Intranet site van de Vlaamse overheid: doorlichtingsverslagen
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Wetwijs
Wetwijs

MEDEX (voorheen: AGD - Administratieve gezondheidsdienst)

formulieren

 

relevante links
contacten
Reglementering

Besluit van de Vlaamse Regering van 29/04/1992 (B.S. 01/07/1992):
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.

Omzendbrief PERS/2007/02 van 04/06/2007:
Beslissing van de FOD Volksgezondheid - Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden om onder andere voorwaarden te worden tewerkgesteld

 • Beslissing van de FOD Volksgezondheid - Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu MEDEX
 • - Een personeelslid dat na de uitputting van zijn ziekteverlof door MEDEX definitief ongeschikt wordt verklaard voor zijn ambt, maar wel nog geschikt is om onder bepaalde voorwaarden een andere tewerkstelling op te nemen, kan aan zijn inrichtende macht vragen om ter beschikking te worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking.
 • - Vanaf 1 augustus 2012 is de inrichtende macht niet langer verplicht de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking uit te sprekenals het personeelslid daarom verzoekt na een beslissing van de pensioencommissie (MEDEX) die het personeelslid definitief ongeschikt verklaart om op normale en regelmatige wijze zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevindt om tewerkgesteld te worden onder bepaalde voorwaarden. De verplichting verdwijnt maar het blijft wel een mogelijkheid. De terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking gaat dan ten vroegste in op 1 september 2012.
 • - Als het personeelslid via die mogelijkheid ter beschikking gesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking, gelden de uitgebreide verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling zoals ze vanaf 1 september 2012 van kracht zijn.
 • - Een inrichtende macht moet t.a.v. dit personeelslid in eerste instantie haar verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling naleven, binnen de grenzen van de beslissing van MEDEX. Als het personeelslid niet kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, wordt het dossier aan de eerstvolgende bevoegde reaffectatiecommissie doorgegeven. Die reaffectatiecommissie geeft het personeelslid een toewijzing op basis van de haar toegekende bevoegdheden.
 • - Vanaf 1 september 2012 zijn de personeelscategorie├źn ondersteunend personeel en beleids- en ondersteunend personeel niet langer afgeschermd voor een wedertewerkstelling over de personeelscategorie├źn heen van een personeelslid dat m.i.v. 1 september 2012 of later TBSOB gesteld wordt ingevolge een beslissing van MEDEX. De reaffectatiecommissies van de scholengemeenschap en de scholengroep krijgen de taak om dergelijke personeelsleden te reaffecteren of over de personeelscategorie├źn heen weder te werk te stellen in organieke betrekkingen. De Vlaamse reaffectatiecommissie behoudt de bevoegdheid om de personeelsleden waar geen organieke reaffectatie of wedertewerkstelling voor kan worden gevonden uiteindelijk te werk te stellen in een niet-organieke betrekking als administratieve ondersteuning. Deze wijzigingen zijn al in 2011 definitief goedgekeurd maar hebben als ingangsdatum 1 september 2012.
 • - Voor de personeelsleden die uiterlijk met ingang van 1 augustus 2012 ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking in het kader van een beslissing van Medex, blijven de regels m.b.t. de reaffectatie of wedertewerkstelling ongewijzigd gelden zoals ze in het schooljaar 2011-2012 van kracht waren.
 • - De wijzigingen die opgenomen zijn in deze omzendbrief maken deel uit van het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXII en worden u meegedeeld onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van dat decreet door het Vlaams parlement en de Vlaamse Regering.
 • - Het is belangrijk dat de betrokken personeelsleden op de hoogte worden gebracht.

Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007:
Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

 • Deze omzendbrief geldt sinds 1 september 2007 voor alle vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten en tijdelijke personeelsleden van alle onderwijsniveaus buiten het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).
 • ...
 • Ingevolge cao IX van 10 december 2010 wordt met ingang van 1 september 2011 een nieuwe regeling met betrekking tot het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte ingevoerd. Die regeling wordt ook van toepassing op tijdelijke personeelsleden.


Wetwijs versie 1.02 / 03-12-2013