Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

Functiebeschrijving en evaluatie

 1. Basisonderwijs (bao)
 2. Secundair onderwijs (so)
 3. Levensbeschouwelijke vakken (lbv)
 4. Rooms-katholieke godsdienst
 5. Volwassenenonderwijs (vwo/cvo)
 6. Centrum voor Leerlingenbegeleiding (clb)
 7. Inspectie
 8. Evaluatie: beroepsprocedure en college van beroep

Rooms-katholieke godsdienst

beleidsvoorbereiding
werkinstrumenten
Reglementering

Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.
- [HOOFDSTUK VIIIbis. - Functiebeschrijving


Decreet van 27/03/1991 (B.S. 25/05/1991):
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
- [HOOFDSTUK Vbis. - Functiebeschrijving


Omzendbrief PERS/2007/09 van 29/10/2007:
Functiebeschrijving en evaluatie

 • In het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs wordt al sinds 1 september 2004 met functiebeschrijvingen gewerkt, in de centra voor leerlingenbegeleiding sinds 1 september 2005. Vanaf 1 september 2007 wordt ook in het basisonderwijs, de internaten, de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben en het deeltijds kunstonderwijs het gebruik van de functiebeschrijving ingevoerd
 • Vanaf 1 september 2007 starten het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding ook met evaluaties. Voor het basisonderwijs, de internaten, de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben en het deeltijds kunstonderwijs is de start van de evaluaties 1 september 2009
 • Het evaluatieproces is bedoeld als en moet gezien worden als een constructief en positief personeelsbeleidsinstrument, dat het mee mogelijk moet maken een autonoom personeelsbeleid te voeren gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs
 • Evaluatie mag geen momentopname zijn, maar moet eerder een procesmatig gebeuren vormen, waarbij ook de ondersteuning en de begeleiding van het personeelslid een zeer belangrijke plaats innemen
 • Deze rondzendbrief biedt u een overzicht van de principes m.b.t. functiebeschrijvingen en evaluatie
 • U vindt hier terug:
 • - wie als evaluator kan/moet optreden;
 • - welke personeelsleden een functiebeschrijving moeten krijgen;
 • - wat in de functiebeschrijving kan/moet staan;
 • - hoe het evaluatieproces verloopt;
 • - wat de gevolgen zijn van een evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende';
 • - wat de beroepsmogelijkheden en procedure zijn bij een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende”
 • De rondzendbrief is aangevuld met bepalingen m.b.t. de gevolgen van een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” voor een personeelslid dat een andere opdracht uitoefent via een verlof TAO en voor de personeelsleden die een mandaat bekleden via een verlof VUM.
 • Ook wordt verduidelijkt wie verantwoordelijk is voor de functiebeschrijving en de evaluatie van het personeelslid dat belast is met het mandaat van coördinerend directeur in een scholengemeenschap van het secundair onderwijs.
 • In de collectieve arbeidsovereenkomst voor de jaren 2010-2011 (cao IX) is opgenomen dat de inrichtende macht bij de verdeling van de opdrachten rekening moet houden met de tijd die de personeelsafgevaardigden besteden aan hun vertegenwoordiging in lokale inspraakorganen. Dit speelt een rol bij de toewijzing van instellingsgebonden opdrachten.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013