Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

MEDEX (voorheen: AGD - Administratieve gezondheidsdienst)

formulieren

 

relevante links
contacten
Reglementering

Besluit van de Vlaamse Regering van 29/04/1992 (B.S. 01/07/1992):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.

Omzendbrief PERS/2007/02 van 04/06/2007:
Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een beslissing van MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie

  • Beslissing van de FOD Volksgezondheid - Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu MEDEX - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie
  • Een personeelslid dat na de uitputting van zijn ziekteverlof door MEDEX definitief ongeschikt wordt verklaard voor zijn gewone werkzaamheden, maar wel nog geschikt bevonden is voor een specifieke functie, kon tot en met het schooljaar 2013-2014 aan zijn schoolbestuur vragen om ter beschikking te worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Vanaf 1 september 2014 kan die terbeschikkingstelling niet meer en geldt een andere werkwijze voor de herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid.
  • Deze omzendbrief is alleen van toepassing op de personeelsleden die voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld werden wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een beslissing van MEDEX dat hij definitief ongeschikt wordt verklaard voor zijn gewone werkzaamheden, maar wel nog geschikt bevonden is voor een specifieke functie.
  • Een schoolbestuur moet t.a.v. dit personeelslid in eerste instantie haar verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling naleven, binnen de grenzen van de beslissing van MEDEX. Als het personeelslid niet kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, wordt het dossier aan de eerstvolgende bevoegde reaffectatiecommissie doorgegeven. Die reaffectatiecommissie geeft het personeelslid een toewijzing op basis van de haar toegekende bevoegdheden.
  • Voor de personeelsleden die uiterlijk met ingang van 1 augustus 2012 ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het kader van een beslissing van Medex, blijven de regels m.b.t. de reaffectatie of wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze in het schooljaar 2011-2012 van kracht waren.
  • Voor de personeelsleden die tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het kader van een beslissing van Medex, blijven de regels m.b.t. de reaffectatie of wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze in het schooljaar 2013-2014 van kracht waren. De personeelscategorieën ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel zijn niet langer afgeschermd voor een wedertewerkstelling over de personeelscategorieën heen van een personeelslid dat tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 TBSOB gesteld wordt ingevolge een beslissing van MEDEX. De reaffectatiecommissies van de scholengemeenschap en de scholengroep hebben de taak om dergelijke personeelsleden te reaffecteren of over de personeelscategorieën heen weder te werk te stellen in organieke betrekkingen. De Vlaamse reaffectatiecommissie heeft de bevoegdheid om de personeelsleden waar geen organieke reaffectatie of wedertewerkstelling voor kan worden gevonden uiteindelijk te werk te stellen in een niet-organieke betrekking als administratieve ondersteuning.
  • Met ingang van 1 september 2015 wordt de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengroep en de Vlaamse reaffectatiecommissie opgeschort voor wat betreft de instellingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren en hun personeelsleden.
  • Het is belangrijk dat de betrokken personeelsleden op de hoogte worden gebracht.

Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007:
Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

  • In punt 4 worden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het ambtshalve pensioen toegelicht.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013