor de afwikkeling van de benoemingsprocedure binnen je school en voor een tijdige melding van de benoeming aan je werkstation.

De regelgeving voorziet voor die melding een termijn van 3 maanden na de ingangsdatum (uiterlijk 30 september dus voor de benoemingen van 1 juli). Het is evenwel aangewezen om een benoeming zoveel mogelijk vóór de ingangsdatum te melden, met name uiterlijk op vrijdag 10 juni.

Waarom zo vroeg mogelijk melden?

Een tijdelijk personeelslid ontvangt tijdens de maanden juli en augustus een uitgestelde bezoldiging op basis van zijn prestaties tijdens het schooljaar. Een tijdelijk personeelslid dat je op 1 juli vast benoemt, heeft tijdens de zomermaanden evenwel geen recht op uitgestelde bezoldiging maar op een salaris als vast benoemd personeelslid. Om te vermijden dat het personeelslid naast zijn salaris toch nog een uitgestelde bezoldiging ontvangt, zend je de vaste benoeming in vóór 10 juni.


Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - 2 mei 2016


Maandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht. Het gaat om de cijfers van 1 april 2016 zoals ze geregistreerd zijn in de tabellen van AgODi op 18 april 2016.

Lees meer


Betaling ICT-toelage - 28 apr 2016


Ben je een school in het BaO, SO of DKO en heb je je verbonden in een ICT-samenwerkingsplatform? Dan betaalt het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) op 28 april je ICT-toelage uit.


Hoe gaan LOP’s aan de slag rond anderstalige nieuwkomers? - 26 apr 2016


Op vrijdag 29 april 2016 organiseerde AgODi een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in VAC Hasselt. Deze studiedag kwam er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

Het was voor AgODi een gelegenheid om de intense samenwerking binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond anderstalige nieuwkomers in de verf te zetten. Daarom kwamen ook heel wat gastsprekers en panelleden van andere beleidsdomeinen, lokale besturen …

Met de 150 deelnemers blikten we terug op hoe AgODi het werkveld ondersteunde bij de uitdagingen door de verhoogde instroom van asielzoekers. We zoomden daarbij in op diverse vormen van cocreatie bij de aanpak. Dat kwam o.m. aan bod in de keynote-lezing van Sara De Meerleer.

Lees meer + Presentaties, evaluatie en sfeerbeelden


Jaarrapport leerplicht 2013-2014 - 24 mrt 2016


Jaarrapport leerplichtHet nieuwe rapport over schoolverzuim van het voorbije schooljaar 2013-2014 is beschikbaar

De belangrijkste gegevens over schoolverzuim vindt u hier terug:

Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt? Evaluatie 2013-2014


Betaling voorschot nascholingsmiddelen - 2 mrt 2016


Eind februari betaalde AgODi het voorschot van de nascholingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten. Op hetzelfde moment betaalde het agentschap ook het voorschot van de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de inspectie voor levensbeschouwelijke vakken. De Vlaamse Scholierenkoepel kreeg eind februari een tweede schijf.

De dienstbrieven voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding staan op Mijn Onderwijs.


Jaarrapport JoJo-VeVe 2014 - 22 feb 2016


In het jaarrapport ‘Startbanenprojecten. Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid 2014’ vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) in 2014.

Lees meer


Betaling voorschot werkingsmiddelen - 1 feb 2016


Eind januari betaalt AgODi het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

De dienstbrieven vindt u terug op Mijn Onderwijs.

Door de stijging van het aantal anderstalige kleuters kunnen de scholen van het gewoon basisonderwijs in het schooljaar 2015-2016 een extra toelage ontvangen. Meer informatie hierover leest u in de omzendbrief 'Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers'. Om tegemoet te komen aan de extra kosten waar u nu al mee geconfronteerd wordt, bedraagt het voorschot van het werkingsbudget 65% in plaats van 50% voor de scholen van het gewoon basisonderwijs. Het saldo komt dan neer op 35%.

Het DBSO krijgt de aanvullende werkingsmiddelen (voortraject, brugtraject en arbeidsdeelname) direct uitbetaald.

De Vlaamse Scholierenkoepel krijgt een eerste schijf eind januari.


Subsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen - 19 jan 2016


Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units. De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units. Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

Lees meer


Kinderen van vluchtelingen op school - 20 okt 2015


AgODi biedt steun aan de schoolbesturen en lokale besturen

De vluchtelingencrisis en de verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers in het hele Vlaamse onderwijs, stelt het onderwijsveld voor de uitdaging om in een warm welkom en gepast onthaalbeleid te voorzien. Een goede start is immers belangrijk voor hun verdere schoolloopbaan en integratie in onze samenleving.

AgODi biedt de schoolbesturen en lokale besturen graag ondersteuning bij deze uitdaging.

Lees meer


Elektronische aangifte deeltijdse werkloosheid in het onderwijs - 19 jan 2016


AgODi heeft de laatste jaren enorm ingezet op digitalisering. Het agentschap wil verder doorgaan op de lijn die al eerder is ingezet met DMFA, DIMONA en Capelo. Het volgende initiatief past ook in het project ‘Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse Regering.

Zowel de Vlaamse als de federale overheid zijn zich ook bewust van de problematiek van administratieve planlast. Beide bestuursniveaus voeren projecten uit om de planlast via digitalisering aan te pakken. Nu slaan AgODi en AHOVOKS voor het project ASR de handen in elkaar met de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

ASR staat voor ‘Aangifte Sociale Risico’s’.

Lees meer


Instappen in het kleuteronderwijs - 19 jan 2016


In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

Dat kan na elke schoolvakantie:
   > na de grote vakantie;
   > na de herfstvakantie;
   > na de kerstvakantie;
   > na de krokusvakantie;
   > na de paasvakantie;
   > daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.

Lees meer


Jaarverslag AgODi  2014 - 15 dec 2015


AgODi jaarverslag Met veel trots stellen wij het jaarverslag 2014 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) voor. Zoals steeds vindt u een bundeling van heel veel interessante en relevante onderwijsgegevens. Een team van bijna 500 personeelsleden zorgt daarvoor. AgODi is verantwoordelijk voor de niveaus basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Lees meer


Jaarrapport Ziekteverzuim 2014 - 9 dec 2015


Jaarrapport ziekteverzuimHet jaarlijks rapport Ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) is er weer.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarverslag Ziekteverzuim 2014


Persmededeling

Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits


Minder leraren ziek, maar wel langer ziek

In 2014 is het aantal ziektedagen opgenomen door personeelsleden in het onderwijs licht gestegen, tot boven de 4%. Psychosociale aandoeningen blijven de voornaamste oorzaak van ziekte bij leraren, zeker bij oudere leeftijdsgroepen. Iets minder dan de helft van de personeelsleden is nooit ziek. De mogelijkheid om na een periode van ernstige en langdurige ziekte deeltijds te werken wordt vaker aangegrepen. De resultaten van het ziekterapport zijn voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits belangrijk in het kader van de onderhandelingen met de sociale partners over het loopbaanpact waarbij er ook aandacht gaat naar de opdracht van oudere leraren.

Lees hier de persmededeling


Opleidingen voor secretariaatsmedewerkers Basisonderwijs - 24 nov 2015

  • ABC-cursus voor nieuwe medewerkers secretariaat in het Basisonderwijs

    In januari 2016 organiseert AgoDi een tweedaagse ABC-cursus voor administratieve medewerkers die in dienst zijn getreden vanaf 1 september 2015. Na een introductie over AgoDi en een kennismaking met de website van onderwijs, komt scholenmaterie aan bod en brengen de cursisten een bezoek aan het schoolbeheerteam en het werkstation. De tweede dag gaat over personeelsmaterie. De cursus vindt plaats op 11 en 19 januari 2016 in Brussel. Inschrijven kan vanaf 1 december 2015.

    Lees meer

  • Thematische opleidingen voor secretariaatsmedewerkers in het Basisonderwijs

    Vanaf 7 januari zijn er ook opleidingen over specifieke thema’s binnen scholen- en personeelsmaterie. De thematische opleidingen worden in Brussel, Leuven en Gent georganiseerd. Inschrijven gebeurt per module en kan vanaf 1 december 2015.

    Lees meer

Elektronische salarisbrief vanaf september 2015 - 15 sept 2015


Elektronische salarisbriefVanaf eind september 2015 ontvangen veruit de meeste personeelsleden in het onderwijs de salarisbrief elektronisch. Hoe gaat alles precies in zijn werk?

Hoe alles precies in zijn werk gaat, leest u hier.


Opleidingen voor medewerkers van de schoolsecretariaten - 15 sept 2015


Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) organiseert gedurende het schooljaar 2015-2016 een aantal opleidingen voor secretariaatsmedewerkers.
De opleidingen zijn gratis en vinden plaats op verschillende locaties.

Meer informatie over deze opleidingen en inschrijving.Vorige nieuwsitems AgODi


Bekijk hier de vorige nieuwsitems

Laatste aanpassing 18-05-2016 12:09