Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Vacantverklaring

Reglementering

Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999:
Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

  • De ingangsdatum van een vaste benoeming in een wervingsambt wijzigt. Een vaste benoeming gaat vanaf nu in op 1 juli en op 1 oktober i.p.v. op 1 januari. 
  • De eerstvolgende vaste benoemingen zullen dus plaatsvinden op 1 juli 2015 en op 1 oktober 2015. Voor deze vaste benoemingen blijft de vacantverklaring en de mededeling van de vacant verklaarde betrekkingen op basis van de toestand op 15 april 2015 van kracht. Dit betekent dat de betrekkingen die voor 15 mei 2015 meegedeeld worden met het oog op een vaste benoeming, gelden voor een vaste benoeming op 1 juli 2015 √©n op 1 oktober 2015 voor wie op 1 juli 2015 nog niet in aanmerking komt voor een vaste benoeming.
  • De nieuwe ingangsdata hebben ook gevolg voor de voorwaarden waaraan een personeelslid moet voldoen. Zo moet een personeelslid o.m. op de vooravond van de vaste benoeming aangesteld zijn voor doorlopende duur (TADD). Voor een vaste benoeming die ingaat op 1 juli betekent dit vanaf nu dat het personeelslid TADD moet aangesteld zijn op 30 juni. Voor een benoeming die ingaat op 1 oktober betekent dit vanaf nu dat het personeelslid TADD moet aangesteld zijn op 30 september.
  • In het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs komen bij wijze van uitzondering ook betrekkingen die zijn ingericht met overgedragen uren in aanmerking voor vaste benoeming op 1 juli 2015.
  • Vanaf het schooljaar 2015-2016 wijzigt ook de procedure van vacantverklaring. Deze wijziging zal in het najaar in deze omzendbrief worden opgenomen.
  • Deze maatregelen worden aangekondigd onder voorbehoud van de goedkeuring van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 door het Vlaams Parlement.
  • Met ingang van 1 januari 2015 kan een vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid onder bepaalde voorwaarden een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen opnemen. Vanaf 1 september 2015 gelden voor deze personeelsleden een aantal maatregelen betreffende vaste benoeming. Een schoolbestuur kan na een bepaalde periode ook overgaan tot vacantverklaring van een deel van de betrekking van deze personeelsleden. Deze maatregelen worden aangekondigd onder voorbehoud van de goedkeuring van het decreet betreffende het onderwijs-XXV door het Vlaams Parlement.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Omzendbrief PERS/2009/05 van 07/07/2009:
Vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is
- Begin van het document
- 4 Mededeling aan het ministerie van Onderwijs en Vorming

Bijlagen

Mededeling van een vaste benoeming
bijlage bij omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013