Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Terbeschikkingstelling wegens ziekte, gebrekkigheid

veelgestelde vragen ho
Reglementering

Decreet van 09/04/1992 (B.S. 16/05/1992):
Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel)
- HOOFDSTUK II. - De terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling


Omzendbrief PERS/2005/19 van 21/09/2005:
Niet-verworven salarisschalen voor de personeelsleden in het onderwijs
- 5.3. Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging en wachtgeld


Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007:
Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

  • Deze omzendbrief geldt sinds 1 september 2007 voor alle vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten en tijdelijke personeelsleden van alle onderwijsniveaus buiten het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).
  • ...
  • Ingevolge cao IX van 10 december 2010 wordt met ingang van 1 september 2011 een nieuwe regeling met betrekking tot het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte ingevoerd. Die regeling wordt ook van toepassing op tijdelijke personeelsleden.


Besluit van de Vlaamse Regering van 15/02/2008 (B.S. 10/04/2008):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013