Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Salarisschaal/ Weddeschaal/ Barema

 1. Leerplichtonderwijs
 2. Hogescholen
 3. Universiteiten
 4. Volwassenenonderwijs: centra voor volwassenenonderwijs
 5. Volwassenonderwijs: centra voor basiseducatie
 6. Deeltijds kunstonderwijs (dko)
 7. Centra voor leerlingenbegeleiding
 8. Onderwijsinspectie en pedagogische begeleiding
 9. Levensbeschouwelijke vakken
 10. Varend personeel so

Leerplichtonderwijs

schalen zoeken Hoe vindt u de details i.v.m. een bepaalde salarisschaal (weddeschaal /barema) ?

U kent de salarisschaalcode niet?

Informatie over de relatie tussen ambt/diplomabezit kan u vinden op de website
Bekwaamheidsbewijzen voor het onderwijs. In welke ambten en vakken kan ik werken?

Maak uw keuzes en klik door tot het niveau waar rechts op het scherm de salarisschaalcodes (ssc) worden vermeld, bv. ssc 143 en 151 bij het "brevet voor kinderverzorger". Wanneer u deze code aanklikt wordt u doorgelinkt naar de rubriek "salarisschalen" van de website WOP (eveneens van Onderwijs en Vorming). Vanuit dit scherm vindt u - na wat extra klikjes - de details van de huidige salarisschaal.

U kent de salarisschaalcode wel?

U kan alle details rechtstreeks in de website WOP opzoeken:

Reglementering

Omzendbrief ond/III/3/92/1 van 18/06/1992:
Ambten, vakken, bekwaamheidsbewijzen en bezoldigingsregeling vanaf 1 september 1989 in het secundair onderwijs

 • Vaststelling van de ambten secundair onderwijs
 • Vaststelling van de vakken secundair onderwijs
 • Bekwaamheidsbewijzen, weddenschalen en prestatiestelsel secundair onderwijs
 • Concordantie van de vakken secundair onderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/1989 (B.S. 31/08/1989):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27/06/1990 (B.S. 27/02/1991):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs.

Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (B.S. 27/04/1991):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs

Koninklijk Besluit van 09/11/1978 (B.S. 24/03/1979):
Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met beperkt leerplan, ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cultuur.

Koninklijk Besluit van 09/11/1978 (B.S. 13/04/1979):
Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met volledig leerplan, ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cultuur, alsmede van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen voor kunstonderwijs.

Decreet van 13/07/2001 (B.S. 27/11/2001):
Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Besluit van de Vlaamse Regering van 21/11/2003 (B.S. 11/02/2004):
Besluit van de Vlaamse regering houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (B.S. 14/05/2004):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal voor de houders van het getuigschrift grondige kennis verplichte tweede taal Frans

Omzendbrief PERS/2006/03 van 28/06/2006:
Het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs. Maatregelen betreffende concordantie van het opvoedend hulppersoneel en administratief personeel en toekennen van overgangsmaatregelen op 1 september 2006

 • Het decreet van 7 juli 2006 betreffende het onderwijs XVI bevat een aantal maatregelen m.b.t. het buitengewoon secundair onderwijs
 • Deze maatregelen worden toegelicht in deze omzendbrief
 • Met ingang van 1 september 2006 wordt in de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs de personeelscategorie van het ondersteunend personeel ingevoerd
 • Deze personeelscategorie komt in de plaats van het opvoedend hulppersoneel en het administratief personeel
 • Een belangrijk kenmerk van het ondersteunend personeel is het principe van de puntenenveloppe
 • Betrekkingen worden opgericht op basis van punten en niet langer op basis van uren of voltijdse eenheden
 • Om met punten te kunnen werken, moeten de betrekkingen van het bestaande personeelbestand elk een puntenwaarde krijgen. M.a.w. de bestaande betrekkingen van het opvoedend hulppersoneel en administratief personeel moeten via een concordantie worden omgevormd naar betrekkingen van het ondersteunend personeel
 • Deze omzendbrief geeft toelichting bij deze concordantie en de daarmee gepaard gaande maatregelen
 • Daarnaast besteedt deze omzendbrief ook aandacht aan de overgangsmaatregelen waar bepaalde personeelsleden bij een aanstelling in een ambt van het ondersteunend personeel kunnen van genieten

Omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009:
Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

 • Elke scholengemeenschap en elke school die niet behoort tot een scholengemeenschap heeft jaarlijks recht op een globale puntenenveloppe.
 • Deze globale puntenenveloppe moet worden aangewend voor de instandhouding en oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurspersoneel, het ondersteunend personeel en voor taak- en functiedifferentiatie in wervingsambten van het onderwijzend personeel, het ondersteunend personeel en paramedische disciplines in het buitengewoon secundair onderwijs. De scholengemeenschap kan via een voorafname een deel van de punten aanwenden om haar beleid betreffende taak- en functiedifferentiatie uit te werken.
 • Deze omzendbrief bevat de bepalingen met betrekking tot de aanwending van deze punten door de scholengemeenschap en de school.
 • Met ingang van 1 september 2015 wijzigen de bekwaamheidsbewijzen voor een aanstelling in een ambt van het ondersteunend personeel en gelden nieuwe principes betreffende de vervanging van een personeelslid.
 • Deze wijzigingen worden meegedeeld onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgeving door de Vlaamse Regering.

Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009:
Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

 • De omkadering voor het ondersteunend personeel in het secundair onderwijs maakt deel uit van de globale puntenenveloppe.
 • Meer informatie over deze globale puntenenveloppe vindt u in de omzendbrieven over dit onderwerp.
 • In deze omzendbrief vindt u een aantal specifieke bepalingen terug m.b.t. de administratieve en geldelijke toestand van de personeelsleden van het ondersteunend personeel.
 • Met ingang van 1 september 2015 wijzigen de bekwaamheidsbewijzen voor een aanstelling in een ambt van het ondersteunend personeel en gelden nieuwe principes betreffende de vervanging van een personeelslid.

Omzendbrief PERS/2009/08 van 17/08/2009:
Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de raad van het Gemeenschapsonderwijs

 • De Raad van het Gemeenschapsonderwijs ontvangt jaarlijks een puntenenveloppe van 5.330 punten ter uitvoering van haar verplichtingen m.b.t. de rekenplichtigheid.
 • Deze omzendbrief bevat de principes betreffende de aanwending van deze puntenenveloppe.
 • Met ingang van 1 september 2015 wijzigen de bekwaamheidsbewijzen voor een aanstelling in een ambt van het ondersteunend personeel. Deze wijzigingen worden meegedeeld onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgeving door de Vlaamse Regering.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013