Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Vaste benoeming

relevante link
 • Website Cursus schoolsecretariaten
  Website met concrete informatie over de opleidingen die het Agentschap voor Onderwijsdiensten regelmatig voor de medewerkers van de schoolsecretariaten organiseert. Op deze webstek kan u ook de cursusteksten en powerpoint-presentaties raadplegen en downloaden. U zoekt per onderwijsniveau (zie linkerkolom).
Reglementering

Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999:
Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

 • De ingangsdatum van een vaste benoeming in een wervingsambt wijzigt. Een vaste benoeming gaat vanaf nu in op 1 juli en op 1 oktober i.p.v. op 1 januari. 
 • De eerstvolgende vaste benoemingen zullen dus plaatsvinden op 1 juli 2015 en op 1 oktober 2015. Voor deze vaste benoemingen blijft de vacantverklaring en de mededeling van de vacant verklaarde betrekkingen op basis van de toestand op 15 april 2015 van kracht. Dit betekent dat de betrekkingen die voor 15 mei 2015 meegedeeld worden met het oog op een vaste benoeming, gelden voor een vaste benoeming op 1 juli 2015 én op 1 oktober 2015 voor wie op 1 juli 2015 nog niet in aanmerking komt voor een vaste benoeming.
 • De nieuwe ingangsdata hebben ook gevolg voor de voorwaarden waaraan een personeelslid moet voldoen. Zo moet een personeelslid o.m. op de vooravond van de vaste benoeming aangesteld zijn voor doorlopende duur (TADD). Voor een vaste benoeming die ingaat op 1 juli betekent dit vanaf nu dat het personeelslid TADD moet aangesteld zijn op 30 juni. Voor een benoeming die ingaat op 1 oktober betekent dit vanaf nu dat het personeelslid TADD moet aangesteld zijn op 30 september.
 • In het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs komen bij wijze van uitzondering ook betrekkingen die zijn ingericht met overgedragen uren in aanmerking voor vaste benoeming op 1 juli 2015.
 • Vanaf het schooljaar 2015-2016 wijzigt ook de procedure van vacantverklaring. Deze wijziging zal in het najaar in deze omzendbrief worden opgenomen.
 • Deze maatregelen worden aangekondigd onder voorbehoud van de goedkeuring van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 door het Vlaams Parlement.
 • Met ingang van 1 januari 2015 kan een vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid onder bepaalde voorwaarden een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen opnemen. Vanaf 1 september 2015 gelden voor deze personeelsleden een aantal maatregelen betreffende vaste benoeming. Een schoolbestuur kan na een bepaalde periode ook overgaan tot vacantverklaring van een deel van de betrekking van deze personeelsleden. Deze maatregelen worden aangekondigd onder voorbehoud van de goedkeuring van het decreet betreffende het onderwijs-XXV door het Vlaams Parlement.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25/01/1995 (B.S. 16/06/1995):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Omzendbrief PERS/2003/06 van 18/07/2003:
Bijzondere maatregelen voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in CODO-projecten in de verschillende onderwijsniveaus en de centraliserende instanties en voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden in het basisonderwijs
- 5 Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en vaste benoeming


Omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005:
Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten
- 2.4 Vaste benoeming, affectatie en mutatie


Omzendbrief PERS/2008/03 van 15/07/2008:
Internaten in het gesubsidieerd onderwijs - Omzetten van bepaalde contractuele diensten in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat in het gesubsidieerd onderwijs naar statutair erkende dienstancienniteit

 • Met ingang van 1 september 2008 subsidieert de overheid in gesubsidieerde internaten van het gesubsidieerd onderwijs een aantal betrekkingen van studiemeester-opvoeder internaat
 • Het decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs - XVIII bepaalt dat personeelsleden die uiterlijk in juni 2008 in bepaalde omstandigheden in dienst zijn in de functie van studiemeester-opvoeder in een gesubsidieerd internaat in het gesubsidieerd onderwijs hun prestaties kunnen omzetten naar dienstanciënniteit volgens het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs
 • Deze omzendbrief legt vast:
 • - welke personeelsleden in aanmerking komen
 • - welke diensten in aanmerking komen voor omzetting
 • - hoe de omzetting gebeurt
 • - welke rechten een personeelslid door de omzetting bekomt
 • Daarnaast wordt voor sommige personeelsleden ook een overgangsmaatregel m.b.t. de bekwaamheidsbewijzen van kracht
 • Deze rondzendbrief bevat ook een luik praktische schikkingen m.b.t. de aanstelling en bezoldiging van de gesubsidieerde studiemeester-opvoeder internaat.


Omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009:
Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs
- 4.5 Vaste benoeming


Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009:
Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
- 6.7 Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur


Omzendbrief PERS/2009/08 van 17/08/2009:
Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de raad van het Gemeenschapsonderwijs
- 2 Aanwending van de forfaitaire puntenenveloppe


Decreet van 08/05/2009 (B.S. 28/08/2009):
Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs


Ministerieel Besluit van 01/10/2010 (B.S. 12/11/2010):
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

Bijlagen

Mededeling van een vaste benoeming
bijlage bij omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013