Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Instappertjes in het kleuteronderwijs

  1. Herberekening lestijden gewoon kleuteronderwijs: instaplestijden (vroeger: zomerklassen)
  2. Instapdagen kleuteronderwijs

Herberekening lestijden gewoon kleuteronderwijs: instaplestijden (vroeger: zomerklassen)

Reglementering

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (B.S. 12/09/1997):
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.
- Art. 7.


Decreet van 25/02/1997 (B.S. 17/04/1997):
Decreet basisonderwijs
- Art. 141.


Omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003:
Invullen van de BaO-formulieren
- 4 Herberekening in het kleuteronderwijs (bijlage 2 bij de omzendbrief)


Omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005:
Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs
- 3.1.6.1 Instaplestijden: lestijden bij de instap van kleuters vanaf de instapdag na de krokusvakantie


Omzendbrief BaO/2006/04 van 09/10/2006:
Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs

  • (…)
  • Deze omzendbrief werd aangepast met het oog op schooljaar 2016-2017. Zo werd punt 4.2. Overgang tussen de niveaus en afwijkingen aangepast aan de toelatingsvoorwaarden die gelden voor schooljaar 2016-2017.
  • Vanaf schooljaar 2015-2016 dient het ‘Teldocument wijziging schoolbevolking’ en de bijhorende overzichtslijst niet meer bezorgd te worden aan uw verificateur. Enkele bewijsstukken ter staving dienen wel nog bezorgd te worden.
  • De “aanvragen van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers” moeten enkel nog ondertekend naar scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be gemaild worden en moeten niet meer naar de verificateur gestuurd worden.
  • Voor belangrijke richtlijnen over het registreren van leerlingengegevens, verwijzen we ook naar de omzendbrief ‘DISCIMUS – Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen’ (NO/2012/01), met bijhorende bijlagen.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013