Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Vaste benoeming

relevante link
 • Website Cursus schoolsecretariaten
  Website met concrete informatie over de opleidingen die het Agentschap voor Onderwijsdiensten regelmatig voor de medewerkers van de schoolsecretariaten organiseert. Op deze webstek kan u ook de cursusteksten en powerpoint-presentaties raadplegen en downloaden. U zoekt per onderwijsniveau (zie linkerkolom).
Reglementering

Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999:
Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

 • Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigt de procedure van vacantverklaring met het oog op een vaste benoeming op 1 juli of op 1 oktober. De betrekking en die op 1 maart vacant zijn, moeten voor 1 april meegedeeld worden met het oog op een vaste benoeming op 1 juli of 1 oktober.
 • Voor een personeelslid dat vast benoemd is in een ambt van het ondersteunend personeel is geen nieuwe vaste benoeming nodig als dit personeelslid in een betrekking met een hogere puntenwaarde wordt aangesteld, op voorwaarde dat dit binnen de draagwijdte van de vaste benoeming valt.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25/01/1995 (B.S. 16/06/1995):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Omzendbrief PERS/2003/06 van 18/07/2003:
Bijzondere maatregelen voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in CODO-projecten in de verschillende onderwijsniveaus en de centraliserende instanties en voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden in het basisonderwijs
- 5 Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en vaste benoeming


Omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005:
Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten
- 2.4 Vaste benoeming, affectatie en mutatie


Omzendbrief PERS/2008/03 van 15/07/2008:
Internaten in het gesubsidieerd onderwijs - Omzetten van bepaalde contractuele diensten in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat in het gesubsidieerd onderwijs naar statutair erkende dienstancienniteit

 • Met ingang van 1 september 2008 subsidieert de overheid in gesubsidieerde internaten van het gesubsidieerd onderwijs een aantal betrekkingen van studiemeester-opvoeder internaat
 • Het decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs - XVIII bepaalt dat personeelsleden die uiterlijk in juni 2008 in bepaalde omstandigheden in dienst zijn in de functie van studiemeester-opvoeder in een gesubsidieerd internaat in het gesubsidieerd onderwijs hun prestaties kunnen omzetten naar dienstanci├źnniteit volgens het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs
 • Deze omzendbrief legt vast:
 • - welke personeelsleden in aanmerking komen
 • - welke diensten in aanmerking komen voor omzetting
 • - hoe de omzetting gebeurt
 • - welke rechten een personeelslid door de omzetting bekomt
 • Daarnaast wordt voor sommige personeelsleden ook een overgangsmaatregel m.b.t. de bekwaamheidsbewijzen van kracht
 • Deze rondzendbrief bevat ook een luik praktische schikkingen m.b.t. de aanstelling en bezoldiging van de gesubsidieerde studiemeester-opvoeder internaat.


Omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009:
Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs
- 4.5 Vaste benoeming


Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009:
Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
- 6.7 Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur


Omzendbrief PERS/2009/08 van 17/08/2009:
Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de raad van het Gemeenschapsonderwijs
- 2 Aanwending van de forfaitaire puntenenveloppe


Decreet van 08/05/2009 (B.S. 28/08/2009):
Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs


Ministerieel Besluit van 01/10/2010 (B.S. 12/11/2010):
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013