AKOV
Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het heeft als missie het bevorderen van het kwaliteitszorgsysteem voor de onderwijs-, beroepsopleidings- en vormingstrajecten en voor de EVC-trajecten die leiden naar bewijzen van erkende kwalificaties

Missie

AKOV draagt samen met onderwijs-, arbeidsmarkt- en andere actoren bij tot de kwaliteit van onderwijs en vorming voor jongeren en volwassenen door:

1.

Binnen het Vlaamse kwalificatieraamwerk voorstellen van onderwijs- en beroepskwalificaties uit te werken, afgestemd op maatschappelijke evoluties en noden en die persoonlijke, maatschappelijke en beroepscompetenties bevatten.

x

1. Kerntaken

 • Ontwikkelen en bijsturen van ontwikkelingsdoelen en eindtermen (basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie), van opleidingsstructuren (leren en werken) en van basiscompetenties (deeltijds kunstonderwijs, lerarenopleiding)
 • Opvolgen van peilingsonderzoek naar het bereiken van eindtermen in het basis- en secundair onderwijs
 • Adviseren van opleidingsprofielen en basiscompetenties (volwassenenonderwijs en basiseducatie) en meewerken aan de evaluatie ervan
 • Uitwerken van voorstellen voor onderwijskwalificaties voor de niveaus 1 tot en met 5
 • CoŲrdineren van het opstellen van beroepskwalificatiedossiers, beroepskwalificatiedossiers valideren en inschalen tot beroepskwalificaties
 • Beheren van de kwalificatiedatabank en van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED)

2.

Het aanbod aan EVC-trajecten die leiden tot onderwijs- en beroepskwalificaties transparant te maken en de aanbieders te ondersteunen.

x

2. Kerntaken

 • Ontwikkelen van kwaliteitsvoorwaarden, kwaliteitskaders en procedures voor EVC-processen in onderwijsinstellingen;
 • Ondersteunen van de kwaliteit van de EVC-procedures door het opzetten van een kennisnetwerk met aanbieders en experts op het vlak van EVC.
 • Het brede publiek informeren over de EVC-mogelijkheden, -procedures en kwaliteitscriteria.

3.

Zelf bepaalde EVC- en EVK-procedures aan te bieden en competenties en kwalificaties zichtbaar te maken

x

3. Kerntaken

 • Bepalen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse kwalificatiebewijzen. (Naric-centrum voor Vlaanderen)
 • Organiseren van de examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs en voor het basisonderwijs.
 • Organiseren van het toelatingsexamen voor de opleidingen voor arts en tandarts.

4.

De kwaliteit van de trajecten die leiden tot onderwijs- en beroepskwalificaties te garanderen in nauwe samenwerking met de onderwijsinspectie.

x

4. Kerntaken

 • Kwaliteitstoezicht uitoefenen op het kleuter,- leerplicht en volwassenenonderwijs en de leerlingenbegeleiding, het deeltijds kunstonderwijs, de leertijd en de in het kader van leren en werken aangeboden vormingsprogramma's.
 • Kwaliteitstoezicht uitoefenen op de opleidings- en vormingsprogramma's buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming die leiden tot bewijzen van erkende beroepskwalificaties.
 • Kwaliteitstoezicht uitoefenen op de EVC-instellingen waar mensen hun competenties kunnen laten testen of erkennen.


Visie

 • Wij zorgen ervoor dat burgers, onderwijsinstellingen, opleidingsverstrekkers en werkgevers vertrouwen kunnen hebben in erkende kwalificaties.
 • Voor wie zijn competenties wil laten erkennen, zijn wij een wegwijzer en kwaliteitsbaken in het heterogene landschap van onderwijs en werk.
 • Ook voor onze eigen dienstverlening zetten wij in op kwaliteit, efficiŽntie en transparantie.
 • We zijn deskundig en delen onze deskundigheid.
 • We staan open voor vernieuwing en zijn koplopers die maatschappelijke en internationale trends opvolgen en kritisch toepassen in onze werking en organisatie.
 • We realiseren deze visie in nauwe samenwerking met onze partners.
Logo AKOV