Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Vakantiegeld en bezoldiging tijdens de vakantie

  1. Jaarlijks vakantiegeld voor het onderwijspersoneel
  2. Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters
  3. Vakantiebezoldiging tijdelijk onderwijzend personeel in het Hoger Onderwijs
  4. Verlof verminderde prestatie - bezoldiging tijdens de zomervakantie  (aparte fiche)

Jaarlijks vakantiegeld voor het onderwijspersoneel

meer info
adressen

 

Reglementering

Koninklijk Besluit van 30/01/1979 (B.S. 07/02/1979):
Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur.

Omzendbrief PERS/2005/19 van 21/09/2005:
Niet-verworven salarisschalen voor de personeelsleden in het onderwijs
- 5.3 Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging en wachtgeld


Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (B.S. 13/10/2009):
Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013