Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Ongevallen

 1. Arbeidsongevallen/ongevallen op de weg van en naar het werk (arbeidswegongeval) /personeel)
 2. Arbeidsongevallen onbezoldigde stagiairs (verzekering)
 3. Buitendienstongevallen /personeel

Arbeidsongevallen/ongevallen op de weg van en naar het werk (arbeidswegongeval) /personeel)

 • Website Cursus schoolsecretariaten SO
  verwerking van een arbeidsongeval (definities, verloop van de procedure, uitleg over het invullen van de te gebruiken documenten, ...)
 • Website FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  onder de bevoegdheid van deze FOD valt de preventie van arbeidsongevallen. Je vindt hier informatie over o.m. de risicoanalyse en de preventieve maatregelen, de eerste hulpverlening, de aangifte van een arbeidsongeval, de opmaak van een arbeidsongevallensteekkaart.
 • Website Fonds voor Arbeidsongevallen (FOA)
  Het FAO heeft in eerste instantie een controleopdracht. In bepaalde gevallen treedt het Fonds ook op als verzekeraar en betaalt het sommige bijkomende schadevergoedingen uit. Sedert kort is het ook bevoegd om informatie te geven aan de slachtoffers van een arbeidsongeval in de openbare sector. Zowel vanuit het standpunt van de werkgever als vanuit het standpunt van de sociaalverzekerde kan je op de website interessante informatie vinden In de rubriek "praktische inlichtingen" voor de sociaalverzekerde vind je o.m. een formulier waarmee je via mail een berekening van je schadevergoeding bij het FAO kan opvragen of informatie kan inwinnen.
 • Website Medex
  medische expertises bij overheidspersoneel naar aanleiding van een arbeidsongeval (definities, rol Medex, beroepsprocedures, ...).
 • Portaal sociale zekerheid
  Vanuit deze startpagina kan je verder specifieke informatie als burger of als werkgever opvragen. Als burger kom je bv. te weten wat er moet gebeuren bij een arbeidsongeval.
  let op: maak steeds goed het onderscheid tussen informatie bestemd voor wie werkt in de privésector en die voor wie werkt in de openbare sector.

-------------------------------------------------

 • Help: Met uw vragen kan u terecht bij het call center van het DG Basisgezondheidszorg (federaal): bel. 02/524 97 97 (8u-18u) of e-mail naar info@health.fgov.be
 • I.v.m. de vraag naar een mogelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid : een school heeft geen volledige verzekeringsplicht, maar in de praktijk hebben de meeste scholen een gecombineerde polis (met o.m. een verzekering burgerlijke aanspakelijkheid). M.a.w. alleen uw school kan hier uitsluitsel geven.
 • bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) kan je via een aanvraagformulier (mail) meer informatie inwinnen of een klacht formuleren.
Reglementering

Omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1 van 15/12/1999:
Arbeidsongevallen
- Begin van het document
- 3.1 Aangifte
- 4.2.1 Medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (Agentschap)
- 5.1.2 Vergoeding
- 7 Aanvullende informatie arbeidsongevallen


Omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999:
Controle op de afwezigheid wegens ziekte

 • Naamwijzing ziektecontroleorgaan vanaf 1 april 2016, Mensura Absente├»sme wordt Certimed.


Omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997:
Tijdelijk Onderwijs aan huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs

 • - De bevoegdheden van de Commissie van Advies voor het buitengewoon onderwijs (CABO) op het gebied van het toekennen van Permanent Onderwijs aan Huis en de vrijstelling van leerplicht worden vanaf 1 april 2014 overgenomen door de Onderwijsinspectie;
 • - Vanaf het kalenderjaar 2014 is er een nieuw formulier voor de terugvordering van de reiskosten voor onderwijs aan huis in gebruik. Je vindt het formulier als bijlage 3 bij deze omzendbrief.


Koninklijk Besluit van 19/04/1999 (B.S. 26/06/1999):
OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.


Wet van 03/07/1967 (B.S. 10/08/1967):
Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.


Koninklijk Besluit van 24/01/1969 (B.S. 08/02/1969):
Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

12878 ! DEZE LINK BESTAAT NIET !


Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007:
Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
- 2.1.5 De berekening van het al genoten bezoldigd ziekteverlof


Besluit van de Vlaamse Regering van 15/02/2008 (B.S. 10/04/2008):
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
- Art. 9.
- Art. 18.


Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008:
Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer


Omzendbrief PERS/2012/10 van 06/11/2012:
Arbeidsongeval bij een andere werkgever

 • Nieuwe procedure en aangifteformulier


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013