Regelgeving: voltijds gewoon secundair onderwijs

Voor het voltijds secundair onderwijs werden nieuwe richtlijnen opgemaakt door het Departement Onderwijs en Vorming en FOD WASO. Op zich gaat het niet om nieuwe regels, maar om een verduidelijking van federale regelgeving in een Vlaamse onderwijscontext. Deze richtlijnen zijn dan ook complementair aan de bestaande omzendbrieven.

Voortaan worden twee grote types werkplekleren vooropgesteld, met arbeidsdeelname als onderscheidend criterium. Indien er sprake is van actieve arbeidsdeelname, dan vallen de leerlingen onder de bestaande regelgeving van stagiairs (zie omzendbrief SO/2002/09 , omzendbrief SO 74 en Koninklijk Besluit van 21/09/2004); indien niet, dan telt de activiteit als extramurosactiviteit (zie  omzendbrief SO/2004/06).

Schema werkplekleren secundair onderwijs
Naast een overzicht van de voornaamste aandachtspunten uit de wetgeving, wordt in bijlage bij de richtlijnen een modelovereenkomst aangeboden die scholen en bedrijven kunnen gebruiken voor het inrichten van werkplekleren. Ook worden enkele aandachtspunten aangereikt voor het opzetten van een kwaliteitsvol leerproces.