Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Vacantverklaring

Reglementering

Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999:
Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

  • De arbeidsmarktprognoses voor het basisonderwijs duiden op een ernstig lerarentekort voor de komende schooljaren. Het is niet mogelijk één alomvattende maatregel te treffen die dit lerarentekort integraal, op zeer korte termijn en kwaliteitsvol kan oplossen. Daarom werden een aantal maatregelen uitgewerkt. Een van deze maatregelen geeft aan scholen de mogelijkheid om in de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 een deel van de basisomkadering voor het kleuteronderwijs om te zetten in uren kinderverzorging op voorwaarde dat men voor dat deel van de basisomkadering geen geschikte kleuteronderwijzer vindt. De omgezette lestijden komen wel niet in aanmerking voor vacantverklaring of vaste benoeming.
  • Een andere maatregel zorgt ervoor dat personeelsleden in het basisonderwijs een mutatie of een nieuwe affectatie kunnen bekomen naar een ander ambt dan datgene waarin ze vast benoemd zijn. Het gaat om een mutatie of affectatie naar de ambten van onderwijzer en kleuteronderwijzer, mits hun akkoord en op voorwaarde dat ze beschikken over een vereist bekwaamheidsbewijs voor respectievelijk het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer.
  • Deze maatregelen treden in werking vanaf 1 september 2012.
  • In het volwassenenonderwijs geldt met ingang van 1 januari 2014 een tijdelijke beperking op vaste benoeming in het ambt van lector in een HBO5-opleiding. Deze beperking geldt tot op het ogenblik dat de HBO5-opleiding binnen het samenwerkingsverband is omgevormd.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Omzendbrief PERS/2009/05 van 07/07/2009:
Vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is
- Begin van het document
- 4 Mededeling aan het ministerie van Onderwijs en Vorming

Bijlagen

Mededeling van een vaste benoeming
bijlage bij omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013